הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מדריך מועדוניות

 דרושים

מספר מכרז 134.2019
תיאור המכרז

​מכרז מאגר פנימי/פומבי לתפקיד מדריך מועדוניות במינהל החינוך מס' 134/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מדריך למועדוניות 

א. תאור התפקיד

1. עבודה ישירה עם ילדים במצבי סיכון במסגרת המועדונית.
2. יצירת אוירה נעימה , חמה ורגועה בין הילדים.
3. שמירה על סדר יום וכללי התנהגות במועדונית.
4. עזרה בהכנת שיעורי בית.
5. הכנת והעברת פעילויות חינוכיות וחברתיות .
6. קשר עם בית הספר והורי התלמידים.
7. קבלת הדרכה מעו"ס המועדונית והמנחה החינוכית .
8. טיפול באירועים חריגים והעברת דיווח על אירועים חריגים לעו"ס ולמנחה המקצועית של המועדונית.
9. אחריות על התיעוד בתיק האישי של כל ילד.
10. העבודה היא בשעות אחה"צ ובחופשות מלימודים בשעות הבוקר. 

ב. דרישות סף

1. תעודת הוראה או מדריך מוסמך או בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג ובלבד שיתחייב המועמד להשלים לימודי הסבה לתעודת הוראה ולסיום הלימודים עד לתום 3 שנים להעסקתו.
2. ניסיון מקצועי  של שנה לפחות, בעבודה קבוצתית ישירה עם ילדים במצבי סיכון.
3. היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

 כישורים נוספים

1. יכולת ליזום, להכין ולבצע תכנית חינוכית.
2. יכולת לשיתוף פעולה בצוות.
3. יכולת ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה טובה.
4. נכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
5. עדיפות תינתן לבעל ניסיון בתחום עבודה עם ילדים במצבי סיכון.

ג. כפיפות

מנהל אגף הפרט.

​ד. תנאי ההעסקה

  העובד יועסק בדרוג חינוך נוער וקהילה.
  היקף המשרה 90%  

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 26.8.2019   בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
רז קינסטליך
 ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור מינהל חינוך
תאריך אחרון להגשה 26/08/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 12
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

134.2019

מועד אחרון להגשה

26.08.2019 12:00

​מכרז מאגר פנימי/פומבי לתפקיד מדריך מועדוניות במינהל החינוך מס' 134/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מדריך למועדוניות 

א. תאור התפקיד

1. עבודה ישירה עם ילדים במצבי סיכון במסגרת המועדונית.
2. יצירת אוירה נעימה , חמה ורגועה בין הילדים.
3. שמירה על סדר יום וכללי התנהגות במועדונית.
4. עזרה בהכנת שיעורי בית.
5. הכנת והעברת פעילויות חינוכיות וחברתיות .
6. קשר עם בית הספר והורי התלמידים.
7. קבלת הדרכה מעו"ס המועדונית והמנחה החינוכית .
8. טיפול באירועים חריגים והעברת דיווח על אירועים חריגים לעו"ס ולמנחה המקצועית של המועדונית.
9. אחריות על התיעוד בתיק האישי של כל ילד.
10. העבודה היא בשעות אחה"צ ובחופשות מלימודים בשעות הבוקר. 

ב. דרישות סף

1. תעודת הוראה או מדריך מוסמך או בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג ובלבד שיתחייב המועמד להשלים לימודי הסבה לתעודת הוראה ולסיום הלימודים עד לתום 3 שנים להעסקתו.
2. ניסיון מקצועי  של שנה לפחות, בעבודה קבוצתית ישירה עם ילדים במצבי סיכון.
3. היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

 כישורים נוספים

1. יכולת ליזום, להכין ולבצע תכנית חינוכית.
2. יכולת לשיתוף פעולה בצוות.
3. יכולת ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה טובה.
4. נכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
5. עדיפות תינתן לבעל ניסיון בתחום עבודה עם ילדים במצבי סיכון.

ג. כפיפות

מנהל אגף הפרט.

​ד. תנאי ההעסקה

  העובד יועסק בדרוג חינוך נוער וקהילה.
  היקף המשרה 90%  

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 26.8.2019   בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
רז קינסטליך
 ראש העירייהכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר