הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אספקת טובין - מנוף סל אדם על גבי טנדר הובלתם ופריקתם, התקנתם (ככל שנדרש במכרז)

 מכרזים

מספר מכרז 22.19
עלות מסמכי המכרז

300​

תיאור המכרז

מכרז פומבי מס' __22__/ ___19__ לאספקת טובין

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת לקבל הצעות עבור אספקת טובין -  מנוף סל אדם על גבי טנדר הובלתם ופריקתם, התקנתם (ככל שנדרש במכרז), והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מנהלת תחום ועדת מכרזים, גב' אפרת גד פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת ______300_____ ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות. 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.rishonlezion.muni.il או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים בכתובת הרשומה לעיל.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

☐ מפגש הבהרות יתקיים ביום ____--_____ בשעה ___-_____ ב_____----_________. הנוכחות אינה חובה.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, לידי גב' אפרת גד פדידה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' ___19___/___22_____" בלב, עד ליום ב' ה-_____3/6/2019________ בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים. 

סעיף שמופיע בצידו הסימון ☐ יחול רק במקרה שסומן.

רז קינסטליך                       

ראש העירייה

מכרז סטנדרטי לאספקת טובין - טנדר + מנוף סל אדם.pdf

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטה מיום: 15.7.2019
זוכה: חב' שיא ליפט בע"מ ​

תאריך אחרון להגשה 03/06/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל משאבי אנוש ורכש
תאריך פרסום 16/05/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 8
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

22.19

עלות המכרז

300​

תאריך פרסום

16.05.2019

מועד אחרון להגשה

03.06.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטה מיום: 15.7.2019
זוכה: חב' שיא ליפט בע"מ ​

מכרז פומבי מס' __22__/ ___19__ לאספקת טובין

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת לקבל הצעות עבור אספקת טובין -  מנוף סל אדם על גבי טנדר הובלתם ופריקתם, התקנתם (ככל שנדרש במכרז), והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מנהלת תחום ועדת מכרזים, גב' אפרת גד פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת ______300_____ ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות. 

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.rishonlezion.muni.il או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים בכתובת הרשומה לעיל.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

☐ מפגש הבהרות יתקיים ביום ____--_____ בשעה ___-_____ ב_____----_________. הנוכחות אינה חובה.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, לידי גב' אפרת גד פדידה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' ___19___/___22_____" בלב, עד ליום ב' ה-_____3/6/2019________ בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים. 

סעיף שמופיע בצידו הסימון ☐ יחול רק במקרה שסומן.

רז קינסטליך                       

ראש העירייה

מכרז סטנדרטי לאספקת טובין - טנדר + מנוף סל אדם.pdf

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר