הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מנהל תחום התנדבות רשותי

 דרושים

מספר מכרז 137.2019
תיאור המכרז

​מכרז פנימי/ פומבי  לתפקיד מנהל תחום התנדבות רשותי במינהל החינוך -  מס' 137/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל תחום התנדבות רשותי

א. תיאור התפקיד 

1. אחריות על יישום מדיניות להעמקת ההתנדבות ולהרחבה במסגרות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות.
2. אחריות על מכלול התכניות הפועלות ברשות כגון: מחויבות אישית, מעורבות חברתית, התנדבות ביחידות קידום נוער ועוד.
3. מיפויי תכניות ותפקידים למתנדבים ברשות, בשיתוף ובתיאום עם גורמים הנוגעים בדבר.
4. הכנת תכנית עבודה שנתית וניהול מערך התקציב, לרבות גיוס משאבים להפעלת תכניות התנדבות.
5. הטמעת התנדבות כערך וכדרך חיים, העלאת תחום ההתנדבות לסדר היום הציבורי, לרבות הקמת ועדת נוער רשותית.
6. מתן סיוע ותמיכה בגיוס ושיבוץ המתנדבים וביצוע מעקב ובקרה על פעילותם.
7. פיתוח יוזמות התנדבות הרשות.
8. שיתוף פעולה עם הממונים ברשות ובהתאם למדיניות משרד החינוך.

ב. דרישות סף

1. בעל תואר ראשון המוכר על ידי המל"ג באחד מן התחומים הבאים: מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, עבודה קהילתית. (עדיפות תינתן לבעלי תואר שני המוכר ע"י המל"ג.
2. ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות  באחד מהתחומים הבאים: עבודה עם בני נוער/ הדרכה / ארגון וניהול בתחום החינוך והנוער / הוראה /הנחייה או הדרכת מבוגרים.
3. אישור משטרה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד חינוכי לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א – 2001.
4. "היתר הדרכה" מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

1. יכולת ניהול וארגון.
2. בעל יחסי אנוש מעולים.
3. בעל יכולת להנעת תהליכים ואנשים.
4. יכולת לשיתוף פעולה עם מתנדבים ובעלי תפקידים, מוסדות וארגונים.
5. בעל יוזמה אישית.
6. ניסיון אישי בהתנדבות.
7. יתרון לבעל תעודת גמר  קורס מנהלי התנדבות רשותיים בחינוך מטעם משרד החינוך .
8. היכרות עם יישומי ה"אופיס".
        מועמד שיזכה בתפקיד יידרש כתנאי להמשך כהונו בתפקיד  להשתתף בקורס דו שנתי להכשרת מנהלי התנדבות 
        רשותיים בחינוך מטעם משרד החינוך.       

​ג. כפיפות  

ראש מנהל החינוך ​​

ד. תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות 39-41 בדירוג המח"ר או בדירוג חינוך חברה ונוער. 

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 26.8.2019  בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
  רז קינסטליך
 ראש העירייה


קובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור מינהל חינוך
תאריך אחרון להגשה 26/08/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 12
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

137.2019

מועד אחרון להגשה

26.08.2019 12:00

​מכרז פנימי/ פומבי  לתפקיד מנהל תחום התנדבות רשותי במינהל החינוך -  מס' 137/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל תחום התנדבות רשותי

א. תיאור התפקיד 

1. אחריות על יישום מדיניות להעמקת ההתנדבות ולהרחבה במסגרות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות.
2. אחריות על מכלול התכניות הפועלות ברשות כגון: מחויבות אישית, מעורבות חברתית, התנדבות ביחידות קידום נוער ועוד.
3. מיפויי תכניות ותפקידים למתנדבים ברשות, בשיתוף ובתיאום עם גורמים הנוגעים בדבר.
4. הכנת תכנית עבודה שנתית וניהול מערך התקציב, לרבות גיוס משאבים להפעלת תכניות התנדבות.
5. הטמעת התנדבות כערך וכדרך חיים, העלאת תחום ההתנדבות לסדר היום הציבורי, לרבות הקמת ועדת נוער רשותית.
6. מתן סיוע ותמיכה בגיוס ושיבוץ המתנדבים וביצוע מעקב ובקרה על פעילותם.
7. פיתוח יוזמות התנדבות הרשות.
8. שיתוף פעולה עם הממונים ברשות ובהתאם למדיניות משרד החינוך.

ב. דרישות סף

1. בעל תואר ראשון המוכר על ידי המל"ג באחד מן התחומים הבאים: מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, עבודה קהילתית. (עדיפות תינתן לבעלי תואר שני המוכר ע"י המל"ג.
2. ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות  באחד מהתחומים הבאים: עבודה עם בני נוער/ הדרכה / ארגון וניהול בתחום החינוך והנוער / הוראה /הנחייה או הדרכת מבוגרים.
3. אישור משטרה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד חינוכי לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א – 2001.
4. "היתר הדרכה" מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

1. יכולת ניהול וארגון.
2. בעל יחסי אנוש מעולים.
3. בעל יכולת להנעת תהליכים ואנשים.
4. יכולת לשיתוף פעולה עם מתנדבים ובעלי תפקידים, מוסדות וארגונים.
5. בעל יוזמה אישית.
6. ניסיון אישי בהתנדבות.
7. יתרון לבעל תעודת גמר  קורס מנהלי התנדבות רשותיים בחינוך מטעם משרד החינוך .
8. היכרות עם יישומי ה"אופיס".
        מועמד שיזכה בתפקיד יידרש כתנאי להמשך כהונו בתפקיד  להשתתף בקורס דו שנתי להכשרת מנהלי התנדבות 
        רשותיים בחינוך מטעם משרד החינוך.       

​ג. כפיפות  

ראש מנהל החינוך ​​

ד. תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות 39-41 בדירוג המח"ר או בדירוג חינוך חברה ונוער. 

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 26.8.2019  בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
  רז קינסטליך
 ראש העירייה


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר