הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רכז שילוב מיטבי ליוצאי אתיופיה

 דרושים

מספר מכרז 239/2019
תיאור המכרז

​​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד רכז שילוב מיטבי ליוצאי אתיופיה במינהל קהילה - מכרז מס' 239/2019

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד רכז שילוב מיטבי ליוצאי אתיופיה

​א. תיאור התפקיד

1. מעקב ובקרה ברמה המערכתית וברמת הפרט אחר קידום הישגיהם הלימודיים של יוצאי אתיופיה לשם צמצום הפערים בין תלמידים יוצאי אתיופיה לבין כלל התלמידים.
2. טיפול בתלמידים יוצאי אתיופיה , מעקב אחר התקדמותם הלימודית והשתלבותם החברתית בתוך בתי הספר ובמערכת החינוך הבלתי פורמאלית.
3. ביצוע מעקב ובקרה על הקצאת המשאבים ועל ביצוע התוכניות הלימודיות באופן מיטבי.
4. ביצוע מעקב ובקרה אחר השתלבותם ונוכחותם של התלמידים במענים הקיימים (לימודיים ורגשיים) במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית וניצולם.
5. מעקב ובקרה אחר ביצוע מתן הטיפול ההוליסטי הנדרש בתלמיד ובמשפחתו לצורך הבטחת קיומם של תנאי סביבה תומכי למידה.
6. מעקב ובקרה אחר קיום הרצף הטיפולי בתלמידים יוצאי אתיופיה , ברמת הפרט , לאורך מסגרות הגיל הרך, היסודי והעל יסודי.
7. מעקב ובקרה אחר השתלבותם של תלמידים יוצאי אתיופיה בתוכניות מצויינות ומנהיגות.
8. קיום קשר שוטף עם רכזי התוכניות , מת"ליות, והצוותים החינוכיים בתוך בתי הספר , לרבות ביקורים בפעילויות.
9. עידוד פעולות לטובת חיזוק האחריות ההורית על ידי יצירת מודעות ועבודה בשיתוף פעולה עם ציוותי החינוך בבית הספר.
10. יצירת החיבורים בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי והנגשת המענים הרשותיים  נקיימים לתלמידים יוצאי אתיופיה.
11. איסוף נתונים , מעקב ובקרה שוטפים אחר ביצוע מעני "הדרך החדשה" ברשות השתלבות יוצאי אתיופיה במענים האוניברסליים ברשות לאורך זמן, לרבות ביקורים בפעילויות ובמענים.

ב. דרישות סף

1. בעל תואר אקדמאי המוכר ע"י המל"ג. (לרבות עפ"י הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 לעניין דרישות תואר אקדמי, חוזר מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית)  
2. ניסיון מקצועי  של שנתיים לפחות בהפעלת תוכניות חינוכיות ו/או פדגוגית.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כישורים נדרשים

1. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. יכולת ניהול משא ומתן.
3. יכולת עבודה ומתן שרות למספר מערכות במקביל.
4. יכולת קיום יחסי אנוש טובים.
5. בעל יכולת עבודה בצוות רב תחומי.
6. דובר השפה האמהרית – יתרון
7. בעל היכרות עם תחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי – יתרון.
8. בעל רישיון נהיגה – יתרון.
9. היכרות וידע עם מערכות ה"אופיס".
10. היכרות עם קשיי הקליטה של הקהילה האתיופית. 

​ד. כפיפות מנהלית  -

     מנהלת אגף הקליטה 

     כפיפות מקצועית  -

       מינהל החינוך

ה. תנאי ההעסקה 

העובד יועסק בדירוג מינהל חינוך חברה ונוער ( 100% משרה פרויקטאלית)

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il 
עד לתאריך 16.12.2019  בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
   רז קינסטליך
   ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור מינהל קהילה
תאריך אחרון להגשה 16/12/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 89
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

239/2019

מועד אחרון להגשה

16.12.2019 12:00

​​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד רכז שילוב מיטבי ליוצאי אתיופיה במינהל קהילה - מכרז מס' 239/2019

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד רכז שילוב מיטבי ליוצאי אתיופיה

​א. תיאור התפקיד

1. מעקב ובקרה ברמה המערכתית וברמת הפרט אחר קידום הישגיהם הלימודיים של יוצאי אתיופיה לשם צמצום הפערים בין תלמידים יוצאי אתיופיה לבין כלל התלמידים.
2. טיפול בתלמידים יוצאי אתיופיה , מעקב אחר התקדמותם הלימודית והשתלבותם החברתית בתוך בתי הספר ובמערכת החינוך הבלתי פורמאלית.
3. ביצוע מעקב ובקרה על הקצאת המשאבים ועל ביצוע התוכניות הלימודיות באופן מיטבי.
4. ביצוע מעקב ובקרה אחר השתלבותם ונוכחותם של התלמידים במענים הקיימים (לימודיים ורגשיים) במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית וניצולם.
5. מעקב ובקרה אחר ביצוע מתן הטיפול ההוליסטי הנדרש בתלמיד ובמשפחתו לצורך הבטחת קיומם של תנאי סביבה תומכי למידה.
6. מעקב ובקרה אחר קיום הרצף הטיפולי בתלמידים יוצאי אתיופיה , ברמת הפרט , לאורך מסגרות הגיל הרך, היסודי והעל יסודי.
7. מעקב ובקרה אחר השתלבותם של תלמידים יוצאי אתיופיה בתוכניות מצויינות ומנהיגות.
8. קיום קשר שוטף עם רכזי התוכניות , מת"ליות, והצוותים החינוכיים בתוך בתי הספר , לרבות ביקורים בפעילויות.
9. עידוד פעולות לטובת חיזוק האחריות ההורית על ידי יצירת מודעות ועבודה בשיתוף פעולה עם ציוותי החינוך בבית הספר.
10. יצירת החיבורים בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי והנגשת המענים הרשותיים  נקיימים לתלמידים יוצאי אתיופיה.
11. איסוף נתונים , מעקב ובקרה שוטפים אחר ביצוע מעני "הדרך החדשה" ברשות השתלבות יוצאי אתיופיה במענים האוניברסליים ברשות לאורך זמן, לרבות ביקורים בפעילויות ובמענים.

ב. דרישות סף

1. בעל תואר אקדמאי המוכר ע"י המל"ג. (לרבות עפ"י הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 לעניין דרישות תואר אקדמי, חוזר מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית)  
2. ניסיון מקצועי  של שנתיים לפחות בהפעלת תוכניות חינוכיות ו/או פדגוגית.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כישורים נדרשים

1. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. יכולת ניהול משא ומתן.
3. יכולת עבודה ומתן שרות למספר מערכות במקביל.
4. יכולת קיום יחסי אנוש טובים.
5. בעל יכולת עבודה בצוות רב תחומי.
6. דובר השפה האמהרית – יתרון
7. בעל היכרות עם תחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי – יתרון.
8. בעל רישיון נהיגה – יתרון.
9. היכרות וידע עם מערכות ה"אופיס".
10. היכרות עם קשיי הקליטה של הקהילה האתיופית. 

​ד. כפיפות מנהלית  -

     מנהלת אגף הקליטה 

     כפיפות מקצועית  -

       מינהל החינוך

ה. תנאי ההעסקה 

העובד יועסק בדירוג מינהל חינוך חברה ונוער ( 100% משרה פרויקטאלית)

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il 
עד לתאריך 16.12.2019  בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
   רז קינסטליך
   ראש העירייהכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר