הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי לקבלת שירותי תפעול מערכת מקוונת לניהול הצעות מחיר

 מכרזים

מספר מכרז 4.19
עלות מסמכי המכרז

​300 ש"ח

תיאור המכרז

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.
עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה" ) מבקשת לקבל הצעות לשירותי תפעול מערכת מקוונת לניהול הצעות מחיר (להלן: "בל"מ/ים").

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו, ניתן לרכוש בעיריית ראשון לציון, רח' הכרמל 20 ראשון לציון, במשרדי העירייה קומה 5, אצל מרכזת ועדת המכרזים, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של 300 ₪ שלא יוחזרו.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 04/19 " בלבד, עד ליום 25/2/19 בשעה 12:00 בצהריים.

שאלות ובקשות הבהרה יש להפנות בכתב אל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה-גד (דואר אלקטרוני: EfratBa@rishonlezion.muni.il , מספר פקס 03-9547930) עד 5 ימי עבודה לפני המועד

האחרון להגשת הצעות למכרז.

לפני הגשת ההצעה, יש לבדוק באתר האינטרנט העירוני האם ניתנו תשובות לשאלות הבהרה לצרפן למסמכיה הליך ולחתום עליהן.

מסמכים שיימסרו לאחר המועדים והשעות הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש – לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים – על-פי הנוסח הקבוע

במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא יפעל כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל mailto:EfratBa@rishonlezion.muni.il​​​​
רז קינסטליך,
ר​​אש העירייה

תשובות לשאלות הבהרה 25.2.2019  
תשובות לשאלות הבהרה 3.3.2019 ​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטת ועדת מכרזים מיום 6.5.2019
זוכה: חברת משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בע"מ ​

תאריך אחרון להגשה 04/03/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מכרזים קבלניים
תאריך פרסום 06/02/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 103
סוג פרסום בל"מ
קבצים מצורפים

מספר מכרז

4.19

עלות המכרז

​300 ש"ח

תאריך פרסום

06.02.2019

מועד אחרון להגשה

04.03.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטת ועדת מכרזים מיום 6.5.2019
זוכה: חברת משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בע"מ ​

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.
עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה" ) מבקשת לקבל הצעות לשירותי תפעול מערכת מקוונת לניהול הצעות מחיר (להלן: "בל"מ/ים").

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו, ניתן לרכוש בעיריית ראשון לציון, רח' הכרמל 20 ראשון לציון, במשרדי העירייה קומה 5, אצל מרכזת ועדת המכרזים, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של 300 ₪ שלא יוחזרו.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 04/19 " בלבד, עד ליום 25/2/19 בשעה 12:00 בצהריים.

שאלות ובקשות הבהרה יש להפנות בכתב אל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה-גד (דואר אלקטרוני: EfratBa@rishonlezion.muni.il , מספר פקס 03-9547930) עד 5 ימי עבודה לפני המועד

האחרון להגשת הצעות למכרז.

לפני הגשת ההצעה, יש לבדוק באתר האינטרנט העירוני האם ניתנו תשובות לשאלות הבהרה לצרפן למסמכיה הליך ולחתום עליהן.

מסמכים שיימסרו לאחר המועדים והשעות הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש – לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים – על-פי הנוסח הקבוע

במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא יפעל כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל mailto:EfratBa@rishonlezion.muni.il​​​​
רז קינסטליך,
ר​​אש העירייה

תשובות לשאלות הבהרה 25.2.2019  
תשובות לשאלות הבהרה 3.3.2019 ​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר