הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

נהג איסוף דחס ו/או נהג מפעיל מנוף

 דרושים

מספר מכרז 118.2019
תיאור המכרז

​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד נהג איסוף דחס ו/או נהג מפעיל מנוף  במינהל איכות הסביבה , מס' מכרז  118/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד נהג איסוף דחס ו/או נהג מפעיל מנוף

א. תאור התפקיד נהג דחס

1. פינוי אשפה באמצעות משאית דחס (פינוי, ריקון והובלת אשפה).
2. אחראי על צוות פינוי העגלות על משאית הדחס.
3. ביצוע עבודות על פי דרישות כל דין ועל פי כללי הבטיחות המוגדרים בחוק.
4. הקפדה ושמירה על הוראות ונוהלי הרשות וקצין הבטיחות בתעבורה.
5. תחזוקה שוטפת של משאית הדחס ושמירה על רכוש הרשות.
6. ביצוע מטלות טיפול במשאית כמו: ימי טיפול, תיקונים ומבחני נהיגה למשאית ולציוד בהתאם.
7. אחראי על ביצוע הוצאה אל הפועל של תכנית פינוי אשפה שנתית.
8. דיווח שבועי על ביצוע תכנית עבודה, חופשות ושבתון.
9. סיוע במעקב חודשי אחר ביצוע, ריכוז הנתונים ודיווח לאחראי.
10. שמירה על הביטחון האישי ושלמות הגוף.
11. ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.

תאור תפקיד מפעיל מנוף

1. פינוי  גזם, גרוטאות וחומרי בניין.
2. תחזוקה שוטפת של משאית המנוף ושמירה רכוש רשות.
3. ביצוע העבודה בהתאם לתוכנית עבודה.
4. שמירה על ביטחון האישי ולשמות הגוף.
5. הקפדה ושמירה  על הוראות ונוהלי הרשות וקצין הבטיחות בתעבורה.
6. ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.

ב. דרישות סף

1. בעל השכלה תיכונית של 12 שנים לפחות.
2. ניסיון מקצועי של  שנה  לפחות כנהג משאית בצבא, במוסד ציבורי, חברה בע"מ או קבלן פרטי.
3. רישיון נהיגה C בתוקף.
4. אישור רפואי כי אין מניעה לבצע את התפקיד.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

1. כושר התמדה, עירנות ודריכות, ריכוז, סדר וניקיון. 
2. ראיה לטווח ארוך, שמיעה ותקינה.
3. יכולת קיום יחסי עבודה תקינים.
4. ייצוגיות ותודעת שירות גבוהה.
5. מיומנות בעבודה בנתיבי תנועה.
6. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות.

לתפקיד נהג מפעיל מנוף נדרש רישיון להפעלת מנוף או התחייבות לצאת להכשרה הפעלת מנוף.

ג. כפיפות

מנהל יחידת נהגים.

ד. תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות 6-8 בדירוג המנהלי. 
​תפקיד מנהל מנוף עבודה 5 ימים בשבוע      
  בהיקף משרה 100% 

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il  עד לתאריך  12.9.2019   בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

   בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה 
                           


קובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 12/09/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

118.2019

מועד אחרון להגשה

12.09.2019 12:00

​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד נהג איסוף דחס ו/או נהג מפעיל מנוף  במינהל איכות הסביבה , מס' מכרז  118/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד נהג איסוף דחס ו/או נהג מפעיל מנוף

א. תאור התפקיד נהג דחס

1. פינוי אשפה באמצעות משאית דחס (פינוי, ריקון והובלת אשפה).
2. אחראי על צוות פינוי העגלות על משאית הדחס.
3. ביצוע עבודות על פי דרישות כל דין ועל פי כללי הבטיחות המוגדרים בחוק.
4. הקפדה ושמירה על הוראות ונוהלי הרשות וקצין הבטיחות בתעבורה.
5. תחזוקה שוטפת של משאית הדחס ושמירה על רכוש הרשות.
6. ביצוע מטלות טיפול במשאית כמו: ימי טיפול, תיקונים ומבחני נהיגה למשאית ולציוד בהתאם.
7. אחראי על ביצוע הוצאה אל הפועל של תכנית פינוי אשפה שנתית.
8. דיווח שבועי על ביצוע תכנית עבודה, חופשות ושבתון.
9. סיוע במעקב חודשי אחר ביצוע, ריכוז הנתונים ודיווח לאחראי.
10. שמירה על הביטחון האישי ושלמות הגוף.
11. ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.

תאור תפקיד מפעיל מנוף

1. פינוי  גזם, גרוטאות וחומרי בניין.
2. תחזוקה שוטפת של משאית המנוף ושמירה רכוש רשות.
3. ביצוע העבודה בהתאם לתוכנית עבודה.
4. שמירה על ביטחון האישי ולשמות הגוף.
5. הקפדה ושמירה  על הוראות ונוהלי הרשות וקצין הבטיחות בתעבורה.
6. ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.

ב. דרישות סף

1. בעל השכלה תיכונית של 12 שנים לפחות.
2. ניסיון מקצועי של  שנה  לפחות כנהג משאית בצבא, במוסד ציבורי, חברה בע"מ או קבלן פרטי.
3. רישיון נהיגה C בתוקף.
4. אישור רפואי כי אין מניעה לבצע את התפקיד.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

1. כושר התמדה, עירנות ודריכות, ריכוז, סדר וניקיון. 
2. ראיה לטווח ארוך, שמיעה ותקינה.
3. יכולת קיום יחסי עבודה תקינים.
4. ייצוגיות ותודעת שירות גבוהה.
5. מיומנות בעבודה בנתיבי תנועה.
6. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות.

לתפקיד נהג מפעיל מנוף נדרש רישיון להפעלת מנוף או התחייבות לצאת להכשרה הפעלת מנוף.

ג. כפיפות

מנהל יחידת נהגים.

ד. תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות 6-8 בדירוג המנהלי. 
​תפקיד מנהל מנוף עבודה 5 ימים בשבוע      
  בהיקף משרה 100% 

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il  עד לתאריך  12.9.2019   בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

   בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה 
                           


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר