הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי להפעלת מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות בראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 47.19
עלות מסמכי המכרז

​1,000 ש"ח 

תיאור המכרז

​ 

​מכרז פומבי מס' 47/19 להפעלת מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות בראשון לציון

- כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך  

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותים להפעלת שלוש מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות בראשון לציון וזאת במבנים שיועמדו על ידי העירייה (להלן: "השירותים"), וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה, תמורת תשלום סך של 1,000 ₪ (שלא יוחזרו) .

הצעות למתן השירותים, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה יירשם "מכרז פומבי מס' 47/19 הפעלת מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות בראשון לציון" זאת במסירה ידנית בלבד לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה, ברח' הכרמל 20 קומה 5, ראשון לציון, וזאת עד ליום 7/10/19 בשעה 12:00.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל  כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום בשני עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות. היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

​רז קינסטליך, ראש העירייה

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 07/10/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 11/09/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

47.19

עלות המכרז

​1,000 ש"ח 

תאריך פרסום

11.09.2019

מועד אחרון להגשה

07.10.2019 12:00

​ 

​מכרז פומבי מס' 47/19 להפעלת מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות בראשון לציון

- כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך  

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותים להפעלת שלוש מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות בראשון לציון וזאת במבנים שיועמדו על ידי העירייה (להלן: "השירותים"), וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה, תמורת תשלום סך של 1,000 ₪ (שלא יוחזרו) .

הצעות למתן השירותים, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה יירשם "מכרז פומבי מס' 47/19 הפעלת מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות בראשון לציון" זאת במסירה ידנית בלבד לידי הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה, ברח' הכרמל 20 קומה 5, ראשון לציון, וזאת עד ליום 7/10/19 בשעה 12:00.

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל  כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום בשני עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות. היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, על פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il

​רז קינסטליך, ראש העירייה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר