הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול המינהל לשילוב חברתי (מינהל הרווחה) בעיריית ראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 27.19
עלות מסמכי המכרז

300 ש"ח ​

תיאור המכרז

הזמנה להציע הצעות
כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה")  מודיעה בזאת על הזמנה לקבלת הצעות לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול המינהל לשילוב חברתי (מינהל הרווחה)  בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.rishonlezion.muni.il או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים בכתובת הרשומה לעיל.

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו, ניתן לרכוש באתר האינטרנט של העירייה וכן במשרדי העירייה, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, אצל מרכזת וועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של 300 ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז ע"י בית משפט מוסמך.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה אחת נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 27/19" בלבד, אשר בתוכה 2 מעטפות סגורות, האחת נושא ציון "הצעת המחיר למכרז פומבי מס' 27/19" והשנייה נושאת ציון "מסמכי מכרז פומבי מס' 27/19"  עד ליום 1/7/19 בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש, לרבות ערבות ההסכם ואישור על קיום ביטוחים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה. היה והזוכה לא יפעל כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241
או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il

 הארכת מועד הגשה עד 15.7.2019    
תשובות לשאלות הבהרה 7.7.2019

בכבוד רב,
רז קינסטליך
ראש העירייה

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 15/07/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 13/06/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

27.19

עלות המכרז

300 ש"ח ​

תאריך פרסום

13.06.2019

מועד אחרון להגשה

15.07.2019 12:00

הזמנה להציע הצעות
כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה")  מודיעה בזאת על הזמנה לקבלת הצעות לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול המינהל לשילוב חברתי (מינהל הרווחה)  בהתאם לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.rishonlezion.muni.il או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים בכתובת הרשומה לעיל.

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו, ניתן לרכוש באתר האינטרנט של העירייה וכן במשרדי העירייה, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, אצל מרכזת וועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של 300 ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז ע"י בית משפט מוסמך.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה אחת נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 27/19" בלבד, אשר בתוכה 2 מעטפות סגורות, האחת נושא ציון "הצעת המחיר למכרז פומבי מס' 27/19" והשנייה נושאת ציון "מסמכי מכרז פומבי מס' 27/19"  עד ליום 1/7/19 בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש, לרבות ערבות ההסכם ואישור על קיום ביטוחים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה. היה והזוכה לא יפעל כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241
או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il

 הארכת מועד הגשה עד 15.7.2019    
תשובות לשאלות הבהרה 7.7.2019

בכבוד רב,
רז קינסטליך
ראש העירייה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר