הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 45/19 לאספקה וחלוקה של ביגוד עבודה ונעלי בטיחות

 מכרזים

מספר מכרז 45.19
עלות מסמכי המכרז

300​ ש"ח

תיאור המכרז

​​מכרז פומבי מס' 45/19 לאספקה וחלוקה של ביגוד עבודה ונעלי בטיחות
כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת לקבל הצעות עבור אספקה וחלוקה של ביגוד עבודה ונעלי בטיחות, והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל מנהלת תחום ועדת מכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 300 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת http://www.rishonlezion.muni.il/  או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים בכתובת הרשומה לעיל.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, לידי גב' אפרת פדידה, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 45/19, עד ליום ב' ה-25/11/19 בשעה 12:00 בצהריים.
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים – על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.
היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.
טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il.
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים.


רז קינסטליך 
ראש העירייה

פירסום מכרז 45.19
הודעה על דחיית מועד להגשת מכרז 45.19 ל-23.9.19
הודעה על דחיית מועד להגשת מכרז 45.19 ל-28.10.2019

שינוי תנאי סף, דחיית מועד הגשה ותשובות לשאלות הבהרה​ (1)

שינוי תנאי סף, מענה על שאלות הבהרה ודחיית מועד הגשת המכרז (2)​


קובץ מצורף
הערות

תאריך אחרון לשאלות הבהרה 3.9.2019​

תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 25/11/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל משאבי אנוש ורכש
תאריך פרסום 25/08/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 8
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

45.19

עלות המכרז

300​ ש"ח

תאריך פרסום

25.08.2019

מועד אחרון להגשה

25.11.2019 12:00

​​מכרז פומבי מס' 45/19 לאספקה וחלוקה של ביגוד עבודה ונעלי בטיחות
כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת לקבל הצעות עבור אספקה וחלוקה של ביגוד עבודה ונעלי בטיחות, והכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל מנהלת תחום ועדת מכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 300 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת http://www.rishonlezion.muni.il/  או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים בכתובת הרשומה לעיל.
העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) ברח' הכרמל 20, ראשון לציון קומה 5, לידי גב' אפרת פדידה, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 45/19, עד ליום ב' ה-25/11/19 בשעה 12:00 בצהריים.
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים – על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.
היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.
טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il.
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו בדיוני ועדת המכרזים.


רז קינסטליך 
ראש העירייה

פירסום מכרז 45.19
הודעה על דחיית מועד להגשת מכרז 45.19 ל-23.9.19
הודעה על דחיית מועד להגשת מכרז 45.19 ל-28.10.2019

שינוי תנאי סף, דחיית מועד הגשה ותשובות לשאלות הבהרה​ (1)

שינוי תנאי סף, מענה על שאלות הבהרה ודחיית מועד הגשת המכרז (2)​


הערות כלליות

תאריך אחרון לשאלות הבהרה 3.9.2019​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר