הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי לשדרוג, תחזוקה והרחבה של רשת התקשוב של מוסדות החינוך ואתרי עירייה

 מכרזים

מספר מכרז 31.19
עלות מסמכי המכרז

​2,500 ש"ח 

תיאור המכרז

​​מכרז פומבי לשדרוג, תחזוקה והרחבה של רשת התקשוב של מוסדות החינוך ואתרי עירייה

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת לקבל הצעות לשדרוג, תחזוקה והרחבה של רשת התקשוב של מוסדות החינוך ואתרי עירייה (ככל שנדרש במכרז), והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת: www.rishonlezion.muni.il

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר האינטרנט של העירייה שכתובתו לעיל וכן אצל מנהלת תחום ועדת מכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 2,500 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, לידי גב' אפרת פדידה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 31/19" בלבד, עד ליום ב' ה-15/7/19 בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה f​תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים.

רז קינסטליך       
ראש העירייה

המכרז הוארך עד 22.7.19 להארכת המכרז 
המכרז הוארך עד 29.7.19 להארכת המכרז
המכרז הוארך עד 23.9.19 להארכת המכרז 

תשובות לשאלות הבהרה 22.7.19
תשובות לשאלות הבהרה 25.7.19
המכרז הוארך עד 12.8.2019 
​עדכון תנאי סף ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות 
שאלות הבהרה ודחיית מועד מכרז 31.19.pdf
תשובות לשאלות הבהרה 31.19.pdf


קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

​חברה זוכה: חברת SMBIT

תאריך אחרון להגשה 23/09/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 01/07/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

31.19

עלות המכרז

​2,500 ש"ח 

תאריך פרסום

01.07.2019

מועד אחרון להגשה

23.09.2019 12:00

תוצאות מכרז

​חברה זוכה: חברת SMBIT

​​מכרז פומבי לשדרוג, תחזוקה והרחבה של רשת התקשוב של מוסדות החינוך ואתרי עירייה

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת לקבל הצעות לשדרוג, תחזוקה והרחבה של רשת התקשוב של מוסדות החינוך ואתרי עירייה (ככל שנדרש במכרז), והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת: www.rishonlezion.muni.il

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר האינטרנט של העירייה שכתובתו לעיל וכן אצל מנהלת תחום ועדת מכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 2,500 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, לידי גב' אפרת פדידה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 31/19" בלבד, עד ליום ב' ה-15/7/19 בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה f​תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים.

רז קינסטליך       
ראש העירייה

המכרז הוארך עד 22.7.19 להארכת המכרז 
המכרז הוארך עד 29.7.19 להארכת המכרז
המכרז הוארך עד 23.9.19 להארכת המכרז 

תשובות לשאלות הבהרה 22.7.19
תשובות לשאלות הבהרה 25.7.19
המכרז הוארך עד 12.8.2019 
​עדכון תנאי סף ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות 
שאלות הבהרה ודחיית מועד מכרז 31.19.pdf
תשובות לשאלות הבהרה 31.19.pdf


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר