הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות במרחב מזרח העיר

 מכרזים

מספר מכרז 26.19
עלות מסמכי המכרז

2,500​

תיאור המכרז

מכרז פומבי לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות במרחב מזרח העיר

1. עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות לאיסוף ולפינוי פסולת גזם וגרוטאות במרחב מזרח העיר (להלן: "העבודות"), והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5, תמורת תשלום בסך של 2,500 ₪ כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש, בימים ובשעות העבודה הרגילות. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.
3. את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 26/19, לא יאוחר מיום שני, 24/6/19 בשעה 12:00 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לתיבת המכרזים אצל מרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה ,בלשכת מנכ"ל העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל.
4. העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il.

רז קינסטליך
ראש העירייה
לפרסום מכרז פינוי גזם מזרח 26-19-.

תשובות לשאלות הבהרה 19.9.19

הארכת מועד עד 1.7.2019
מסמך הבהרות מס' 2 26.4.2019    

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטה מיום 15.7.19
זוכה: חב' שרון דן בע"מ ​

תאריך אחרון להגשה 01/07/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל איכות הסביבה
תאריך פרסום 05/06/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 1
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

26.19

עלות המכרז

2,500​

תאריך פרסום

05.06.2019

מועד אחרון להגשה

01.07.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטה מיום 15.7.19
זוכה: חב' שרון דן בע"מ ​

מכרז פומבי לביצוע עבודות איסוף ופינוי פסולת גזם וגרוטאות במרחב מזרח העיר

1. עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות לאיסוף ולפינוי פסולת גזם וגרוטאות במרחב מזרח העיר (להלן: "העבודות"), והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, קומה 5, תמורת תשלום בסך של 2,500 ₪ כולל מע"מ, שבכל מקרה לא יוחזר לרוכש, בימים ובשעות העבודה הרגילות. רוכש המסמכים יידרש למסור בעת הרכישה את פרטיו האישיים ואת זהות הגורם אותו הוא מייצג.
3. את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 26/19, לא יאוחר מיום שני, 24/6/19 בשעה 12:00 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לתיבת המכרזים אצל מרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה ,בלשכת מנכ"ל העירייה ברח' הכרמל 20, ראשון לציון. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל.
4. העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il.

רז קינסטליך
ראש העירייה
לפרסום מכרז פינוי גזם מזרח 26-19-.

תשובות לשאלות הבהרה 19.9.19

הארכת מועד עד 1.7.2019
מסמך הבהרות מס' 2 26.4.2019    

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר