הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת בלשכת הרווחה לאזרחים וותיקים - משרה במילוי מקום חופשת לידה

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

לעיריית ראשון לציון למנהל לשילוב חברתי דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת בלשכת הרווחה לאזרחים וותיקים - משרה במילוי מקום חופשת לידה
**כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*

מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את
מועמדותם כמפורט להלן:

תיאור התפקיד :

1. עבודה מול אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ובני משפחותיהם.
2. התערבות בשעת משבר, סיוע במיצוי זכויות, הפנייה למוסדות ושירותים רלוונטיים במטרה לשפר את מצבם האישי, המשפחתי והחברתי של לקוחות הלשכה.
3. פיתוח וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיית היעד.
4. ניהול, רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים.

דרישות הסף:
תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי מוכר.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

תנאי העסקה:
העובד יועסק במתח דרגות י' – ח' בדירוג העובדים הסוציאליים.
100% משרה, 39 שעות שבועיות בימים א' – ה'.
בימי ב' נדרשת עבודה אחה"צ עד השעה 19:00.

הגשת מועמדות:
להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון
למייל micalsw@rishonlezion.muni.il

טלפון לבירורים 03-9547909.
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 28/4/19 עד השעה 15:00.
מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.
מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו. 

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות. רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .
תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

הערות כלליות:
המשרה תתפנה החל מחודש מאי.
ההעסקה הנה מכסימום 9 חודשים מיום הקליטה או עד חזרת העובדת מחל"ד, הראשון מביניהם.
 

קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 28/04/2019 15:00
תאריך פרסום 02/04/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון למייל micalsw@rishonlezion.muni.il

טלפון לבירורים 03-9547909.

גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מכרז של אגף

תאריך פרסום

02.04.2019

מועד אחרון להגשה

28.04.2019 15:00

לעיריית ראשון לציון למנהל לשילוב חברתי דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת בלשכת הרווחה לאזרחים וותיקים - משרה במילוי מקום חופשת לידה
**כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*

מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את
מועמדותם כמפורט להלן:

תיאור התפקיד :

1. עבודה מול אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ובני משפחותיהם.
2. התערבות בשעת משבר, סיוע במיצוי זכויות, הפנייה למוסדות ושירותים רלוונטיים במטרה לשפר את מצבם האישי, המשפחתי והחברתי של לקוחות הלשכה.
3. פיתוח וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיית היעד.
4. ניהול, רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים.

דרישות הסף:
תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי מוכר.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

תנאי העסקה:
העובד יועסק במתח דרגות י' – ח' בדירוג העובדים הסוציאליים.
100% משרה, 39 שעות שבועיות בימים א' – ה'.
בימי ב' נדרשת עבודה אחה"צ עד השעה 19:00.

הגשת מועמדות:
להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון
למייל micalsw@rishonlezion.muni.il

טלפון לבירורים 03-9547909.
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 28/4/19 עד השעה 15:00.
מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.
מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו. 

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות. רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .
תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

הערות כלליות:
המשרה תתפנה החל מחודש מאי.
ההעסקה הנה מכסימום 9 חודשים מיום הקליטה או עד חזרת העובדת מחל"ד, הראשון מביניהם.
 

הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון למייל micalsw@rishonlezion.muni.il

טלפון לבירורים 03-9547909.

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר