הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מתן שירותי ייעוץ כלכלי לוועדת השקעות

 מכרזים

מספר מכרז 23.19
עלות מסמכי המכרז

300​

תיאור המכרז

עיריית ראשון-לציון
מכרז פומבי מס' 23/19 למתן שירותי ייעוץ כלכלי לוועדת השקעות

הזמנה להציע הצעות

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.
עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ כלכלי וליווי וועדת ההשקעות העירונית בכל הנוגע לניהול השקעות, הכל בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם.
את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו, ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון באופן מקוון או אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, רח' הכרמל 20 ראשון לציון, במשרדי העירייה קומה 5, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של  300 ₪ שלא יוחזרו.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית  לרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, בשתי מעטפות סגורות נושאות ציון "מכרז פומבי מס' 23/19" בלבד, עד ליום 3/6/19 בשעה 12:00 בצהריים.
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש – לרבות אישור עריכת ביטוח – על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד ההודעה על הזכייה.
היה והזוכה לא יפעל כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.
טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il.

רז קינסטליך,
ראש העירייה

מסמכי מכרז 23.19 לשירותי ייעוץ כלכלי לועדת השקעות

תשובות לשאלות הבהרה 2.6.2019

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטה מיום: 8.7.19
זוכה: גלובאל ואליו ניהול השקעות בע"מ ​

תאריך אחרון להגשה 03/06/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל כספים
תאריך פרסום 16/05/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 7
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מכרז של אגף

מספר מכרז

23.19

עלות המכרז

300​

תאריך פרסום

16.05.2019

מועד אחרון להגשה

03.06.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטה מיום: 8.7.19
זוכה: גלובאל ואליו ניהול השקעות בע"מ ​

עיריית ראשון-לציון
מכרז פומבי מס' 23/19 למתן שירותי ייעוץ כלכלי לוועדת השקעות

הזמנה להציע הצעות

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.
עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ כלכלי וליווי וועדת ההשקעות העירונית בכל הנוגע לניהול השקעות, הכל בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם.
את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו, ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון באופן מקוון או אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, רח' הכרמל 20 ראשון לציון, במשרדי העירייה קומה 5, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של  300 ₪ שלא יוחזרו.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית  לרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, בשתי מעטפות סגורות נושאות ציון "מכרז פומבי מס' 23/19" בלבד, עד ליום 3/6/19 בשעה 12:00 בצהריים.
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש – לרבות אישור עריכת ביטוח – על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד ההודעה על הזכייה.
היה והזוכה לא יפעל כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.
טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il.

רז קינסטליך,
ראש העירייה

מסמכי מכרז 23.19 לשירותי ייעוץ כלכלי לועדת השקעות

תשובות לשאלות הבהרה 2.6.2019

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר