הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי לתכנון תאורה עבור מתחם האלף בראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 28.19
עלות מסמכי המכרז

300 ש"ח ​

תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות לתכנון תאורה עבור מתחם האלף שבראשון לציון והכל בהתאם למסמכי המכרז.

רשאי לגשת למכרז מי שעומד בכל הדרישות ותנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

הזוכה במכרז יידרש להכין תכנית לתאורה והנחיות מפורטות לתאורת הרחוב, תאורת המרחב הציבורי וכן להארת מבנים ואזורי מפתח במתחם האלף (כפי שיוגדרו על ידי נציגי העירייה ו/או מינהלת האלף - האחראית על ליווי מתחם האלף) - תוך מתן דגש על תכנון תאורה נעימה, מושכת קהל, יעילה, חכמה וחסכונית המעניקה תחושת ביטחון וייחודיות לדיירי מתחם האלף - והכל כמפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, תמורת 300 ₪ (אשר לא יוחזרו בכל מקרה), בין הימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות.

את ההצעה על כל נספחיה, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) לרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון עד ליום שני, 15/7/19 בשעה 12:00.

הצעות שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו על הסף.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

מובהר בזאת כי, השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי "הצעה" על פי דיני המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים, בטלפון: 03-9547241 או בדוא"ל  efratba@rishonlezion.muni.il

                                                                                          
רז קינסטליך, ראש העירייה

נספחים:

תשובות לשאלות הבהרה 21.7.2019


הסכם ההתקשרות

תקנון מתחם א
תקנון מתחם ב

תכנית בינוי מתחם א
תכנית בינוי מתחם ב

 תוכנית בינוי כוללת - מתחם 1
הוראות תכנית מתחם האלף
הודעה על דחיה ושינוי תנאי סף מכרז 28.19.pdf

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 22/07/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 13/06/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

28.19

עלות המכרז

300 ש"ח ​

תאריך פרסום

13.06.2019

מועד אחרון להגשה

22.07.2019 12:00

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות לתכנון תאורה עבור מתחם האלף שבראשון לציון והכל בהתאם למסמכי המכרז.

רשאי לגשת למכרז מי שעומד בכל הדרישות ותנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

הזוכה במכרז יידרש להכין תכנית לתאורה והנחיות מפורטות לתאורת הרחוב, תאורת המרחב הציבורי וכן להארת מבנים ואזורי מפתח במתחם האלף (כפי שיוגדרו על ידי נציגי העירייה ו/או מינהלת האלף - האחראית על ליווי מתחם האלף) - תוך מתן דגש על תכנון תאורה נעימה, מושכת קהל, יעילה, חכמה וחסכונית המעניקה תחושת ביטחון וייחודיות לדיירי מתחם האלף - והכל כמפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, תמורת 300 ₪ (אשר לא יוחזרו בכל מקרה), בין הימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות.

את ההצעה על כל נספחיה, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) לרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה, ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון עד ליום שני, 15/7/19 בשעה 12:00.

הצעות שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו על הסף.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

מובהר בזאת כי, השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי "הצעה" על פי דיני המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים, בטלפון: 03-9547241 או בדוא"ל  efratba@rishonlezion.muni.il

                                                                                          
רז קינסטליך, ראש העירייה

נספחים:

תשובות לשאלות הבהרה 21.7.2019


הסכם ההתקשרות

תקנון מתחם א
תקנון מתחם ב

תכנית בינוי מתחם א
תכנית בינוי מתחם ב

 תוכנית בינוי כוללת - מתחם 1
הוראות תכנית מתחם האלף
הודעה על דחיה ושינוי תנאי סף מכרז 28.19.pdf

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר