הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז מסגרת פומבי הזמנה להיכלל במאגר נותני שירותי נסיעות לחו"ל

 מכרזים

מספר מכרז 25.19
עלות מסמכי המכרז

300 ש"ח ​

תיאור המכרז

מכרז מסגרת פומבי מס' 19/ 25 מאגר נותני שירותי נסיעות לחו"ל


כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך
עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות להכלל מאגר נותני שירותי נסיעות לחו"ל, והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל מנהלת תחום ועדת מכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 300 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.rishonlezion.muni.il או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים בכתובת הרשומה לעיל.
העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית לרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס' 25/19" בלבד, עד ליום 17/6/19 בשעה 12:00 בצהריים.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - אישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.
טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il


מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים.


רז קינסטליך
ראש העירייה

המכרז הוארך - להארכת המכרז

תשובות לשאלות הבהרה 23.6.19

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

​חברות זוכות:

  • אופקים נסיעות ותיירות
  • כנפי משק תור בע"מ
  • אמסלם תיירות ונופש בע"מ
  • לכיש טורס חברה לנסיעות
  • דיזנהאוז בי.טי.סי בע"מ
תאריך אחרון להגשה 01/07/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 30/05/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

25.19

עלות המכרז

300 ש"ח ​

תאריך פרסום

30.05.2019

מועד אחרון להגשה

01.07.2019 12:00

תוצאות מכרז

​חברות זוכות:

  • אופקים נסיעות ותיירות
  • כנפי משק תור בע"מ
  • אמסלם תיירות ונופש בע"מ
  • לכיש טורס חברה לנסיעות
  • דיזנהאוז בי.טי.סי בע"מ

מכרז מסגרת פומבי מס' 19/ 25 מאגר נותני שירותי נסיעות לחו"ל


כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך
עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות להכלל מאגר נותני שירותי נסיעות לחו"ל, והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל מנהלת תחום ועדת מכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 300 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.rishonlezion.muni.il או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים בכתובת הרשומה לעיל.
העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית לרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס' 25/19" בלבד, עד ליום 17/6/19 בשעה 12:00 בצהריים.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - אישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.
טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il


מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים.


רז קינסטליך
ראש העירייה

המכרז הוארך - להארכת המכרז

תשובות לשאלות הבהרה 23.6.19

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר