הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי ולרכישת הממכר עם אופציה ל"מכר חוזר"

 מכרזים

מספר מכרז 46.19
עלות מסמכי המכרז

2500 ש"ח

תיאור המכרז

​​​עיריית ראשון לציון
 מכרז פומבי מס' 46/19
מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי ולרכישת הממכר עם אופציה ל"מכר חוזר" המיועד לשימוש גוף פיננסי בראשון לציון - "מתחם ה-1000"
[מגרש 5030]

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות לרכישת זכויותיה במקרקעין הידועים כמגרש 5030 מכוח תכנית רצ/מק/3/1000/1 (להלן: "התוכנית"), במקרקעין הידועים כחלק מחלקה 93, גוש 3947, כמסומן בתשריט המצורף למסמכי המכרז בשטח כולל של כ-60,400 מ"ר, בבעלות העירייה (להלן: "הממכר").

רשאי לגשת למכרז מי שעומד בכל הדרישות ותנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

עד להשלמת הליך פרצלציה ביחס לממכר, הזוכה יהא רשאי להירשם כחוכר "בתנאי בעלות" (לתקופה של 999 שנים) - בהתאם להוראות הסכם חכירה.

בנוסף, ניתנת ליזם אופציה למכור לעירייה ב"מכר חוזר" חלק מהממכר.
הזוכה במכרז יהיה רשאי לעשות שימוש בממכר ובבניינים שיקים בממכר בהתאם להוראות הסכם המכר ובהתאם לתכנית החלה על המקרקעין, לרבות שימוש של "גוף פיננסי" (כהגדרתו במסמכי המכרז).

הזוכה יחויב לעשות שימוש בלפחות 50,000 מ"ר (ברוטו) לצרכיו שלו, כ"שימוש עצמי", למשך "תקופת השימוש העצמי", שנתיים, לפחות - תוך תקופת בינוי בת שמונה (8) שנים (ובמחצית מהשטח האמור, תוך תקופת בינוי בת חמש (5) שנים).

כמו כן, בתוך תקופת בינוי בת שמונה (8) שנים, הזוכה ינצל לפחות 50% - ובתוך חמש (5) שנים לפחות 50,000 מ"ר (ברוטו) - מתוך זכויות הבניה המוקנות בממכר על פי התכנית - לרבות לשימוש עצמי, כאמור לעיל - כ"עבודות בינוי מינימליות".

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) או במשרדי המזמין - אצל מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה, קומה 5, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון - תמורת תשלום של 2,500 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא), לפקודת המזמין בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות. על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.
העירייה רשאית לערוך כנס משתתפים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולקבוע הוראות בקשר לכך.
בשלב זה טרם נקבע כנס משתתפים (ובהתאם טרם נקבע האם הכנס יהיה חובה או רשות).

את ההצעה, על כל נספחיה, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית לרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה , בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 46/19 " בלבד, עד ליום ב' בשבוע, תאריך 16.12.19 שעה 12:00. 

הצעות שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו על הסף.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

מובהר בזאת כי, השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים. לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

        רז קינסטליך
        ראש העירייה

מכרז 46.19 מגרש 5030-הוראות למשתתפים.
מכרז 46.19-הסכם מכרז

הודעה של שינוי תנאי מכרז 46.19​

מענה על שאלות הבהרה (1) מכרז 46.19​

מענה על שאלות הבהרה (2) מכרז 46.19​

מענה על שאלות הבהרה (3) מכרז 46.19​

הודעה על דחיית הגשת הצעות לתאריך 25.11.19 מכרז 46.19​

מענה על שאלות הבהרה (5) מכרז 46.19​

מענה על שאלות הבהרה (6) ודחיית הצעות לתאריך 16.12.19​

מענה על שאלות הבהרה (7) מכרז 46.19​

הבהרה יזומה (8) מכרז 46.19​

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

​הרכב החברות הזוכות במכרז זה - 

חברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ ואקרו לנדסקיים שותפות מוגבלת

תאריך אחרון להגשה 16/12/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהלת מתחם האלף
תאריך פרסום 01/09/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 111
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

46.19

עלות המכרז

2500 ש"ח

תאריך פרסום

01.09.2019

מועד אחרון להגשה

16.12.2019 12:00

תוצאות מכרז

​הרכב החברות הזוכות במכרז זה - 

חברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ ואקרו לנדסקיים שותפות מוגבלת

​​​עיריית ראשון לציון
 מכרז פומבי מס' 46/19
מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי ולרכישת הממכר עם אופציה ל"מכר חוזר" המיועד לשימוש גוף פיננסי בראשון לציון - "מתחם ה-1000"
[מגרש 5030]

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזה הצעות לרכישת זכויותיה במקרקעין הידועים כמגרש 5030 מכוח תכנית רצ/מק/3/1000/1 (להלן: "התוכנית"), במקרקעין הידועים כחלק מחלקה 93, גוש 3947, כמסומן בתשריט המצורף למסמכי המכרז בשטח כולל של כ-60,400 מ"ר, בבעלות העירייה (להלן: "הממכר").

רשאי לגשת למכרז מי שעומד בכל הדרישות ותנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.

עד להשלמת הליך פרצלציה ביחס לממכר, הזוכה יהא רשאי להירשם כחוכר "בתנאי בעלות" (לתקופה של 999 שנים) - בהתאם להוראות הסכם חכירה.

בנוסף, ניתנת ליזם אופציה למכור לעירייה ב"מכר חוזר" חלק מהממכר.
הזוכה במכרז יהיה רשאי לעשות שימוש בממכר ובבניינים שיקים בממכר בהתאם להוראות הסכם המכר ובהתאם לתכנית החלה על המקרקעין, לרבות שימוש של "גוף פיננסי" (כהגדרתו במסמכי המכרז).

הזוכה יחויב לעשות שימוש בלפחות 50,000 מ"ר (ברוטו) לצרכיו שלו, כ"שימוש עצמי", למשך "תקופת השימוש העצמי", שנתיים, לפחות - תוך תקופת בינוי בת שמונה (8) שנים (ובמחצית מהשטח האמור, תוך תקופת בינוי בת חמש (5) שנים).

כמו כן, בתוך תקופת בינוי בת שמונה (8) שנים, הזוכה ינצל לפחות 50% - ובתוך חמש (5) שנים לפחות 50,000 מ"ר (ברוטו) - מתוך זכויות הבניה המוקנות בממכר על פי התכנית - לרבות לשימוש עצמי, כאמור לעיל - כ"עבודות בינוי מינימליות".

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר עיריית ראשון לציון (בתשלום מקוון) או במשרדי המזמין - אצל מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה, בבניין העירייה, קומה 5, רחוב הכרמל 20, ראשון לציון - תמורת תשלום של 2,500 ₪ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא), לפקודת המזמין בימים א'-ה', בשעות העבודה הרגילות. על המציע לצרף להצעתו אישור על ביצוע התשלום הנ"ל.
העירייה רשאית לערוך כנס משתתפים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולקבוע הוראות בקשר לכך.
בשלב זה טרם נקבע כנס משתתפים (ובהתאם טרם נקבע האם הכנס יהיה חובה או רשות).

את ההצעה, על כל נספחיה, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית לרכזת ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה , בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 46/19 " בלבד, עד ליום ב' בשבוע, תאריך 16.12.19 שעה 12:00. 

הצעות שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו על הסף.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

מובהר בזאת כי, השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים. לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

        רז קינסטליך
        ראש העירייה

מכרז 46.19 מגרש 5030-הוראות למשתתפים.
מכרז 46.19-הסכם מכרז

הודעה של שינוי תנאי מכרז 46.19​

מענה על שאלות הבהרה (1) מכרז 46.19​

מענה על שאלות הבהרה (2) מכרז 46.19​

מענה על שאלות הבהרה (3) מכרז 46.19​

הודעה על דחיית הגשת הצעות לתאריך 25.11.19 מכרז 46.19​

מענה על שאלות הבהרה (5) מכרז 46.19​

מענה על שאלות הבהרה (6) ודחיית הצעות לתאריך 16.12.19​

מענה על שאלות הבהרה (7) מכרז 46.19​

הבהרה יזומה (8) מכרז 46.19​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר