הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מנהל מחלקת רכש וקניין עירוני

 דרושים

מספר מכרז 154/2020
תיאור המכרז

​מכרז פומבי/פנימי לתפקיד מנהל מחלקת רכש וקניין עירוני  במינהל משאבי אנוש ורכש –מס' 154/2020  

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -
עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל מחלקת רכש וקניין עירוני

א. תאור התפקיד

1. אחראי לביצוע רכישות ומעקב אחר הזמנת הטובין וקבלתם ברגיעה ובזמן חירום בהתאם למדיניות העירייה.
2. קליטה ואימות של הזמנות פנימיות (דרישות) מהמחלקות/האגפים השונים, לצורך רכישת טובין.
3. בדיקה של אישורים תקציביים ויתרות תקציביות לקראת הזמנות מול רפרנט התקציבים.
4. ניהול מו"מ עם ספקים באישור מנהל אגף רכש ואספקה.
5. הכנת הזמנות לדיון בישיבות ועדת רכש ומצאי.
6. מילוי הזמנות הטובין ואישורן ע"י הגופים המוסמכים ברשות והעברתן לידי הספק/היצרן לביצוע.
7. תיאום לוחות זמנים לאספקת הטובין.
8. ניהול רשימת הספקים לפי תחומי הרכש כולל עדכוני ספקים ופרטיהם.
9. ריכוז מחירון החשב הכללי והמחירונים אחרים לצורך התאמת מחיר הרכש למחיר הממולץ.
10. אחראי על אישור קטלוג, עדכון מק"טים במערכת באופן שוטף ותדיר, בהתאם לשינויי מחירים מול ספקים.
11. ניהול ריכוז ותיעוד הצעות מחיר מספקים באמצעות מערכת בל"מ ממוחשבת.
12. אישור החשבוניות המתקבלות עם מקבלי הטובין והעברתן לביצוע שובר התשלום במינהל הכספים.
13. טיפול בתלונות בנושאי טיב, מועדי אספקה וכמות חורגת מהתנאים בחוזה הרכישה כולל הכנת חומר לשימוע.
14. הפקת דו"חות עפ"י הנחיית הממונה.
15. מתן מידע וסיוע כולל ייעוץ מיקצועי לגורמי העירייה השונים בנושאי רכש וטובין.
16. פיקוח ומעקב אחר החלטות מקצועיות בתחום הרכש עפ"י הנחיית מנהל אגף הרכש.
17. ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.

ב.  דרישות סף

1. תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג, לפחות באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון ולוגיסטיקה.
2. ניסיון מקצועי של ארבע שנים לפחות כקניין או כמנהל רכש.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.
    כישורים נוספים:
1. בעל יחסי אנוש טובים.
2. יכולת עבודה בתנאי לחץ ועמידה בלו"ז.
3. יכולת לקיים משא ומתן.
4. בעל כושר ביטוי בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.
5. היכרות עם יישומי ה"אופיס"  לרבות תוכנת ה"אקסל.
6. יתרון - היכרות עם תוכנת האוטומציה או תוכנות רכש אחרות.
7. ידע בהפקת דוחות בתחום המתבקש.
8. נכונות לעבוד מעבר לשעות העבודה המקובלות.
9. עבודה בגופים ציבוריים כקניין או כמנהל רכש - יתרון
10. תואר שני המוכר ע"י המל"ג – יתרון 

ג.  כפיפות 

סגן מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה

ד. תנאי ההעסקה

 העובד יועסק במתח דרגות 40-42 בדרוג המח"ר או בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז מפורסמים במערכת בפורטל העירוני  ובאתר העירוני את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות האתר העירוני  עד לתאריך _29.9.2020   _בשעה 24:00. 
(יש לקרוא את ההנחיות לפני הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה). יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור מינהל משאבי אנוש ורכש
תאריך אחרון להגשה 29/09/2020 00:00
תאריך פרסום 10/09/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 8
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

154/2020

תאריך פרסום

10.09.2020

מועד אחרון להגשה

29.09.2020 00:00

​מכרז פומבי/פנימי לתפקיד מנהל מחלקת רכש וקניין עירוני  במינהל משאבי אנוש ורכש –מס' 154/2020  

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -
עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל מחלקת רכש וקניין עירוני

א. תאור התפקיד

1. אחראי לביצוע רכישות ומעקב אחר הזמנת הטובין וקבלתם ברגיעה ובזמן חירום בהתאם למדיניות העירייה.
2. קליטה ואימות של הזמנות פנימיות (דרישות) מהמחלקות/האגפים השונים, לצורך רכישת טובין.
3. בדיקה של אישורים תקציביים ויתרות תקציביות לקראת הזמנות מול רפרנט התקציבים.
4. ניהול מו"מ עם ספקים באישור מנהל אגף רכש ואספקה.
5. הכנת הזמנות לדיון בישיבות ועדת רכש ומצאי.
6. מילוי הזמנות הטובין ואישורן ע"י הגופים המוסמכים ברשות והעברתן לידי הספק/היצרן לביצוע.
7. תיאום לוחות זמנים לאספקת הטובין.
8. ניהול רשימת הספקים לפי תחומי הרכש כולל עדכוני ספקים ופרטיהם.
9. ריכוז מחירון החשב הכללי והמחירונים אחרים לצורך התאמת מחיר הרכש למחיר הממולץ.
10. אחראי על אישור קטלוג, עדכון מק"טים במערכת באופן שוטף ותדיר, בהתאם לשינויי מחירים מול ספקים.
11. ניהול ריכוז ותיעוד הצעות מחיר מספקים באמצעות מערכת בל"מ ממוחשבת.
12. אישור החשבוניות המתקבלות עם מקבלי הטובין והעברתן לביצוע שובר התשלום במינהל הכספים.
13. טיפול בתלונות בנושאי טיב, מועדי אספקה וכמות חורגת מהתנאים בחוזה הרכישה כולל הכנת חומר לשימוע.
14. הפקת דו"חות עפ"י הנחיית הממונה.
15. מתן מידע וסיוע כולל ייעוץ מיקצועי לגורמי העירייה השונים בנושאי רכש וטובין.
16. פיקוח ומעקב אחר החלטות מקצועיות בתחום הרכש עפ"י הנחיית מנהל אגף הרכש.
17. ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.

ב.  דרישות סף

1. תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג, לפחות באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון ולוגיסטיקה.
2. ניסיון מקצועי של ארבע שנים לפחות כקניין או כמנהל רכש.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.
    כישורים נוספים:
1. בעל יחסי אנוש טובים.
2. יכולת עבודה בתנאי לחץ ועמידה בלו"ז.
3. יכולת לקיים משא ומתן.
4. בעל כושר ביטוי בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.
5. היכרות עם יישומי ה"אופיס"  לרבות תוכנת ה"אקסל.
6. יתרון - היכרות עם תוכנת האוטומציה או תוכנות רכש אחרות.
7. ידע בהפקת דוחות בתחום המתבקש.
8. נכונות לעבוד מעבר לשעות העבודה המקובלות.
9. עבודה בגופים ציבוריים כקניין או כמנהל רכש - יתרון
10. תואר שני המוכר ע"י המל"ג – יתרון 

ג.  כפיפות 

סגן מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה

ד. תנאי ההעסקה

 העובד יועסק במתח דרגות 40-42 בדרוג המח"ר או בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז מפורסמים במערכת בפורטל העירוני  ובאתר העירוני את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות האתר העירוני  עד לתאריך _29.9.2020   _בשעה 24:00. 
(יש לקרוא את ההנחיות לפני הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה). יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייההגשת מועמדות

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר