הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הזמנה להציע הצעות מס' 6.6/2019 למתן הרצאות במגמת אדריכלות במקיף ג' בעיר ראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון

הזמנה להציע הצעות מס'  6.6/2019
למתן הרצאות במגמת אדריכלות במקיף ג' בעיר ראשון לציון

הוראות למציעים
- כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך -
עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מרצים בתחום האדריכלות להציע הצעות בדבר מתן שירותי הרצאות למקיף ג' בעיר ראשון לציון (להלן: "השירותים"), וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות זו על כל מסמכיה.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי ההזמנה, יש למסור במסירה ידנית בלבד לידי גב' אודליה ג'רופי אהרון, במשרדי העירייה קומה 5, ברח' הכרמל 20, ראשון לציון.
במעטפה סגורה נושאת ציון  "הזמנה להציע הצעות למתן הרצאות באדריכלות למכללת מקיף ג' בעיר ראשון לציון", וזאת עד ליום ה' 13.6.2019 בשעה 12:00 בצהריים. (הוארך עד 16.6.19)
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה בהליך יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי ההזמנה, חתום ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות.
היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי ההזמנה, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו בהליך.

לבירורים נוספים בקשר עם הזמנה זו בטלפון: 03-9547025 או בדואר אלקטרוני:  OdeliaJ@rishonlezion.muni.il

תשובות לשאלות הבהרה
על המגישים לצרף מסמך תשובות לשאלות ההבהרה למסמכי ההצעה
המכרז הוארך - להארכת המכרז

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

​החלטה מיום: 19.8.19
שמות המרצים עימם אושרה התקשרות:
יעקב קצמן, דניאל גולדנברג, צלי צירט, איציק אלחדיף, איריס רפאלי, מירית משינסקי שני, טינה ספקטור סיני, ז'אן זהרנו, אמיר סיני.  

תאריך אחרון להגשה 16/06/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל חינוך
תאריך פרסום 29/05/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 12
סוג פרסום קול קורא
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

29.05.2019

מועד אחרון להגשה

16.06.2019 12:00

תוצאות מכרז

​החלטה מיום: 19.8.19
שמות המרצים עימם אושרה התקשרות:
יעקב קצמן, דניאל גולדנברג, צלי צירט, איציק אלחדיף, איריס רפאלי, מירית משינסקי שני, טינה ספקטור סיני, ז'אן זהרנו, אמיר סיני.  

עיריית ראשון לציון

הזמנה להציע הצעות מס'  6.6/2019
למתן הרצאות במגמת אדריכלות במקיף ג' בעיר ראשון לציון

הוראות למציעים
- כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך -
עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מרצים בתחום האדריכלות להציע הצעות בדבר מתן שירותי הרצאות למקיף ג' בעיר ראשון לציון (להלן: "השירותים"), וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות זו על כל מסמכיה.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי ההזמנה, יש למסור במסירה ידנית בלבד לידי גב' אודליה ג'רופי אהרון, במשרדי העירייה קומה 5, ברח' הכרמל 20, ראשון לציון.
במעטפה סגורה נושאת ציון  "הזמנה להציע הצעות למתן הרצאות באדריכלות למכללת מקיף ג' בעיר ראשון לציון", וזאת עד ליום ה' 13.6.2019 בשעה 12:00 בצהריים. (הוארך עד 16.6.19)
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה בהליך יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי ההזמנה, חתום ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות.
היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי ההזמנה, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו בהליך.

לבירורים נוספים בקשר עם הזמנה זו בטלפון: 03-9547025 או בדואר אלקטרוני:  OdeliaJ@rishonlezion.muni.il

תשובות לשאלות הבהרה
על המגישים לצרף מסמך תשובות לשאלות ההבהרה למסמכי ההצעה
המכרז הוארך - להארכת המכרז

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר