הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עובד סוציאלי קידום נוער בסיכון

 דרושים

מספר מכרז 182.2019
תיאור המכרז

​מכרז מאגר פנימי/ פומבי לתפקיד עובד סוציאלי קידום נוער בסיכון במינהל לשילוב חברתי,  מס' מכרז 182/2019

-כל מקום בו מצוין בטופס לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך –

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עובד סוציאלי  קידום נוער בסיכון באגף לטיפול וקידום נוער וצעירים

א. תאור התפקיד

1. איתור ויצירת קשר עם בני נוער בגילאים 14-18 הנמצאים בניתוק ממסגרות לימוד או בני נוער המגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל.
2. העבודה מתבצעת בסביבה הטבעית של בני הנוער.
3. יצירת קשר עם בני הנוער מתוך הדדיות ושותפות. 
4. מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של בני נוער שבטיפולו.
5. מתכנן יעדים טיפוליים לקידום בני הנוער ופועל בשלושה מישורי  התערבות: טיפול פרטני, הנחיה והדרכה קבוצתית ועבודה קהילתית.
6. מדריך ומנחה תכניות לבני הנוער המצויים באחריותו.
7. עורך הסכמים (חוזים טיפוליים) עם הנערים ומקבל הסכמתם למטרות הטיפוליות, תוך בירור הקשיים וחלוקת התפקידים והאחריות.
8. פועל לשילובם של בני הנוער המנותקים במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות התואמות את גילם ותוך הפעלת כלים טיפוליים, ייעוציים וחינוכיים.
9. פועל בשיתוף פעולה עם שירותים אחרים בקהילה ועם הממונים ובהתאם להנחיותיהם.
10. מבצע מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתכנית. 

ב. דרישות סף

1. בעל תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג  בעבודה סוציאלית. 
2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
3. ניסיון מקצועי של שנה לפחות בעבודה עם בני נוער וצעירים.

כישורים נוספים

1. בעל כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. יכולת קיום יחסי אנוש טובים.
3. בעל יכולת לעבוד בצוות רב מקצועי.
4. יכולת התמודדות עם מצבי לחץ.
5. יכולת פתיחות וגמישות מחשבתית.
6. נכונות לעבוד מעבר לשעות המקובלות.
7. הכרות עם יישומי  ה"אופיס".
 המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כפיפות

מנהל האגף לטיפול וקידום נוער וצעירים.

ד. תנאי העסקה

  העובד יועסק במתח דרגות יא'-ט' בדירוג העובדים הסוציאליים .
 היקף משרה 80% . 5 ימי עבודה בשבוע מתוכם פעם לפחות בשעות אחה"צ והערב. 

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 26.8.2019    בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה


קובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 26/08/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

182.2019

מועד אחרון להגשה

26.08.2019 12:00

​מכרז מאגר פנימי/ פומבי לתפקיד עובד סוציאלי קידום נוער בסיכון במינהל לשילוב חברתי,  מס' מכרז 182/2019

-כל מקום בו מצוין בטופס לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך –

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עובד סוציאלי  קידום נוער בסיכון באגף לטיפול וקידום נוער וצעירים

א. תאור התפקיד

1. איתור ויצירת קשר עם בני נוער בגילאים 14-18 הנמצאים בניתוק ממסגרות לימוד או בני נוער המגלים קשיי הסתגלות במסגרות הנ"ל.
2. העבודה מתבצעת בסביבה הטבעית של בני הנוער.
3. יצירת קשר עם בני הנוער מתוך הדדיות ושותפות. 
4. מעריך ומאבחן קשיים, צרכים, כוחות ורצונות של בני נוער שבטיפולו.
5. מתכנן יעדים טיפוליים לקידום בני הנוער ופועל בשלושה מישורי  התערבות: טיפול פרטני, הנחיה והדרכה קבוצתית ועבודה קהילתית.
6. מדריך ומנחה תכניות לבני הנוער המצויים באחריותו.
7. עורך הסכמים (חוזים טיפוליים) עם הנערים ומקבל הסכמתם למטרות הטיפוליות, תוך בירור הקשיים וחלוקת התפקידים והאחריות.
8. פועל לשילובם של בני הנוער המנותקים במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות התואמות את גילם ותוך הפעלת כלים טיפוליים, ייעוציים וחינוכיים.
9. פועל בשיתוף פעולה עם שירותים אחרים בקהילה ועם הממונים ובהתאם להנחיותיהם.
10. מבצע מעקב והערכה מתמדת אחר התקדמות הטיפול בהתאם ליעדים בתכנית. 

ב. דרישות סף

1. בעל תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג  בעבודה סוציאלית. 
2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
3. ניסיון מקצועי של שנה לפחות בעבודה עם בני נוער וצעירים.

כישורים נוספים

1. בעל כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. יכולת קיום יחסי אנוש טובים.
3. בעל יכולת לעבוד בצוות רב מקצועי.
4. יכולת התמודדות עם מצבי לחץ.
5. יכולת פתיחות וגמישות מחשבתית.
6. נכונות לעבוד מעבר לשעות המקובלות.
7. הכרות עם יישומי  ה"אופיס".
 המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כפיפות

מנהל האגף לטיפול וקידום נוער וצעירים.

ד. תנאי העסקה

  העובד יועסק במתח דרגות יא'-ט' בדירוג העובדים הסוציאליים .
 היקף משרה 80% . 5 ימי עבודה בשבוע מתוכם פעם לפחות בשעות אחה"צ והערב. 

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 26.8.2019    בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר