הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי להפעלת מסגרות ליום שהות ארוך לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית בעיר ראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 2.19
עלות מסמכי המכרז

1,300 ש"ח

תיאור המכרז

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך
עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותים להפעלת מסגרת ליום שהות ארוך לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית, באשכול גנים "ורד", בית ספר "חצב" ובבית ספר ו"בלקינד" בעיר ראשון לציון (להלן: (להלן: "השירותים"), וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז וההסכם.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה-גד, ברחוב הכרמל 20 ,קומה 5 ,ראשון לציון, תמורת תשלום סך של 1,300 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילות.
הצעות למתן השירותים, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "מכרז פומבי מס' 2/19 להפעלת מסגרת ליום שהות ארוך לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית", במסירה ידנית בלבד לידי גב' אפרת פדידה-גד, במשרדי העירייה ברח' הכרמל 20 קומה 5, ראשון לציון, וזאת עד ליום 4/219 בשעה 12:00. מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו. העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.
הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום בשני עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות. היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il


 רז קינסטליך
ראש העירייה

נספחים:
תשובות לשאלות הבהרה

קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז

החלטה מיום 25.2.2019
זוכה: אקים

תאריך אחרון להגשה 04/02/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך פרסום 21/01/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

2.19

עלות המכרז

1,300 ש"ח

תאריך פרסום

21.01.2019

מועד אחרון להגשה

04.02.2019 12:00

תוצאות מכרז

החלטה מיום 25.2.2019
זוכה: אקים

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך
עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מעוניינת לקבל הצעות למתן שירותים להפעלת מסגרת ליום שהות ארוך לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית, באשכול גנים "ורד", בית ספר "חצב" ובבית ספר ו"בלקינד" בעיר ראשון לציון (להלן: (להלן: "השירותים"), וזאת בהתאם למפורט במסמכי המכרז וההסכם.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדו של מנכ"ל העירייה, אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה-גד, ברחוב הכרמל 20 ,קומה 5 ,ראשון לציון, תמורת תשלום סך של 1,300 ₪ (שלא יוחזרו) בימים ובשעות העבודה הרגילות.
הצעות למתן השירותים, בהתאם לתנאי המכרז, יש להגיש במעטפה סגורה, שעל גביה ירשם "מכרז פומבי מס' 2/19 להפעלת מסגרת ליום שהות ארוך לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית", במסירה ידנית בלבד לידי גב' אפרת פדידה-גד, במשרדי העירייה ברח' הכרמל 20 קומה 5, ראשון לציון, וזאת עד ליום 4/219 בשעה 12:00. מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו. העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.
הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום בשני עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות. היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת ועדת המכרזים בטלפון: 03-9547241 או במייל efratba@rishonlezion.muni.il


 רז קינסטליך
ראש העירייה

נספחים:
תשובות לשאלות הבהרה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר