הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז להשכרת נכס עירוני בראשון לציון ברחוב שפירא 3, ראשון לציון - גוש 5032, חלקה 27 (חלק)

 מכרזים

מספר מכרז 40.19
עלות מסמכי המכרז

​300 ש"ח 

תיאור המכרז

​עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני - כ-1,000 מ"ר, לשימוש אחסנה פתוחה (חלק עורפי-צפוני), ו-236 מ"ר, במבנה מלאכה (חלק חזיתי-דרומי); כולו או חלקו - המצוי ברחוב שפירא 3, ראשון לציון, בגוש 5032 חלקה/חלקות 27,

​מובהר בזאת כי המציע רשאי להגיש הצעתו ביחס לשני חלקי הנכס/כלל חלקי הנכס או ביחס לחלק אחד מהנכס, בלבד - כאמור לעיל וכמפורט בנספחים ב'1 ו-ב'6. עדיפות תינתן להצעות ביחס לשני חלקי הנכס/כלל חלקי הנכס - כמפורט במסמכי המכרז.

מחירי המינימום אשר נקבעו לשכירת הנכס הוא:

 • סך של 10,000₪ לחודש, בתוספת מע"מ כדין, עבור חלקו העורפי-צפוני של הנכס.

 • סך של 8,550 ₪ לחודש, בתוספת מע"מ כדין, עבור חלקו החזיתי-דרומי של הנכס.

 • סך של 18,550 ₪ לחודש, בתוספת מע"מ כדין, עבור שני חלקי הנכס/כלל חלקי הנכס.

  המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.
  סיור בנכס יתקיים בתאריך 19/8/19 שעה 10:00 מקום מפגש ברחוב שפירא 3 ראשון לציון.

  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) תמורת תשלום של 300 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא).
  על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.
   את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 40/19 בלבד, עד ליום ב' ה-2/12/19 בשעה 12:00 בצהרים.

  מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
  העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
   
  רז קינסטליך, ראש העירייה​

לנוסח ההודעה
למסמכי המכרז 
הודעה על הארכת מועד אחרון להגשה ל-30.9​
הודעה על הארכת מועד אחרון להגשה ל-7.10​​​

הודעה על הארכת מועד אחרון להגשה ל- 2.12

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 02/12/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 05/08/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

40.19

עלות המכרז

​300 ש"ח 

תאריך פרסום

05.08.2019

מועד אחרון להגשה

02.12.2019 12:00

​עיריית ראשון לציון מזמינה בזה להציע הצעות לשכירת נכס עירוני - כ-1,000 מ"ר, לשימוש אחסנה פתוחה (חלק עורפי-צפוני), ו-236 מ"ר, במבנה מלאכה (חלק חזיתי-דרומי); כולו או חלקו - המצוי ברחוב שפירא 3, ראשון לציון, בגוש 5032 חלקה/חלקות 27,

​מובהר בזאת כי המציע רשאי להגיש הצעתו ביחס לשני חלקי הנכס/כלל חלקי הנכס או ביחס לחלק אחד מהנכס, בלבד - כאמור לעיל וכמפורט בנספחים ב'1 ו-ב'6. עדיפות תינתן להצעות ביחס לשני חלקי הנכס/כלל חלקי הנכס - כמפורט במסמכי המכרז.

מחירי המינימום אשר נקבעו לשכירת הנכס הוא:

 • סך של 10,000₪ לחודש, בתוספת מע"מ כדין, עבור חלקו העורפי-צפוני של הנכס.

 • סך של 8,550 ₪ לחודש, בתוספת מע"מ כדין, עבור חלקו החזיתי-דרומי של הנכס.

 • סך של 18,550 ₪ לחודש, בתוספת מע"מ כדין, עבור שני חלקי הנכס/כלל חלקי הנכס.

  המשתתף הזוכה ישכור את הנכס בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם השכירות שיחתם בינו לבין העירייה.
  סיור בנכס יתקיים בתאריך 19/8/19 שעה 10:00 מקום מפגש ברחוב שפירא 3 ראשון לציון.

  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) תמורת תשלום של 300 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא).
  על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.
   את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 40/19 בלבד, עד ליום ב' ה-2/12/19 בשעה 12:00 בצהרים.

  מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
  העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
   
  רז קינסטליך, ראש העירייה​

לנוסח ההודעה
למסמכי המכרז 
הודעה על הארכת מועד אחרון להגשה ל-30.9​
הודעה על הארכת מועד אחרון להגשה ל-7.10​​​

הודעה על הארכת מועד אחרון להגשה ל- 2.12

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר