הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מידען תכנוני

 דרושים

מספר מכרז 57/2019
תיאור המכרז

​​​

מכרז פנימי/פומבי  לתפקיד מידען תכנוני-במנהל תכנון ובניה  מכרז  מס' 57/2019
- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך-

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מידען תכנוני 
א. תאור התפקיד
1. מתן מידע עדכני לצורך הגשת היתר עבור כתובת מסוימת לרבות מידע תכנוני לכל דורש.
2. אחריות לריכוז המידע ההנדסי והתכנוני הנדרש לצורך הכנת תיק המידע להיתר הבניה המבוקש.
3. העבודה כוללת טיפול בכל מגוון הבקשות להיתר לרבות בדיקת בקשות להיתר.
4. העברת הבקשות לכל גורמי הפנים והחוץ הנדרשים להיתר הבניה כגון: חח"י, רת"א, הג"ס, פקע"ר, כב"ה, רשות העתיקות וכו',לצורך איסוף המידע כאמור.
5. מסירת תיק המידע לעורך הבקשה, מתן הסברים, יעוץ מקצועי, קבלת קהל, הנחיית מתכננים וציבור המבקשים בהתאם.
6. עדכון מערכות המחשוב והמידע.
7. מתן מענה וסיוע מקצועי לצוות הרישוי בכל הקשור למידע.
8. הפקה והצגה של המידע במדיה דיגיטלית או בפורמט קשיח, בכפוף להנחיות הממונה.
9. ביצוע מטלות נוספות כפי שיוטלו ע"י הממונים.
ב. דרישות  סף
1. בעל תואר אקדמאי באדריכלות  או בהנדסת בניין או תכנון ערים ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות.
2. ניסיון מקצועי של שנתיים  לפחות בעבודה בתחומי התכנון או הרישוי והפיקוח על הבנייה או בבדיקת בקשות להיתרי בניה.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.
כישורים נוספים:
1. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. אמינות, מהימנות, קפדנות ודייקנות.
3. בעל כושר עבודה ותפקוד בתנאי לחץ ושחיקה, סמכותיות ונשיאה באחריות.
4. ייצוגיות ותודעת שירות גבוהה.
5. התמצאות בקריאת תכניות ובקשות להיתר בניה.
6. הכרת חוק התכנון והבנייה ותקנותיו.
7. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות .
8. היכרות עם תוכנות GIS    ו-OFFICE.
9. בעל ניסיון בעבודה בוועדה המקומית או רשות מקומית  – יתרון.
10. מהנדסים/אדריכלים - רישום בפנקס המהנדסים/אדריכלים- יתרון.
הנדסאי אדריכלות/בניין  - רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים- יתרון.
11. בוגרי קורסים המוכרים על ידי משרד הפנים, ומיועדים לעובדים בוועדות המקומיות ו/או מידענים תכנוניים – יתרון.

ג. כפיפות- מנהל מחלקת רישוי ובנייה.

ד. תנאי ההעסקה: העובד יועסק במתח דרגות 38-42 בדירוג המח"ר/מהנדסים או בדירוג 38-42 בדירוג ההנדסאים/טכנאים.

   הערות כלליות
תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי מחלקת המכרזים באגף משאבי אנוש בלבד, בבניין העירייה רח' הכרמל 20, קומה 4 עד לתאריך ______14.04.2019___בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


בברכה,

רז קינסטליך
ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור מינהל תכנון ובנייה
תאריך אחרון להגשה 14/04/2019 12:00
תאריך פרסום 01/04/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 9
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

57/2019

תאריך פרסום

01.04.2019

מועד אחרון להגשה

14.04.2019 12:00

​​​

מכרז פנימי/פומבי  לתפקיד מידען תכנוני-במנהל תכנון ובניה  מכרז  מס' 57/2019
- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך-

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מידען תכנוני 
א. תאור התפקיד
1. מתן מידע עדכני לצורך הגשת היתר עבור כתובת מסוימת לרבות מידע תכנוני לכל דורש.
2. אחריות לריכוז המידע ההנדסי והתכנוני הנדרש לצורך הכנת תיק המידע להיתר הבניה המבוקש.
3. העבודה כוללת טיפול בכל מגוון הבקשות להיתר לרבות בדיקת בקשות להיתר.
4. העברת הבקשות לכל גורמי הפנים והחוץ הנדרשים להיתר הבניה כגון: חח"י, רת"א, הג"ס, פקע"ר, כב"ה, רשות העתיקות וכו',לצורך איסוף המידע כאמור.
5. מסירת תיק המידע לעורך הבקשה, מתן הסברים, יעוץ מקצועי, קבלת קהל, הנחיית מתכננים וציבור המבקשים בהתאם.
6. עדכון מערכות המחשוב והמידע.
7. מתן מענה וסיוע מקצועי לצוות הרישוי בכל הקשור למידע.
8. הפקה והצגה של המידע במדיה דיגיטלית או בפורמט קשיח, בכפוף להנחיות הממונה.
9. ביצוע מטלות נוספות כפי שיוטלו ע"י הממונים.
ב. דרישות  סף
1. בעל תואר אקדמאי באדריכלות  או בהנדסת בניין או תכנון ערים ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות.
2. ניסיון מקצועי של שנתיים  לפחות בעבודה בתחומי התכנון או הרישוי והפיקוח על הבנייה או בבדיקת בקשות להיתרי בניה.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.
כישורים נוספים:
1. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. אמינות, מהימנות, קפדנות ודייקנות.
3. בעל כושר עבודה ותפקוד בתנאי לחץ ושחיקה, סמכותיות ונשיאה באחריות.
4. ייצוגיות ותודעת שירות גבוהה.
5. התמצאות בקריאת תכניות ובקשות להיתר בניה.
6. הכרת חוק התכנון והבנייה ותקנותיו.
7. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות .
8. היכרות עם תוכנות GIS    ו-OFFICE.
9. בעל ניסיון בעבודה בוועדה המקומית או רשות מקומית  – יתרון.
10. מהנדסים/אדריכלים - רישום בפנקס המהנדסים/אדריכלים- יתרון.
הנדסאי אדריכלות/בניין  - רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים- יתרון.
11. בוגרי קורסים המוכרים על ידי משרד הפנים, ומיועדים לעובדים בוועדות המקומיות ו/או מידענים תכנוניים – יתרון.

ג. כפיפות- מנהל מחלקת רישוי ובנייה.

ד. תנאי ההעסקה: העובד יועסק במתח דרגות 38-42 בדירוג המח"ר/מהנדסים או בדירוג 38-42 בדירוג ההנדסאים/טכנאים.

   הערות כלליות
תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי מחלקת המכרזים באגף משאבי אנוש בלבד, בבניין העירייה רח' הכרמל 20, קומה 4 עד לתאריך ______14.04.2019___בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


בברכה,

רז קינסטליך
ראש העירייהכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר