הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז להשכרת נכס עירוני בראשון לציון חדרון / יחידה מסחרית ברחוב רוטשילד 21, ראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 20.19
עלות מסמכי המכרז

300 ש"ח ​

תיאור המכרז

מכרז להשכרת נכס עירוני בראשון לציון חדרון / יחידה מסחרית ברחוב רוטשילד 21, ראשון לציון - גוש 3935,
חלקה 7, תת חלקה 4


עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני בשטח של 3.6 (במילים: שלוש נקודה שש) מ"ר, המצוי ברחוב רוטשילד 21, ראשון לציון, בגוש 3935 חלקה 7, תת-חלקה 4.

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) או במשרדי המזמין - אצל מרכז/ת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה, קומה 5, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון - תמורת תשלום של 300 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא), לפקודת המזמין בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות. על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 20/19 " בלבד, עד ליום ב' ה-3/6/19 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

 
רז קינסטליך, ראש העירייה 
 פרסום על הארכת  17.6.2019 
מסמכי הארכת המכרז

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 17/06/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 07/05/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

20.19

עלות המכרז

300 ש"ח ​

תאריך פרסום

07.05.2019

מועד אחרון להגשה

17.06.2019 12:00

מכרז להשכרת נכס עירוני בראשון לציון חדרון / יחידה מסחרית ברחוב רוטשילד 21, ראשון לציון - גוש 3935,
חלקה 7, תת חלקה 4


עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני בשטח של 3.6 (במילים: שלוש נקודה שש) מ"ר, המצוי ברחוב רוטשילד 21, ראשון לציון, בגוש 3935 חלקה 7, תת-חלקה 4.

המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) או במשרדי המזמין - אצל מרכז/ת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה, קומה 5, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון - תמורת תשלום של 300 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא), לפקודת המזמין בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות. על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 20/19 " בלבד, עד ליום ב' ה-3/6/19 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

 
רז קינסטליך, ראש העירייה 
 פרסום על הארכת  17.6.2019 
מסמכי הארכת המכרז

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר