הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

למנהל לשילוב חברתי דרושים עובדים למשרות מאגר במגוון תפקידים

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

​מ"מ עו"ס /מ"מ פק"ס לכל החוקים

דרישות

בעל תואר בעבודה סוציאלית

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

לפק"ס- מנוי בתוקף

ניתן לשלוח קורות חיים למייל  IlanaHa@rishonlezion.muni.il​ 

טלפון לבירורים 03-9689960 

אם בית במועדוניות רווחה

דרישות

12 שנות לימוד

ניתן לשלוח קורות חיים למייל BATYAVA@rishonlezion.muni.il   ifthl@rishonlezion.muni.il​

טלפון לבירורים 03-9488775

מ"מ מדריכה במועדוניות

דרישות

בעל תעודת הוראה או בעל תעודת מדריך מוסמך או בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג.

ניתן לשלוח קורות חיים למייל BATYAVA@rishonlezion.muni.il   ifthl@rishonlezion.muni.il​

טלפון לבירורים 03-9488775

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת וועדת קבלה ויכללו ראיונות . רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון ע"פ שיקול דעתה הבלעדית של העירייה. 

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

תאריך אחרון להגשת מועמדות 31.12.2025 בשעה 12:00

​הערות כלליות

תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה.

תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 

ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד.​

קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 31/12/2025 12:00
תאריך פרסום 16/09/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

16.09.2020

מועד אחרון להגשה

31.12.2025 12:00

​מ"מ עו"ס /מ"מ פק"ס לכל החוקים

דרישות

בעל תואר בעבודה סוציאלית

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

לפק"ס- מנוי בתוקף

ניתן לשלוח קורות חיים למייל  IlanaHa@rishonlezion.muni.il​ 

טלפון לבירורים 03-9689960 

אם בית במועדוניות רווחה

דרישות

12 שנות לימוד

ניתן לשלוח קורות חיים למייל BATYAVA@rishonlezion.muni.il   ifthl@rishonlezion.muni.il​

טלפון לבירורים 03-9488775

מ"מ מדריכה במועדוניות

דרישות

בעל תעודת הוראה או בעל תעודת מדריך מוסמך או בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג.

ניתן לשלוח קורות חיים למייל BATYAVA@rishonlezion.muni.il   ifthl@rishonlezion.muni.il​

טלפון לבירורים 03-9488775

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת וועדת קבלה ויכללו ראיונות . רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון ע"פ שיקול דעתה הבלעדית של העירייה. 

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

תאריך אחרון להגשת מועמדות 31.12.2025 בשעה 12:00

​הערות כלליות

תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה.

תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 

ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד.​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר