הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכרז פומבי מס' 57/19 לתאגידים בנקאיים למתן הלוואות לשיפוצי חזיתות לתושבי העיר ראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 57.19
עלות מסמכי המכרז

​500 ש"ח

תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון )להלן: "העירייה"( מפעילה קרן הלוואות מיוחדת, המיועדת לסבסוד הלוואות לבעלי נכסים המצויים בעיר והנדרשים לשפץ חזית נכס הנמצא בבעלותם, וזאת לפי חוק עזר לראשון לציון )שמירה ושיפוץ של חזיתות בתים( התשס"ט-2009 )להלן: "השירותים"(.

לצורך מתן השירותים מעוניינת העירייה לקבל הצעות מתאגידים בנקאיים העוסקים במתן הלוואות.

הפניה מיועדת לתאגידים בנקאיים כהגדרתם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 500 ₪ )שלא יוחזרו( בימים ובשעות העבודה הרגילים או באופן מקוון באתר האינטרנט העירוני.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי העירייה או באתר האינטרנט שלה.

את ההצעות, על כל נספחיהן בהתאם לתנאי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 57/19, יש לשלשל לתיבת המכרזים המיועדת לכך אצל הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה עד ליום 11/11/19 בשעה 12:00.

הצעות שתוגשנה לאחר המועד והשעה הנקובים לא תתקבלנה.

לפרטים נוספים יש לפנות אל גב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים בעירייה, בטלפון 03-9547241 או בדואר אלקטרוני​​: efratba@rishonlezion.muni.il .

רז קינסטליך ראש העירייה ​


קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 11/11/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור תרבות הדיור
תאריך פרסום 08/10/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 27
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מכרז של אגף

מספר מכרז

57.19

עלות המכרז

​500 ש"ח

תאריך פרסום

08.10.2019

מועד אחרון להגשה

11.11.2019 12:00

עיריית ראשון לציון )להלן: "העירייה"( מפעילה קרן הלוואות מיוחדת, המיועדת לסבסוד הלוואות לבעלי נכסים המצויים בעיר והנדרשים לשפץ חזית נכס הנמצא בבעלותם, וזאת לפי חוק עזר לראשון לציון )שמירה ושיפוץ של חזיתות בתים( התשס"ט-2009 )להלן: "השירותים"(.

לצורך מתן השירותים מעוניינת העירייה לקבל הצעות מתאגידים בנקאיים העוסקים במתן הלוואות.

הפניה מיועדת לתאגידים בנקאיים כהגדרתם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באתר העירייה באופן מקוון או אצל מרכזת ועדת המכרזים, גב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשון לציון, תמורת 500 ₪ )שלא יוחזרו( בימים ובשעות העבודה הרגילים או באופן מקוון באתר האינטרנט העירוני.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי העירייה או באתר האינטרנט שלה.

את ההצעות, על כל נספחיהן בהתאם לתנאי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 57/19, יש לשלשל לתיבת המכרזים המיועדת לכך אצל הגב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים, בלשכת מנכ"ל העירייה עד ליום 11/11/19 בשעה 12:00.

הצעות שתוגשנה לאחר המועד והשעה הנקובים לא תתקבלנה.

לפרטים נוספים יש לפנות אל גב' אפרת פדידה, מרכזת ועדת המכרזים בעירייה, בטלפון 03-9547241 או בדואר אלקטרוני​​: efratba@rishonlezion.muni.il .

רז קינסטליך ראש העירייה ​


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר