הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עובד סוציאלי לטיפול בנפגעי אלכוהול

 דרושים

מספר מכרז 107.2019
תיאור המכרז

​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד עובד סוציאלי לטיפול בנפגעי אלכוהול במינהל לשילוב חברתי, מכרז מס' 107/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עובד סוציאלי לטיפול בנפגעי אלכוהול

א. תאור התפקיד

1. מתן טיפול לנפגעי אלכוהול בגילאי 18 ומעלה.
2. קידום אוכלוסיות נפגעי אלכוהול באמצעות טיפול פרטני, התערבויות משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות. 
3. איתור, מיפוי צרכים ותכנון וביצוע מענים הנדרשים לאוכלוסיית נפגעי אלכוהול. 
4. עבודה מערכתית על לשכות ואגפי הרווחה ועם גורמים מקצועיים אחרים בקהילה (שירותי בריאות, חינוך, שיקום, תעסוקה, משטרה, ביטוח לאומי ועוד) ועידודם לשיתוף פעולה ותמיכה בתכניות למען נפגעי אלכוהול. 
5. אחריות לריכוז המידע והעברתו בפני העובדים האחראיים במחלקה לשם תיאום הטיפול בנפגעי אלכוהול ומשפחותיהם.
6. אחריות לתיעוד התכניות המתבצעות במחלקה, ריכוז דיווחים וניתוחים והגשת מסקנות והמלצות לממונה הישיר. 

 ב. דרישות סף

1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג  בעבודה סוציאלית .
2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 
3. ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות בטיפול ישיר כעובד סוציאלי פרטני. 
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

  כישורים נוספים

1. יכולת עבודה בצוות רב תחומי.
2. יכולת למידה והדרכה לצרכי יישום.
3. יכולת הסתגלות למערכת ארגונית .
4. תקשורת בין אישית טובה, מכוונת שירות.
5. בעל יכולת הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
6. יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
7. נכונות לעבוד מעבר לשעות המקובלות.
8. עדיפות תינתן לבעל הכשרה בתחום הטיפול בהתמכרויות. 

ג. כפיפות

מנהל מרכז להתמכרויות באגף תמיכה ושילוב.  

ד. תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות י'-ח' בדירוג העובדים הסוציאליים.
75% משרה פרויקטאלית, 
5 ימים בשבוע. יום ב' אחה"צ  עבודה בפיצול  עד השעה 19:00

הערות כלליות​​

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il  עד לתאריך  26.8.2019  בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה


קובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 26/08/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

107.2019

מועד אחרון להגשה

26.08.2019 12:00

​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד עובד סוציאלי לטיפול בנפגעי אלכוהול במינהל לשילוב חברתי, מכרז מס' 107/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עובד סוציאלי לטיפול בנפגעי אלכוהול

א. תאור התפקיד

1. מתן טיפול לנפגעי אלכוהול בגילאי 18 ומעלה.
2. קידום אוכלוסיות נפגעי אלכוהול באמצעות טיפול פרטני, התערבויות משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות. 
3. איתור, מיפוי צרכים ותכנון וביצוע מענים הנדרשים לאוכלוסיית נפגעי אלכוהול. 
4. עבודה מערכתית על לשכות ואגפי הרווחה ועם גורמים מקצועיים אחרים בקהילה (שירותי בריאות, חינוך, שיקום, תעסוקה, משטרה, ביטוח לאומי ועוד) ועידודם לשיתוף פעולה ותמיכה בתכניות למען נפגעי אלכוהול. 
5. אחריות לריכוז המידע והעברתו בפני העובדים האחראיים במחלקה לשם תיאום הטיפול בנפגעי אלכוהול ומשפחותיהם.
6. אחריות לתיעוד התכניות המתבצעות במחלקה, ריכוז דיווחים וניתוחים והגשת מסקנות והמלצות לממונה הישיר. 

 ב. דרישות סף

1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג  בעבודה סוציאלית .
2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 
3. ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות בטיפול ישיר כעובד סוציאלי פרטני. 
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

  כישורים נוספים

1. יכולת עבודה בצוות רב תחומי.
2. יכולת למידה והדרכה לצרכי יישום.
3. יכולת הסתגלות למערכת ארגונית .
4. תקשורת בין אישית טובה, מכוונת שירות.
5. בעל יכולת הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
6. יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
7. נכונות לעבוד מעבר לשעות המקובלות.
8. עדיפות תינתן לבעל הכשרה בתחום הטיפול בהתמכרויות. 

ג. כפיפות

מנהל מרכז להתמכרויות באגף תמיכה ושילוב.  

ד. תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות י'-ח' בדירוג העובדים הסוציאליים.
75% משרה פרויקטאלית, 
5 ימים בשבוע. יום ב' אחה"צ  עבודה בפיצול  עד השעה 19:00

הערות כלליות​​

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il  עד לתאריך  26.8.2019  בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר