הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מנהל/ת אגף נכסי עירייה

 דרושים

מספר מכרז 220/2020
תיאור המכרז

​​​​​​

מכרז פומבי/פנימי לתפקיד מנהל אגף נכסי העירייה מכרז מס' 220/2020

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך  להגשת מועמדות לחץ כאן

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל אגף נכסי העירייה 

א. תיאור התפקיד

1. ייזום וטיפול בכלל נכסי העירייה וזכויותיה במקרקעין וניהולם הכלכלי.
2. ניהול אגף הנכסים תוך קיום בקרה ומעקב אחר נכסי הרשות העירונית.
3. אחריות לטיפול בנושאי הפקעות, חילופי קרקע, רכישת נכסים, חכירה ו/או קבלה בתמורה.
4. אחריות על חיוב וגביית דמי שימוש/שכ"ד/דמי חכירה על נכסי העירייה.
5. טיפול שוטף וייזום השבחה של נכסי הרשות המקומית ושיווקם.
6. ייעוץ לגזברית העירייה ולהנהלת העיר בנושאי מקרקעין של הרשות, ביצוע בדיקות כדאיות ותכניות הקשורות בנכסי הרשות.
7. אחריות על הליכי הסדרה, וניהול תקינים של פעולות הקשורות בניהול הנכסים של הרשות.
8. ייצוג הרשות בנושאים שבאחריות האגף בפני ממ"י, האפוטרופוס הכללי ורשויות אחרות.
9. ייצוג הרשות בבתי משפט בתחום העיסוק.
10. הכנת תקציב תקופתי לשם ביצוע תכניות עבודה מפורטות ויישום מעקב שוטף של תוכנית העבודה מול סטטוס ביצוע בפועל
11. צבירת ומכירת נכסים עבור הרשות.
12. אחריות מקצועית וניהולית מול החברות העירוניות והמנהלות הרלוונטיות בכל הקשור לפרויקטים בתחום ניהול נכסי העירייה.
13. אחריות לנושא הקצאת נכסים לגופים ציבוריים, חתימת הסכמים ומעקב.
14. הכנת דוחות מעקב על נכסי הרשות ועל הכנסות הרשות מהנכסים.
15. ניהול רישום נכסי הרשות המקומית בפנקסי המקרקעין וניהול ספר הנכסים.  
16. פיקוח על שימוש בנכסי הרשות והליכי פינוי פולשים.
17. אחריות על הכנת סדר יום של ישיבות ועדת הקצאות וועדת אכלוס ומעקב אחר ביצוע החלטות הועדה.

ב. דרישות סף

1. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים: משפטים או כלכלה או מינהל עסקים  
2. ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות שנרכש במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז בניהול קידום והובלת פרויקטים  בתחום נכסים.
3. ניסיון ניהולי של שלוש שנים לפחות בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישרה.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כישורים נוספים

1. תעודת הסמכה בשמאות מקרקעין או בעל תואר אקדמי שהינו מוסמך בשמאות מקרקעין.  – יתרון. 
2. ייזום ,ניהול והובלת פרויקטים בתחום הנדל"ן  , כולל הכנת תוכנות עסקיות.
3. ניסיון בהליכי תכנון , בנייה ורישוי עירוניים, עדיפות תינתן למועמד בעל ניסיון בהליכי הפקעה, שומה ופיצויים 
4. ניסיון בניהול  קידום והובלת פרויקטים בתחום הנכסים בהיקף של מעל  50.000 מ"ר - יתרון
5. ראייה מערכתית ויכולת הפעלת שיקול דעת וקבלת החלטות.
6. יכולת הנעה והובלת צוות.
7. יכולת עבודה מול קהל ובתנאי לחץ.
8. כושר ניהול מו"מ בדרג בכיר.
9. ייצוגיות, תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש.
10. יכולת ניהול זמן ביעילות והתמודדות עם ריבוי ממשקים ומשימות.
11. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
12. רצוי ידיעת חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, תיקוניו ותקנותיו.
13. רצוי ידיעת חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, תיקוניו ותקנותיו.
14. רצוי ידע בנושאי שמאות, מיסוי במקרקעין ותכנון.
15. ניסיון בתמחור ובביצוע הערכות תקציביות, רצוי בתחום המקרקעין.
16. היכרות בהפעלת מערכות ממוחשבות לרבות תוכנת ה"אופיס" ותוכנות גיאוגרפיות (כגון: GIS וייעודי קרקע)
17. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות.

ד. כפיפות

מנכ"ל העירייה 

ה. תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות 42-44 בדרוג המח"ר או לחילופין העסקה בחוזה בכירים כפוף לאישור משרד הפנים.
מועמד שיבחר לתפקיד ישובץ במערך החירום העירוני.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998  ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז מפורסמים במערכת בפורטל העירוני  ובאתר העירוני את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות האתר העירוני  עד לתאריך _03.11.20_בשעה 24:00.  (יש לקרוא את ההנחיות לפני הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה).  חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


                                            בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור אגף נכסים
תאריך אחרון להגשה 03/11/2020 00:00
תאריך פרסום 18/10/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 121
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

220/2020

תאריך פרסום

18.10.2020

מועד אחרון להגשה

03.11.2020 00:00

​​​​​​

מכרז פומבי/פנימי לתפקיד מנהל אגף נכסי העירייה מכרז מס' 220/2020

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך  להגשת מועמדות לחץ כאן

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל אגף נכסי העירייה 

א. תיאור התפקיד

1. ייזום וטיפול בכלל נכסי העירייה וזכויותיה במקרקעין וניהולם הכלכלי.
2. ניהול אגף הנכסים תוך קיום בקרה ומעקב אחר נכסי הרשות העירונית.
3. אחריות לטיפול בנושאי הפקעות, חילופי קרקע, רכישת נכסים, חכירה ו/או קבלה בתמורה.
4. אחריות על חיוב וגביית דמי שימוש/שכ"ד/דמי חכירה על נכסי העירייה.
5. טיפול שוטף וייזום השבחה של נכסי הרשות המקומית ושיווקם.
6. ייעוץ לגזברית העירייה ולהנהלת העיר בנושאי מקרקעין של הרשות, ביצוע בדיקות כדאיות ותכניות הקשורות בנכסי הרשות.
7. אחריות על הליכי הסדרה, וניהול תקינים של פעולות הקשורות בניהול הנכסים של הרשות.
8. ייצוג הרשות בנושאים שבאחריות האגף בפני ממ"י, האפוטרופוס הכללי ורשויות אחרות.
9. ייצוג הרשות בבתי משפט בתחום העיסוק.
10. הכנת תקציב תקופתי לשם ביצוע תכניות עבודה מפורטות ויישום מעקב שוטף של תוכנית העבודה מול סטטוס ביצוע בפועל
11. צבירת ומכירת נכסים עבור הרשות.
12. אחריות מקצועית וניהולית מול החברות העירוניות והמנהלות הרלוונטיות בכל הקשור לפרויקטים בתחום ניהול נכסי העירייה.
13. אחריות לנושא הקצאת נכסים לגופים ציבוריים, חתימת הסכמים ומעקב.
14. הכנת דוחות מעקב על נכסי הרשות ועל הכנסות הרשות מהנכסים.
15. ניהול רישום נכסי הרשות המקומית בפנקסי המקרקעין וניהול ספר הנכסים.  
16. פיקוח על שימוש בנכסי הרשות והליכי פינוי פולשים.
17. אחריות על הכנת סדר יום של ישיבות ועדת הקצאות וועדת אכלוס ומעקב אחר ביצוע החלטות הועדה.

ב. דרישות סף

1. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים: משפטים או כלכלה או מינהל עסקים  
2. ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות שנרכש במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז בניהול קידום והובלת פרויקטים  בתחום נכסים.
3. ניסיון ניהולי של שלוש שנים לפחות בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישרה.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כישורים נוספים

1. תעודת הסמכה בשמאות מקרקעין או בעל תואר אקדמי שהינו מוסמך בשמאות מקרקעין.  – יתרון. 
2. ייזום ,ניהול והובלת פרויקטים בתחום הנדל"ן  , כולל הכנת תוכנות עסקיות.
3. ניסיון בהליכי תכנון , בנייה ורישוי עירוניים, עדיפות תינתן למועמד בעל ניסיון בהליכי הפקעה, שומה ופיצויים 
4. ניסיון בניהול  קידום והובלת פרויקטים בתחום הנכסים בהיקף של מעל  50.000 מ"ר - יתרון
5. ראייה מערכתית ויכולת הפעלת שיקול דעת וקבלת החלטות.
6. יכולת הנעה והובלת צוות.
7. יכולת עבודה מול קהל ובתנאי לחץ.
8. כושר ניהול מו"מ בדרג בכיר.
9. ייצוגיות, תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש.
10. יכולת ניהול זמן ביעילות והתמודדות עם ריבוי ממשקים ומשימות.
11. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
12. רצוי ידיעת חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, תיקוניו ותקנותיו.
13. רצוי ידיעת חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, תיקוניו ותקנותיו.
14. רצוי ידע בנושאי שמאות, מיסוי במקרקעין ותכנון.
15. ניסיון בתמחור ובביצוע הערכות תקציביות, רצוי בתחום המקרקעין.
16. היכרות בהפעלת מערכות ממוחשבות לרבות תוכנת ה"אופיס" ותוכנות גיאוגרפיות (כגון: GIS וייעודי קרקע)
17. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות.

ד. כפיפות

מנכ"ל העירייה 

ה. תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות 42-44 בדרוג המח"ר או לחילופין העסקה בחוזה בכירים כפוף לאישור משרד הפנים.
מועמד שיבחר לתפקיד ישובץ במערך החירום העירוני.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998  ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז מפורסמים במערכת בפורטל העירוני  ובאתר העירוני את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות האתר העירוני  עד לתאריך _03.11.20_בשעה 24:00.  (יש לקרוא את ההנחיות לפני הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה).  חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


                                            בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייההגשת מועמדות

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר