הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בודק תכניות בניין עיר

 דרושים

מספר מכרז 44.2019
תיאור המכרז

​​

מכרז פנימי/פומבי  לתפקיד בודק תכניות בניין עיר במינהל תכנון ובנייה -  מס'  44/2019
-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

          עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד בודק תכניות בניין עיר
א. תאור התפקיד:
1. אחריות לבדיקה וטיפול בתכניות  בניין עיר בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות מהנדס הוועדה.
2. בדיקה של תכניות בניין עיר בהתאם לתנאי הסף שנקבעו בחוק ובתקנות, תאימות לנוהל מבא"ת, תאימות למדיניות התכנון, השפעותיה על הסביבה, החברה, התשתיות, צרכי הציבור, הכלכלה המקומית ותקציבי הרשות, העיצוב העירוני ועל מערך שימושי הקרקע בסביבתה.
3. עריכת תכניות בניין עיר מטעם הוועדה המקומית. קידום התוכניות בתהליך הנדרש לאישורה, לרבות הזנת הנתונים הנדרשים למערכות הממוחשבות.
4. כתיבת חוות דעת לגבי שלמות התוכנית והשינויים שיש להכניס בתוכנית, ככל שיש כאלה וגיבוש עמדת מינהל תכנון ובניה .
5. סיוע וייעוץ למהנדס הוועדה בכל הקשור לתכנון, לרבות קביעת תנאים מרחביים, גיבוש תוכניות והכנתן, קידום תוכניות, קביעת  פרוגרמות, מסמכי מדיניות ושירותים דומים נוספים.
6. קבלת קהל ומענה לפניות לגורמים שונים בכל הקשור לקידום התוכניות לקראת אישורה.
7. השתתפות בפורומים של שיתוף הציבור הקשורים לקידום התכנית ככל שיתבקש ע"י מהנדס הוועדה לעשות כך.
8. מתן עדויות מקצועיות בבית משפט, בנושאים  הקשורים לאחריותו.
9. דיווח נתונים ומתן חווה דעת בתחומי אחריותו בישיבות ועדות שונות. בתאם להנחיות מהנדס הרשות.
10. עיבוד וניתוח נתונים והכנת ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותו.
1. יכולת לליווי, ניהול והנחיית מתכננים וצוותי יועצים במהלך הליכים סטטוטוריים לקידום תכניות בניין עיר, תכניות בינוי לביצוע, מסמכי מדיניות וכדומה.
2. הכנת‏ סדרי יום וגיבוש המלצות ‏מקצועיות לוועדות‏ התכנון. 
3. עבודה מול הועדות השונות ברמה המקומית, המחוזית והארצית ומול יחידות העירייה השונות לקידום התוכנית וייצוג הוועדה המקומית בפורומים מקצועיים.
4. מתן שירות לקהל הרחב ולאנשי מקצוע ומענה לפניות .
5. ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.
א. דרישות סף:
1. תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים: מהנדס בניין  או אדריכלות, תכנון ערים או גיאוגרפיה או הנדסאי אדריכלות/בניין. 
2. ניסיון מקצועי של שנתיים  לפחות בבדיקת תכניות בניין עיר במוסד תכנון או בעריכת תוכניות בניין עיר.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.
כישורים נוספים:
3. בקיאות בחוק התכנון והבניה.
4. היכרות עם תוכנת תיב"מ  ו"אופיס".
5. ניסיון כעורך תב"עות– יתרון.
6. בוגר קורס המוכר ע"י משרד הפנים ומיועד לעובדים בוועדות המקומיות ו/או בודק תוכניות - יתרון 
7. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
8. אחריות, אמינות, מהימנות ותודעת שירות ברמה גבוהה.
9. יכולת עבודה ותפקוד בתנאי לחץ.
10. יכולת עבודה בצוות ויחסים בין אישיים מעולים.
11.   תקשורת בין אישית טובה, מוכוונות שירות.
12.   יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
13. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות .

ג. כפיפות- אדריכלית העיר ומנהלת  אגף תכנון עיר


ה. תנאי ההעסקה: העובד יועסק במתח דרגות  38-41 בדרוג המהנדסים או במתח דרגות 37-41  בדירוג ההנדסאים או בדרוג המח"ר במתח דרגות 37-41.
שתי משרות. 


  
הערות כלליות
תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי מחלקת המכרזים באגף משאבי אנוש בלבד, בבניין העירייה רח' הכרמל 20, קומה 4 עד לתאריך ______14.04.2019______בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה​


קובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור מינהל תכנון ובנייה
תאריך אחרון להגשה 14/04/2019 12:00
תאריך פרסום 01/04/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 9
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

44.2019

תאריך פרסום

01.04.2019

מועד אחרון להגשה

14.04.2019 12:00

​​

מכרז פנימי/פומבי  לתפקיד בודק תכניות בניין עיר במינהל תכנון ובנייה -  מס'  44/2019
-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

          עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד בודק תכניות בניין עיר
א. תאור התפקיד:
1. אחריות לבדיקה וטיפול בתכניות  בניין עיר בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות מהנדס הוועדה.
2. בדיקה של תכניות בניין עיר בהתאם לתנאי הסף שנקבעו בחוק ובתקנות, תאימות לנוהל מבא"ת, תאימות למדיניות התכנון, השפעותיה על הסביבה, החברה, התשתיות, צרכי הציבור, הכלכלה המקומית ותקציבי הרשות, העיצוב העירוני ועל מערך שימושי הקרקע בסביבתה.
3. עריכת תכניות בניין עיר מטעם הוועדה המקומית. קידום התוכניות בתהליך הנדרש לאישורה, לרבות הזנת הנתונים הנדרשים למערכות הממוחשבות.
4. כתיבת חוות דעת לגבי שלמות התוכנית והשינויים שיש להכניס בתוכנית, ככל שיש כאלה וגיבוש עמדת מינהל תכנון ובניה .
5. סיוע וייעוץ למהנדס הוועדה בכל הקשור לתכנון, לרבות קביעת תנאים מרחביים, גיבוש תוכניות והכנתן, קידום תוכניות, קביעת  פרוגרמות, מסמכי מדיניות ושירותים דומים נוספים.
6. קבלת קהל ומענה לפניות לגורמים שונים בכל הקשור לקידום התוכניות לקראת אישורה.
7. השתתפות בפורומים של שיתוף הציבור הקשורים לקידום התכנית ככל שיתבקש ע"י מהנדס הוועדה לעשות כך.
8. מתן עדויות מקצועיות בבית משפט, בנושאים  הקשורים לאחריותו.
9. דיווח נתונים ומתן חווה דעת בתחומי אחריותו בישיבות ועדות שונות. בתאם להנחיות מהנדס הרשות.
10. עיבוד וניתוח נתונים והכנת ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותו.
1. יכולת לליווי, ניהול והנחיית מתכננים וצוותי יועצים במהלך הליכים סטטוטוריים לקידום תכניות בניין עיר, תכניות בינוי לביצוע, מסמכי מדיניות וכדומה.
2. הכנת‏ סדרי יום וגיבוש המלצות ‏מקצועיות לוועדות‏ התכנון. 
3. עבודה מול הועדות השונות ברמה המקומית, המחוזית והארצית ומול יחידות העירייה השונות לקידום התוכנית וייצוג הוועדה המקומית בפורומים מקצועיים.
4. מתן שירות לקהל הרחב ולאנשי מקצוע ומענה לפניות .
5. ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.
א. דרישות סף:
1. תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים: מהנדס בניין  או אדריכלות, תכנון ערים או גיאוגרפיה או הנדסאי אדריכלות/בניין. 
2. ניסיון מקצועי של שנתיים  לפחות בבדיקת תכניות בניין עיר במוסד תכנון או בעריכת תוכניות בניין עיר.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.
כישורים נוספים:
3. בקיאות בחוק התכנון והבניה.
4. היכרות עם תוכנת תיב"מ  ו"אופיס".
5. ניסיון כעורך תב"עות– יתרון.
6. בוגר קורס המוכר ע"י משרד הפנים ומיועד לעובדים בוועדות המקומיות ו/או בודק תוכניות - יתרון 
7. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
8. אחריות, אמינות, מהימנות ותודעת שירות ברמה גבוהה.
9. יכולת עבודה ותפקוד בתנאי לחץ.
10. יכולת עבודה בצוות ויחסים בין אישיים מעולים.
11.   תקשורת בין אישית טובה, מוכוונות שירות.
12.   יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
13. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות .

ג. כפיפות- אדריכלית העיר ומנהלת  אגף תכנון עיר


ה. תנאי ההעסקה: העובד יועסק במתח דרגות  38-41 בדרוג המהנדסים או במתח דרגות 37-41  בדירוג ההנדסאים או בדרוג המח"ר במתח דרגות 37-41.
שתי משרות. 


  
הערות כלליות
תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי מחלקת המכרזים באגף משאבי אנוש בלבד, בבניין העירייה רח' הכרמל 20, קומה 4 עד לתאריך ______14.04.2019______בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה​


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר