הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי לאספקת תרסיס הגנה מהשמש

 מכרזים

מספר מכרז 42.19
עלות מסמכי המכרז

​300 ש"ח 

תיאור המכרז

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת לקבל הצעות עבור אספקת טובין -  לאספקת תרסיס הגנה מהשמש הובלתם ופריקתם, התקנתם (ככל שנדרש במכרז), והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון תמורת 300 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה).

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת http://www.rishonlezion.muni.il/ .

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

☐  מפגש הבהרות יתקיים ביום _________ בשעה ________ ב____________________. הנוכחות אינה חובה.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, לידי גב' אפרת פדידה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 42/19 ", עד ליום ב' ה-2/9/19 בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241    או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים.

סעיף שמופיע בצידו הסימון  ☐ יחול רק במקרה שסומן.

רז קינסטליך, ראש העירייה

הודעה על דחיית מועד מכרז 42.19.pdf

 תשובות לשאלות הבהרה 42.19.pdf


 

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 16/09/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 13/08/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

42.19

עלות המכרז

​300 ש"ח 

תאריך פרסום

13.08.2019

מועד אחרון להגשה

16.09.2019 12:00

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת לקבל הצעות עבור אספקת טובין -  לאספקת תרסיס הגנה מהשמש הובלתם ופריקתם, התקנתם (ככל שנדרש במכרז), והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון תמורת 300 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה).

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת http://www.rishonlezion.muni.il/ .

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

☐  מפגש הבהרות יתקיים ביום _________ בשעה ________ ב____________________. הנוכחות אינה חובה.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, לידי גב' אפרת פדידה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 42/19 ", עד ליום ב' ה-2/9/19 בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241    או בדוא"ל:   efratba@rishonlezion.muni.il

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים.

סעיף שמופיע בצידו הסימון  ☐ יחול רק במקרה שסומן.

רז קינסטליך, ראש העירייה

הודעה על דחיית מועד מכרז 42.19.pdf

 תשובות לשאלות הבהרה 42.19.pdf


 

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר