הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 52/21 למתן שירותי הנחייה והדרכה קבוצתית לעובדים סוציאליים בעיר ראשון לציון בתחום האלימות כלפי אזרחים ותיקים

 מכרזים

מספר מכרז 52.21
עלות מסמכי המכרז

​1,000 ש"ח

תיאור המכרז

הזמנה להציע הצעות

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הנחייה והדרכה קבוצתית לעובדים סוציאליים בעיר ראשון לציון בתחום האלימות כלפי אזרחים ותיקים, הכל בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם.

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה/ים יידרש/ו לחתום עליו, ניתן לרכוש בעיריית ראשון לציון, רח' הכרמל 20 ראשון לציון, במשרדי העירייה קומה 5, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של  1000 ₪ שלא יוחזרו או באופן מקוון באתר האינטרנט העירוני.

את ההצעה על כל נספחיה, בהתאם לתנאי המכרז, חתומה ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס'   52/21 " בלבד, עד ליום   21/6/21 בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.rishonlezion.muni.il או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים בכתובת הרשומה לעיל.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. 

הזוכה/ים במכרז יידרש/ו להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש , תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה/ים לא יפעל/ו כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו/ם במכרז.

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

לבירורים נוספים: 03-9547241 או בדואר אלקטרוני: EfratBa@rishonlezion.muni.il​

רז קינסטליך,

ראש העירייהקובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 21/06/2021 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך פרסום 10/06/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

52.21

עלות המכרז

​1,000 ש"ח

תאריך פרסום

10.06.2021

מועד אחרון להגשה

21.06.2021 12:00

הזמנה להציע הצעות

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הנחייה והדרכה קבוצתית לעובדים סוציאליים בעיר ראשון לציון בתחום האלימות כלפי אזרחים ותיקים, הכל בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם.

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה/ים יידרש/ו לחתום עליו, ניתן לרכוש בעיריית ראשון לציון, רח' הכרמל 20 ראשון לציון, במשרדי העירייה קומה 5, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של  1000 ₪ שלא יוחזרו או באופן מקוון באתר האינטרנט העירוני.

את ההצעה על כל נספחיה, בהתאם לתנאי המכרז, חתומה ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס'   52/21 " בלבד, עד ליום   21/6/21 בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.rishonlezion.muni.il או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים בכתובת הרשומה לעיל.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. 

הזוכה/ים במכרז יידרש/ו להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש , תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה/ים לא יפעל/ו כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו/ם במכרז.

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

לבירורים נוספים: 03-9547241 או בדואר אלקטרוני: EfratBa@rishonlezion.muni.il​

רז קינסטליך,

ראש העירייהכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר