הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי לליווי משפטי להשבת כספים לעניין תאונות עבודה של עובדים

 מכרזים

מספר מכרז 1.19
עלות מסמכי המכרז

300 ש"ח

תיאור המכרז

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.
עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות מעורכי דין לליווי משפטי של העירייה אל מול המוסד לביטוח לאומי וחברות ביטוח, לרבות בנושאי גביית החזרים כספיים בגין תשלומים ששולמו ע"י העירייה לעובדיה אשר נפגעו בתאונות עבודה ו/או דרכים ו/או כל תאונה אחרת, הכל בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו, ניתן לרכוש בעיריית ראשון לציון, רח' הכרמל 20 ראשון לציון, במשרדי העירייה קומה 5, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של 300 ₪ שלא יוחזרו.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומות ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 01/19 " בלבד, עד ליום שני, 11/2/19, בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש – לרבות אישור על קיום ביטוחים – על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד ההודעה על הזכייה. היה והזוכה לא יפעל כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

 

רז קינסטליך , ראש העירייה
נספחים:
תשובות לשאלות הבהרה


 

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטה מיום 25.2.19
זוכה: רענן ועופר רון ​

תאריך אחרון להגשה 11/02/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 23/01/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

1.19

עלות המכרז

300 ש"ח

תאריך פרסום

23.01.2019

מועד אחרון להגשה

11.02.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטה מיום 25.2.19
זוכה: רענן ועופר רון ​

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.
עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות מעורכי דין לליווי משפטי של העירייה אל מול המוסד לביטוח לאומי וחברות ביטוח, לרבות בנושאי גביית החזרים כספיים בגין תשלומים ששולמו ע"י העירייה לעובדיה אשר נפגעו בתאונות עבודה ו/או דרכים ו/או כל תאונה אחרת, הכל בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו, ניתן לרכוש בעיריית ראשון לציון, רח' הכרמל 20 ראשון לציון, במשרדי העירייה קומה 5, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של 300 ₪ שלא יוחזרו.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומות ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 01/19 " בלבד, עד ליום שני, 11/2/19, בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש – לרבות אישור על קיום ביטוחים – על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד ההודעה על הזכייה. היה והזוכה לא יפעל כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

 

רז קינסטליך , ראש העירייה
נספחים:
תשובות לשאלות הבהרה


 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר