הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי לאספקת כרטיסי שי נטענים

 מכרזים

מספר מכרז 3.19
עלות מסמכי המכרז

2,500 ש"ח

תיאור המכרז

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת לקבל הצעות לאספקת כרטיסי שי נטענים, כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 2,500 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.rishonlezion.muni.il או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים בכתובת הרשומה לעיל.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20 ראשל"צ במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 3/19 בלבד, עד ליום ב' ה- 11/2/19 בשעה 12:00 בצהרים. 
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il


רז קינסטליך, ראש העירייה

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטה מיום 18.2.19
זוכה: א.ב.א. ויקטורי חס' לניהול אחזקות בע"מ
זוכה כשיר שני: ע.ר.צים שיווק ישיר בע"מ ​

תאריך אחרון להגשה 11/02/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 28/01/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

3.19

עלות המכרז

2,500 ש"ח

תאריך פרסום

28.01.2019

מועד אחרון להגשה

11.02.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטה מיום 18.2.19
זוכה: א.ב.א. ויקטורי חס' לניהול אחזקות בע"מ
זוכה כשיר שני: ע.ר.צים שיווק ישיר בע"מ ​

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת לקבל הצעות לאספקת כרטיסי שי נטענים, כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 2,500 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) בימים ובשעות העבודה הרגילות.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת www.rishonlezion.muni.il או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים בכתובת הרשומה לעיל.
את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית במשרדו של מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) בעיריית ראשון לציון, רחוב הכרמל 20 ראשל"צ במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 3/19 בלבד, עד ליום ב' ה- 11/2/19 בשעה 12:00 בצהרים. 
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות ערבות הסכם - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il


רז קינסטליך, ראש העירייה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר