הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הזמנה להשתתף בהליך של בקשה למתן מידע (R.F.I.) בדבר רעיונות להתייעלות כלכלית עירונית

 מכרזים

מספר מכרז  
עלות מסמכי המכרז
 
תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה מציעים להציע רעיונות שונים, אשר יישומם עשוי לגרום להתייעלות כלכלית באמצעות הגדלת הכנסות העירייה ו/או צמצום הוצאות העירייה בצורה ניכרת, בתחומים שיפורטו להלן:

  1. הגדלת בסיס החיוב של העירייה בכל תחומי הכנסות העירייה.
  2. יצירת בסיס לחיובים חדשים בכל תחום הרלוונטי לפעילות העירייה.
  3. התייעלות אנרגטית, טכנולוגיה ואיכות הסביבה.
  4. כל רעיון אחר הבא להגדיל את הכנסות העירייה או הבא להביא חסכון כספי ניכר.

לעירייה יוגשו הצעות על בסיס מסמכים בלבד, באופן תמציתי, לצורך חשיפה ראשונית בפני קובעי המדיניות בעירייה.

ההצעות יוגשו ע"י ישות משפטית אחת (עוסק מורשה / תאגיד), כאשר למציע הידע, היכולת ומערך כוח האדם ליישום הרעיון על כל שלביו.

להצעה יצרף המציע תצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה אין הוא יודע על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים ו/או פגיעה בזכויות יוצרים ו/או כל דין, בכדי להפריע למימוש הרעיון.

במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תפנה העירייה למציעים לצורך השלמת מידע, הבהרות, הצגת מצגות, ביצוע פיילוט, ביקור אצל המציע ו/או לקוחותיו.

מובהר בזאת כי פניה זו היא לצורך קבלת מידע בלבד במסגרת גיבוש רעיונות ועיצוב תנאי ההתקשרות עתידיים, כך שהיא אינה בבחינת הזמנה לקבלת הצעות, והיא לא תהווה בסיס להתקשרות עם המשתתפים.

למען הסר ספק מובהר כי העירייה אינה מתחייבת לפרסם מכרז ו/או הליך אחר בנושא ו/או להתקשר עם מי מהמשתתפים בהסכם, ו/או לפנות למי מהמשתתפים במסגרת הליך שייערך, ככל שייערך.

העירייה שומרת על זכותה לעשות שימוש במידע שיתקבל לצורך עיצוב תנאי התקשרות עתידית, הליך קבלת הצעות, בסיס להכנת מפרט למכרז וכו', אולם היא אינה מתחייבת לעשות בהם שימוש כאמור ושומרת לעצמה את מלוא שיקול הדעת בקביעת תנאי ההתקשרות וכל ענין אחר הנוגע להליך, ולמציע לא תהיינה כל דרישות ו/או תביעות כלפיה והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בקשר לכך.

עוד מובהר כי המידע שיוצג הוא גלוי ולמציע לא תהיינה טענות לקניין רוחני ו/או סוד מסחרי. בנוסף, העירייה מודיעה בזה כי יתכן וחלק מהרעיונות אינם מקוריים וחלקם אף מצוי בידיעת העירייה והיא מיישמת אותם בפועל.

מסירת המידע לידי העירייה תתבצע על חשבון הפונה בלבד, והעירייה לא תישא בעלות כלשהי שתיגרם לפונה בעקבות הזמנה זו. גם במקרה שהעירייה תעשה שימוש במידע שיימסר לה ע"י הפונה, לא יהא זכאי הפונה לתמורה כלשהי.

את הפרטים יש למסור במסירה ידנית לידי אודליה ג'רופי-אהרן בלשכת סמנכ"ל תפעול (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "בקשה למתן מידע (R.F.I.) בדבר רעיונות להתייעלות כלכלית עירונית" בלבד, עד ליום ה'  ה-27.6.19 בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

טלפון לבירורים: 03-9547025 ובמייל: OdeliaJ@rishonlezion.muni.il

 

רז קינסטליך,
ראש העירייה

הודעה על הארכת המכרז (עד 15.7.2019)

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 15/07/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 13/06/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום הודעה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

13.06.2019

מועד אחרון להגשה

15.07.2019 12:00

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה מציעים להציע רעיונות שונים, אשר יישומם עשוי לגרום להתייעלות כלכלית באמצעות הגדלת הכנסות העירייה ו/או צמצום הוצאות העירייה בצורה ניכרת, בתחומים שיפורטו להלן:

  1. הגדלת בסיס החיוב של העירייה בכל תחומי הכנסות העירייה.
  2. יצירת בסיס לחיובים חדשים בכל תחום הרלוונטי לפעילות העירייה.
  3. התייעלות אנרגטית, טכנולוגיה ואיכות הסביבה.
  4. כל רעיון אחר הבא להגדיל את הכנסות העירייה או הבא להביא חסכון כספי ניכר.

לעירייה יוגשו הצעות על בסיס מסמכים בלבד, באופן תמציתי, לצורך חשיפה ראשונית בפני קובעי המדיניות בעירייה.

ההצעות יוגשו ע"י ישות משפטית אחת (עוסק מורשה / תאגיד), כאשר למציע הידע, היכולת ומערך כוח האדם ליישום הרעיון על כל שלביו.

להצעה יצרף המציע תצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעה אין הוא יודע על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים ו/או פגיעה בזכויות יוצרים ו/או כל דין, בכדי להפריע למימוש הרעיון.

במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תפנה העירייה למציעים לצורך השלמת מידע, הבהרות, הצגת מצגות, ביצוע פיילוט, ביקור אצל המציע ו/או לקוחותיו.

מובהר בזאת כי פניה זו היא לצורך קבלת מידע בלבד במסגרת גיבוש רעיונות ועיצוב תנאי ההתקשרות עתידיים, כך שהיא אינה בבחינת הזמנה לקבלת הצעות, והיא לא תהווה בסיס להתקשרות עם המשתתפים.

למען הסר ספק מובהר כי העירייה אינה מתחייבת לפרסם מכרז ו/או הליך אחר בנושא ו/או להתקשר עם מי מהמשתתפים בהסכם, ו/או לפנות למי מהמשתתפים במסגרת הליך שייערך, ככל שייערך.

העירייה שומרת על זכותה לעשות שימוש במידע שיתקבל לצורך עיצוב תנאי התקשרות עתידית, הליך קבלת הצעות, בסיס להכנת מפרט למכרז וכו', אולם היא אינה מתחייבת לעשות בהם שימוש כאמור ושומרת לעצמה את מלוא שיקול הדעת בקביעת תנאי ההתקשרות וכל ענין אחר הנוגע להליך, ולמציע לא תהיינה כל דרישות ו/או תביעות כלפיה והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בקשר לכך.

עוד מובהר כי המידע שיוצג הוא גלוי ולמציע לא תהיינה טענות לקניין רוחני ו/או סוד מסחרי. בנוסף, העירייה מודיעה בזה כי יתכן וחלק מהרעיונות אינם מקוריים וחלקם אף מצוי בידיעת העירייה והיא מיישמת אותם בפועל.

מסירת המידע לידי העירייה תתבצע על חשבון הפונה בלבד, והעירייה לא תישא בעלות כלשהי שתיגרם לפונה בעקבות הזמנה זו. גם במקרה שהעירייה תעשה שימוש במידע שיימסר לה ע"י הפונה, לא יהא זכאי הפונה לתמורה כלשהי.

את הפרטים יש למסור במסירה ידנית לידי אודליה ג'רופי-אהרן בלשכת סמנכ"ל תפעול (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "בקשה למתן מידע (R.F.I.) בדבר רעיונות להתייעלות כלכלית עירונית" בלבד, עד ליום ה'  ה-27.6.19 בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

טלפון לבירורים: 03-9547025 ובמייל: OdeliaJ@rishonlezion.muni.il

 

רז קינסטליך,
ראש העירייה

הודעה על הארכת המכרז (עד 15.7.2019)

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר