הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי לבחירת זכיינים לביצוע עבודות אינסטלציה - שנתי

 מכרזים

מספר מכרז 29.19
עלות מסמכי המכרז

500 ש"ח ​

תיאור המכרז

מכרז פומבי מס' 29/19 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות אינסטלציה - שנתי

- לפי מדידה –

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות קבלניות לביצוע עבודות אינסטלציה בהתאם לתנאי המכרז וההסכם, לפי הזמנות עבודה שיומצאו ע"י העירייה  מעת לעת.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 500 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילים או באתר האינטרנט העירוני באופן מקוון.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית לרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 29/19" בלבד, עד ליום ב'  ה- 1/7/19 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

☐ מפגש הבהרות יתקיים ביום _________ בשעה ________ ב____________. הנוכחות אינה חובה.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים, בטלפון: 03-9547241 או בדוא"ל    efratba@rishonlezion.muni.il

 

רז קינסטליך, ראש העירייה

נספחים:
מסמכי המכרז
נספח א1 - גליון מחירים
נספח א2 - מפרט לעבודות שרברבות

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטה מיום 8.7.19
זוכים:
חב' השוקדים הנדסה בע"מ
חב' א.ש. נתיב בע"מ
כשיר שני: יצחקי אוזל בע"מ

תאריך אחרון להגשה 01/07/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 17/06/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

29.19

עלות המכרז

500 ש"ח ​

תאריך פרסום

17.06.2019

מועד אחרון להגשה

01.07.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטה מיום 8.7.19
זוכים:
חב' השוקדים הנדסה בע"מ
חב' א.ש. נתיב בע"מ
כשיר שני: יצחקי אוזל בע"מ

מכרז פומבי מס' 29/19 לבחירת זכיינים לביצוע עבודות אינסטלציה - שנתי

- לפי מדידה –

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות קבלניות לביצוע עבודות אינסטלציה בהתאם לתנאי המכרז וההסכם, לפי הזמנות עבודה שיומצאו ע"י העירייה  מעת לעת.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 500 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילים או באתר האינטרנט העירוני באופן מקוון.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית לרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 29/19" בלבד, עד ליום ב'  ה- 1/7/19 בשעה 12:00 בצהרים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

☐ מפגש הבהרות יתקיים ביום _________ בשעה ________ ב____________. הנוכחות אינה חובה.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים, בטלפון: 03-9547241 או בדוא"ל    efratba@rishonlezion.muni.il

 

רז קינסטליך, ראש העירייה

נספחים:
מסמכי המכרז
נספח א1 - גליון מחירים
נספח א2 - מפרט לעבודות שרברבות

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר