הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא החברה לייזום ראשון : הזמנה להציע הצעות מקבלנים, להיכלל במאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק מבנים, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז

1,500 ש"ח ​

תיאור המכרז

ייזום ראשון – החברה העירונית בע"מ

קול קורא: בחירת מאגר קבלנים לביצוע חיזוק, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38


ייזום ראשון – החברה העירונית בע"מ (להלן: "ייזום ראשון") מזמינה בזאת הצעות מקבלנים, להיכלל במאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק מבנים, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 על כל תיקוניה בעיר ראשון לציון (להלן: "תמ"א 38"), בהתאם לתנאי הקול קורא (להלן: "קול קורא").

עיון במסמכי הקול קורא
ניתן לעיין במסמכי הקול קורא על נספחיו במשרדי ייזום ראשון ברח' האלוף דוד 2, ראשון לציון, אצל מר גבי ארד .

את תנאי הסף ניתן לראות באתר העירייה במחיצת
מכרזים »מכרזי רכש ועבודות קבלניות: http://www.rishonlezion.muni.il/

ו/או באתר החברה בכתובת: http://www.yizumrishon.com/

במחיצת: מכרזים וקולות קוראים.

תשלום לצורך קבלת מסמכי הקול קורא
את מלוא מסמכי הקול קורא ניתן לרכוש בתמורה לסך של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ כדין במזומן או בשיק, לפקודת ייזום ראשון – החברה העירונית בע"מ במועד קבלת מסמכי הקול קורא. סך זה לא יוחזר בשום מקרה. מובהר, כי רכישת מלוא מסמכי הקול קורא על ידי המציע, הינה תנאי להשתתפות בקול קורא.

שאלות והבהרות
המציעים רשאים לפנות אל ייזום ראשון בבקשה לקבלת הבהרות ו/או תשובות לשאלות בקשר למסמכי הקול קורא, אך ורק באמצעות פנייה בדוא"ל אל מר גבי ארד, ראש האגף להתחדשות עירונית ותמ"א 38 בייזום ראשון בדוא"ל Gabi@rishonlezion.muni.il .

מועד הגשת ההצעות
את ההצעות יש למסור, על פי ההנחיות בגוף מסמכי הקול קורא, במסירה ידנית בלבד במשרדי ייזום ראשון שברח' האלוף דוד 2, בראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא בחירת מאגר קבלנים לביצוע חיזוק, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38".

תנאי סף
על מגישי ההצעות לעמוד בתנאי הסף כמפורט במסמכי הקול קורא על נספחיו.

שיקול דעת ייזום ראשון
קול קורא זה אינו מהווה מכרז בהתאם לדיני המכרזים, ולא יחולו עליו דיני המכרזים.
ייזום ראשון אינה מחויבת לאף אחת מן ההצעות שתוגשנה ותהא רשאית לבחור את ההצעות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
נוסח הקול קורא המחייב הינו הנוסח אשר יירכש על ידי המציע מייזום ראשון.
ייזום ראשון שומרת לעצמה את הזכות לתקן, לשנות, להוסיף או לבטל את הקול קורא או חלק מסעיפיו, ולא תישא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בשל בחירתו ו/או אי בחירתו. ט.ל.ח. 
 
בברכה,
זוהר אחיאל
מנכ"ל ייזום ראשון

לנוסח המלא
לנספח השינויים ​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 31/12/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור חברת ייזום ראשון
תאריך פרסום 02/05/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 82
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

עלות המכרז

1,500 ש"ח ​

תאריך פרסום

02.05.2019

מועד אחרון להגשה

31.12.2019 12:00

ייזום ראשון – החברה העירונית בע"מ

קול קורא: בחירת מאגר קבלנים לביצוע חיזוק, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38


ייזום ראשון – החברה העירונית בע"מ (להלן: "ייזום ראשון") מזמינה בזאת הצעות מקבלנים, להיכלל במאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק מבנים, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 על כל תיקוניה בעיר ראשון לציון (להלן: "תמ"א 38"), בהתאם לתנאי הקול קורא (להלן: "קול קורא").

עיון במסמכי הקול קורא
ניתן לעיין במסמכי הקול קורא על נספחיו במשרדי ייזום ראשון ברח' האלוף דוד 2, ראשון לציון, אצל מר גבי ארד .

את תנאי הסף ניתן לראות באתר העירייה במחיצת
מכרזים »מכרזי רכש ועבודות קבלניות: http://www.rishonlezion.muni.il/

ו/או באתר החברה בכתובת: http://www.yizumrishon.com/

במחיצת: מכרזים וקולות קוראים.

תשלום לצורך קבלת מסמכי הקול קורא
את מלוא מסמכי הקול קורא ניתן לרכוש בתמורה לסך של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ כדין במזומן או בשיק, לפקודת ייזום ראשון – החברה העירונית בע"מ במועד קבלת מסמכי הקול קורא. סך זה לא יוחזר בשום מקרה. מובהר, כי רכישת מלוא מסמכי הקול קורא על ידי המציע, הינה תנאי להשתתפות בקול קורא.

שאלות והבהרות
המציעים רשאים לפנות אל ייזום ראשון בבקשה לקבלת הבהרות ו/או תשובות לשאלות בקשר למסמכי הקול קורא, אך ורק באמצעות פנייה בדוא"ל אל מר גבי ארד, ראש האגף להתחדשות עירונית ותמ"א 38 בייזום ראשון בדוא"ל Gabi@rishonlezion.muni.il .

מועד הגשת ההצעות
את ההצעות יש למסור, על פי ההנחיות בגוף מסמכי הקול קורא, במסירה ידנית בלבד במשרדי ייזום ראשון שברח' האלוף דוד 2, בראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא בחירת מאגר קבלנים לביצוע חיזוק, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38".

תנאי סף
על מגישי ההצעות לעמוד בתנאי הסף כמפורט במסמכי הקול קורא על נספחיו.

שיקול דעת ייזום ראשון
קול קורא זה אינו מהווה מכרז בהתאם לדיני המכרזים, ולא יחולו עליו דיני המכרזים.
ייזום ראשון אינה מחויבת לאף אחת מן ההצעות שתוגשנה ותהא רשאית לבחור את ההצעות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
נוסח הקול קורא המחייב הינו הנוסח אשר יירכש על ידי המציע מייזום ראשון.
ייזום ראשון שומרת לעצמה את הזכות לתקן, לשנות, להוסיף או לבטל את הקול קורא או חלק מסעיפיו, ולא תישא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בשל בחירתו ו/או אי בחירתו. ט.ל.ח. 
 
בברכה,
זוהר אחיאל
מנכ"ל ייזום ראשון

לנוסח המלא
לנספח השינויים ​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר