הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

סייע לתלמידים בחינוך מיוחד ברמה בינונית וקשה בבתי ספר במינהל החינוך

 דרושים

מספר מכרז 196/2019
תיאור המכרז

​​מכרז מאגר פנימי/פומבי לתפקיד סייע לתלמידים בחינוך מיוחד ברמה בינונית וקשה בבתי ספר במינהל החינוך

מס' 196/2019 
- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    
עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד סייע לתלמידים בחינוך מיוחד ברמה בינונית וקשה בבתי ספר

א. תאור התפקיד

1. עזרה למורה הכיתה בהכנת החומר הדידקטי ( פלקטים, כרטיסי עבודה וכיוצ"ב) ובהכנת ציודי עזר לתלמיד ולכיתה.
2. סיוע לימודי חינוכי לתלמיד בצורה פרטנית , על פי הנחיית המורה והנהלת ביה"ס.
3. סיוע פרטני בהקניית מיומנויות ותרגולן, על פי הנחיית הצוות הפרא- רפואי, החינוכי והנהלת ביה"ס.
4. עזרה בטיפוח קשרים חברתיים בין תלמידי הכיתה וארגון חיי הכיתה, עפ"י הנחיית הצוות הטיפולי ייעוצי/חינוכי והנהלת ביה"ס.
5. השתתפות בישיבות צוות בית הספר, אסיפות הורים וביקורי בית, שלא בשעות הלימודים ועל פי דרישת ביה"ס כפי שיוטל ע"י הנהלת ביה"ס ובאישור הרשות המקומית.
6. הגשת עזרה פיזית לחניכים מוגבלים מבחינה מוטורית ומבחינת תפקוד הטיפול .
7. ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים וסיוע למטפלים ולמורים המקצועיים בעת הטיפולים במסגרת שעות הלימודים.
8. דאגה לסביבה נקייה, בטיחותית ונעדרת סכנות.
9. השגחה על התלמידים בעת פעילות בחצר ובכיתה, עפ"י הנחיות הנהלת ביה"ס.
10. ליווי בהסעות, קבלת תלמידים בעת: בואם לביה"ס, בהסעות לכיתות, הובלת התלמידים להסעות בתום יום הלימודים ודאגה לעליה בטוחה לרכבי ההסעות.
11. מעורבות בחיי ביה"ס עפ"י הצרכים המשתנים.   

ב. דרישות סף

1. בוגר 12 שנות לימוד לפחות.
2. עדיפות תינתן למועמד בעל ניסיון קודם בעבודה עם ילדים בחינוך מיוחד.
3. אישור רופא תעסוקתי/ משפחה כי אין מניעה בריאותית לבצע את התפקיד.
4. היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001.
5. המועמד יחויב לסיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים:

1. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות .
3. העבודה כרוכה בטיפול פיזי בילדים.
4. בעל יכולת בעבודה עם צוותי עבודה.

ג. כפיפות:

כפיפות מקצועית למנהל בית הספר; כפיפות מנהלתית למנהל החינוך בעירייה.

​ד. תנאי ההעסקה:    

העובד יועסק במתח דרגות 5-8 בדירוג המנהלי.


הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 26.9.19  בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
רז קינסטליך
 ראש העירייה

קובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור מינהל חינוך
תאריך אחרון להגשה 26/09/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 12
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

196/2019

מועד אחרון להגשה

26.09.2019 12:00

​​מכרז מאגר פנימי/פומבי לתפקיד סייע לתלמידים בחינוך מיוחד ברמה בינונית וקשה בבתי ספר במינהל החינוך

מס' 196/2019 
- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    
עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד סייע לתלמידים בחינוך מיוחד ברמה בינונית וקשה בבתי ספר

א. תאור התפקיד

1. עזרה למורה הכיתה בהכנת החומר הדידקטי ( פלקטים, כרטיסי עבודה וכיוצ"ב) ובהכנת ציודי עזר לתלמיד ולכיתה.
2. סיוע לימודי חינוכי לתלמיד בצורה פרטנית , על פי הנחיית המורה והנהלת ביה"ס.
3. סיוע פרטני בהקניית מיומנויות ותרגולן, על פי הנחיית הצוות הפרא- רפואי, החינוכי והנהלת ביה"ס.
4. עזרה בטיפוח קשרים חברתיים בין תלמידי הכיתה וארגון חיי הכיתה, עפ"י הנחיית הצוות הטיפולי ייעוצי/חינוכי והנהלת ביה"ס.
5. השתתפות בישיבות צוות בית הספר, אסיפות הורים וביקורי בית, שלא בשעות הלימודים ועל פי דרישת ביה"ס כפי שיוטל ע"י הנהלת ביה"ס ובאישור הרשות המקומית.
6. הגשת עזרה פיזית לחניכים מוגבלים מבחינה מוטורית ומבחינת תפקוד הטיפול .
7. ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים וסיוע למטפלים ולמורים המקצועיים בעת הטיפולים במסגרת שעות הלימודים.
8. דאגה לסביבה נקייה, בטיחותית ונעדרת סכנות.
9. השגחה על התלמידים בעת פעילות בחצר ובכיתה, עפ"י הנחיות הנהלת ביה"ס.
10. ליווי בהסעות, קבלת תלמידים בעת: בואם לביה"ס, בהסעות לכיתות, הובלת התלמידים להסעות בתום יום הלימודים ודאגה לעליה בטוחה לרכבי ההסעות.
11. מעורבות בחיי ביה"ס עפ"י הצרכים המשתנים.   

ב. דרישות סף

1. בוגר 12 שנות לימוד לפחות.
2. עדיפות תינתן למועמד בעל ניסיון קודם בעבודה עם ילדים בחינוך מיוחד.
3. אישור רופא תעסוקתי/ משפחה כי אין מניעה בריאותית לבצע את התפקיד.
4. היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001.
5. המועמד יחויב לסיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים:

1. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות .
3. העבודה כרוכה בטיפול פיזי בילדים.
4. בעל יכולת בעבודה עם צוותי עבודה.

ג. כפיפות:

כפיפות מקצועית למנהל בית הספר; כפיפות מנהלתית למנהל החינוך בעירייה.

​ד. תנאי ההעסקה:    

העובד יועסק במתח דרגות 5-8 בדירוג המנהלי.


הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 26.9.19  בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
רז קינסטליך
 ראש העירייה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר