הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 55/19 להפעלת מוקד בירורים וגביה טלפוני באמצעות מענה אנושי

 מכרזים

מספר מכרז 55.19
עלות מסמכי המכרז

​500 ש"ח

תיאור המכרז

​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות מחירים להפעלת מוקד בירורים וגבייה טלפוני באמצעות מענה אנושי, וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו, ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או בעיריית ראשון לציון, רח' הכרמל 20 ראשון לציון, בלשכת מנכ"ל העירייה, קומה 5, אצל מרכזת ועדת המכרזים, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של 500 ₪ שלא יוחזרו.

את ההצעות על כל נספ​חיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 55/19" בלבד, עד ליום 4/11/19 בשעה 12:00 בצהריים.

שאלות ובקשות הבהרה יש להפנות בכתב אל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה בדואר אלקטרוני: EfratBa@rishonlezion.muni.il, עד 5 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

לפני הגשת ההצעה, יש לבדוק באתר האינטרנט העירוני האם ניתנו תשובות לשאלות הבהרה לצרפן למסמכי ההליך ולחתום עליהן.

מסמכים שיימסרו לאחר המועדים והשעות הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש – לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים על-פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 7 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא יפעל כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il

​רז קינסטליך,

ראש העירייה
קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 04/11/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל כספים
תאריך פרסום 07/10/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 7
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מכרז של אגף

מספר מכרז

55.19

עלות המכרז

​500 ש"ח

תאריך פרסום

07.10.2019

מועד אחרון להגשה

04.11.2019 12:00

​עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות מחירים להפעלת מוקד בירורים וגבייה טלפוני באמצעות מענה אנושי, וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

את מסמכי המכרז, לרבות תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו, ניתן לרכוש באופן מקוון באתר העירייה או בעיריית ראשון לציון, רח' הכרמל 20 ראשון לציון, בלשכת מנכ"ל העירייה, קומה 5, אצל מרכזת ועדת המכרזים, בימים א-ה בשעות העבודה, תמורת סך של 500 ₪ שלא יוחזרו.

את ההצעות על כל נספ​חיהן, בהתאם לתנאי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש למסור במסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר) הנמצא בבניין העירייה בקומה 5 ברח' הכרמל 20 ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 55/19" בלבד, עד ליום 4/11/19 בשעה 12:00 בצהריים.

שאלות ובקשות הבהרה יש להפנות בכתב אל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה בדואר אלקטרוני: EfratBa@rishonlezion.muni.il, עד 5 ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

לפני הגשת ההצעה, יש לבדוק באתר האינטרנט העירוני האם ניתנו תשובות לשאלות הבהרה לצרפן למסמכי ההליך ולחתום עליהן.

מסמכים שיימסרו לאחר המועדים והשעות הנקובים לעיל לא יתקבלו.

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז ואת כל הנספחים הנדרשים, מלאים וחתומים כנדרש – לרבות ערבות הסכם ואישור על קיום ביטוחים על-פי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 7 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.

היה והזוכה לא יפעל כאמור, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

הוראות מפורטות נוספות מצויות בתנאי המכרז.

טלפון לבירורים: 03-9547241 או בדוא"ל efratba@rishonlezion.muni.il

​רז קינסטליך,

ראש העירייה
כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר