הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הפעלת תכנית לקידום תלמידי חטיבות הביניים בתחום המדעים בעיר ראשון לציון

 מכרזים

מספר מכרז 63.19
עלות מסמכי המכרז

​300 ש"ח

תיאור המכרז

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות להפעלת תכנית לקידום תלמידי חטיבות הביניים בתחום המדעים בעיר ראשון לציון, כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 300 ש"ח (שלא יוחזרו) באופן מקוון באתר העירייה או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ בימים ובשעות העבודה הרגילים.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית , לידי הגב' אפרת פדידה, מנהלת תחום ועדת המכרזים, בלשכת  מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר), בעיריית ראשון לציון , ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון  "מכרז פומבי מס' 63/19" וזאת עד ליום שני, ה- 25/11/19, בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. 

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות אישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל הגב' אפרת פדידה, מנהלת תחום ועדת מכרזים, בטלפון: 03-9547241 או בדואר אלקטרוני: EfratBa@rishonlezion.muni.il​


רז קינסטליך

ראש העירייה​


קובץ מצורף
הערות
 
תוצאות המכרז
 
תאריך אחרון להגשה 25/11/2019 12:00
גוף עירוני עירייה
יחידה ארגונית לקישור מינהל חינוך
תאריך פרסום 07/11/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 12
סוג פרסום מכרז
קבצים מצורפים

מספר מכרז

63.19

עלות המכרז

​300 ש"ח

תאריך פרסום

07.11.2019

מועד אחרון להגשה

25.11.2019 12:00

כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.

עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות להפעלת תכנית לקידום תלמידי חטיבות הביניים בתחום המדעים בעיר ראשון לציון, כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 300 ש"ח (שלא יוחזרו) באופן מקוון באתר העירייה או במשרדי מנהלת תחום ועדת המכרזים, הגב' אפרת פדידה, ברחוב הכרמל 20, קומה 5, ראשל"צ בימים ובשעות העבודה הרגילים.

את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במסירה ידנית , לידי הגב' אפרת פדידה, מנהלת תחום ועדת המכרזים, בלשכת  מנכ"ל העירייה (לא לשלוח בדואר), בעיריית ראשון לציון , ברחוב הכרמל 20, ראשון לציון, במעטפה סגורה נושאת ציון  "מכרז פומבי מס' 63/19" וזאת עד ליום שני, ה- 25/11/19, בשעה 12:00 בצהריים.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. 

הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם המצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים - לרבות אישור על קיום ביטוחים - עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 15 ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות.

היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות אל הגב' אפרת פדידה, מנהלת תחום ועדת מכרזים, בטלפון: 03-9547241 או בדואר אלקטרוני: EfratBa@rishonlezion.muni.il​


רז קינסטליך

ראש העירייה​


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר