הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 24/19- להפעלת תכנית טיפולית למניעת אלימות לילדים הלומדים במסגרות חינוכיות בעיר ראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 24.19
עלות מסמכי המכרז

300​

תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון

מכרז פומבי מס' 24/19- להפעלת תכנית טיפולית למניעת אלימות לילדים הלומדים במסגרות חינוכיות בעיר ראשון לציון

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות להפעלת תכנית טיפולית למניעת אלימות לילדים הלומדים במסגרות חינוכיות בעיר ראשון לציון, כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה תמורת 300 ש"ח (שלא יוחזרו) בלשכת מנכ"ל העירייה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ בימים ובשעות העבודה הרגילות.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית לרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר), בעיריית ראשון לציון ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 24/19, וזאת עד ליום שני,  ה- 3/6/19 , בשעה 12:00 בצהריים.
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות אישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות.
היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

                                                                 רז קינסטליך
                                                               ראש העירייה

מסמכי מכרז 24.19- מניעת אלימות.pdf

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 03/06/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל חינוך
תאריך פרסום 22/05/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 12
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מכרז של אגף

מספר מכרז

24.19

עלות המכרז

300​

תאריך פרסום

22.05.2019

מועד אחרון להגשה

03.06.2019 12:00

עיריית ראשון לציון

מכרז פומבי מס' 24/19- להפעלת תכנית טיפולית למניעת אלימות לילדים הלומדים במסגרות חינוכיות בעיר ראשון לציון

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות להפעלת תכנית טיפולית למניעת אלימות לילדים הלומדים במסגרות חינוכיות בעיר ראשון לציון, כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל רכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה תמורת 300 ש"ח (שלא יוחזרו) בלשכת מנכ"ל העירייה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ בימים ובשעות העבודה הרגילות.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית לרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר), בעיריית ראשון לציון ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 24/19, וזאת עד ליום שני,  ה- 3/6/19 , בשעה 12:00 בצהריים.
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות אישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות.
היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

                                                                 רז קינסטליך
                                                               ראש העירייה

מסמכי מכרז 24.19- מניעת אלימות.pdf

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר