הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 2021/ 51 למתן שירותי ייעוץ תזונאי לנפגעי/ות תקיפה מינית

 מכרזים

מספר מכרז 51.21
עלות מסמכי המכרז

​1,000 ש"ח

תיאור המכרז

הזמנה להציע הצעות

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ תזונאי לנפגעי/ות תקיפה מינית הסובלות מהפרעות אכילה במרכז הרב תחומי האזורי לטיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית בעיר ראשון לציון, הכל בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם.

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו, ניתן לרכוש בעיריית ראשון לציון, רח' הכרמל 20 ראשון לציון, במשרדי העירייה קומה 5, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של 1,000 ₪ שלא יוחזרו או באופן מקוון באתר האינטרנט העירוני.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 2021/_51_" בלבד, עד ליום _21.6.21_ בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש, על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 5 ימי עבודה ממועד ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא יפעל כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. 

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241.

רז קינסטליך,

ראש העירייה



קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 21/06/2021 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך פרסום 08/06/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

51.21

עלות המכרז

​1,000 ש"ח

תאריך פרסום

08.06.2021

מועד אחרון להגשה

21.06.2021 12:00

הזמנה להציע הצעות

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ תזונאי לנפגעי/ות תקיפה מינית הסובלות מהפרעות אכילה במרכז הרב תחומי האזורי לטיפול בנפגעי/ות תקיפה מינית בעיר ראשון לציון, הכל בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם.

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו, ניתן לרכוש בעיריית ראשון לציון, רח' הכרמל 20 ראשון לציון, במשרדי העירייה קומה 5, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של 1,000 ₪ שלא יוחזרו או באופן מקוון באתר האינטרנט העירוני.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 2021/_51_" בלבד, עד ליום _21.6.21_ בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש, על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 5 ימי עבודה ממועד ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא יפעל כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. 

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241.

רז קינסטליך,

ראש העירייה



כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר