הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מנהל תיכון שש שנתי מקיף י"א

 דרושים

מספר מכרז 81.2019
תיאור המכרז

​​

מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל תיכון שש שנתי מקיף י"א, מס' מכרז 81/2019
- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל תיכון שש שנתי מקיף י"א 

א. תאור התפקיד
1. ניהול מוסד על יסודי ממלכתי שש שנתי.
2. אחראי על הפעלה תקינה ושוטפת של ביה"ס על פי תקנות משרד החינוך והרשות המקומית.
3. אחראי לטיפול בנושאים מינהליים של עובדי ההוראה, המינהל והסיוע בביה"ס.
4. אחראי על אחזקה נאותה של המבנה, הציוד והעזרים העומדים לרשות ביה"ס.
        ב. דרישות סף 
1. בעל תואר אקדמי שני מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.
2. בעל רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל יסודי בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ובהתאם לפרסומים בחוזרי מנכ"ל.
הערות: 
תעודת בוגר בית ספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.
אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.
לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה.
3. מועמד ייחשב כעומד בתנאי הסף לניהול בית ספר אם יענה על אחת מהחלופות הבאות:
א. בעל תעודת סיום (או אישור זכאות לתעודה) של התכנית החדשה להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים.
ב. הצגת אישור על התחלת לימודים בתכנית להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים בחודש יולי 2014 והתחייבות להשלים את מלוא חובותיו במסגרת התכנית.
ג. מועמד שהחל לימודי תואר שני במינהל חינוך או בניהול וארגון מערכות חינוך בשנת תשע"א או קודם לכן, ייחשב כמי שעונה לתנאי הסף, אף אם לא עמד באחת החלופות לעיל, אם יציג אחד מן המסמכים הבאים:
1. תעודת סיום של אחת מהתכניות להכשרת מנהלים בארץ לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בתכניות להכשרת מנהלים של משרד החינוך במוסדות האקדמיים שקדמו לתכנית החדשה של מכון "אבני ראשה".
2. תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית ספרית לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בשנת התשס"ט (להל"ן: תכנית הפיילוט" באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן ובמכללת אחווה).
3. תעודת זכאות לתואר אקדמי שני במיהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל לבוגרים אשר החלו את לימודיהם בשנת הלימודים התשע"א לכל המאוחר.
              הערות:
              עובדי ההוראה שלהלן פטורים מהצגת תעודת סיום של אחת מהתכניות להכשרת מנהלים לבתי ספר המופרטות לעיל:
מועמד שבעת הצגת המועמדות מכהן בפועל כמנהל בית ספר בארץ ( יסוד, חט"ב, על יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) ברציפות במשך 3 שנים לפחות ואושרו לו 3 שנות וותק בניהול ואין חוות דעת שלילית על עבודתו כמנהל ויעמוד ביתר תנאי הסף לתפקיד.
מועמד שבעת הצגת המועמדות אינו מכהן כמנהל בית ספר בפועל, אך שימש בתפקיד של מנהל בית ספר בארץ ( יסודי, חט"ב ,על יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) לפחות 4 שנים במהלך 10 השנים האחרונות לפני הצגת המועמדות ואושרו לו 4 שנות ותק בניהול, ואין חוות דעת שלילית על עבודתו כמנהל ויעמוד ביתר תנאי  הסף לתפקיד.
4. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בהוראה בפועל בבתי ספר יסודיים ו/או על יסודיים (בכיתות א'-י"ב ועד בכלל) בארץ בהיקף      המזכה בוותק בהוראה, לעניין זה לא יוכר וותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון: עבודה כמרצה/כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיוצ"ב.

5. עמידה במבחן התאמה שייקבע על ידי העירייה, במידה ויידרש.
                             המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
                             מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים:
1. הכרת מערכת חינוך עירונית.
2. ידע בהכנה וניהול תקציב.
3. הכרת הוראות משרד החינוך ונהליו.
4. בעל כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
5. בעל כושר מנהיגות ויכולת עבודה בצוות.

ג. כפיפות- ראש מינהל החינוך.

ד. תנאי ההעסקה: 
    העובד יועסק על פי דירוג עובדי הוראה.

הערות כלליות
תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי מחלקת המכרזים באגף משאבי אנוש בלבד, בבניין העירייה רח' הכרמל 20, קומה 4 עד לתאריך 29/04/2019_בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור מינהל חינוך
תאריך אחרון להגשה 29/04/2019 12:00
תאריך פרסום 10/04/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 12
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מכרז של אגף

מספר מכרז

81.2019

תאריך פרסום

10.04.2019

מועד אחרון להגשה

29.04.2019 12:00

​​

מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל תיכון שש שנתי מקיף י"א, מס' מכרז 81/2019
- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל תיכון שש שנתי מקיף י"א 

א. תאור התפקיד
1. ניהול מוסד על יסודי ממלכתי שש שנתי.
2. אחראי על הפעלה תקינה ושוטפת של ביה"ס על פי תקנות משרד החינוך והרשות המקומית.
3. אחראי לטיפול בנושאים מינהליים של עובדי ההוראה, המינהל והסיוע בביה"ס.
4. אחראי על אחזקה נאותה של המבנה, הציוד והעזרים העומדים לרשות ביה"ס.
        ב. דרישות סף 
1. בעל תואר אקדמי שני מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.
2. בעל רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל יסודי בהתאם לתקנון שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ובהתאם לפרסומים בחוזרי מנכ"ל.
הערות: 
תעודת בוגר בית ספר "מנדל" למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.
אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופסי המועמדות תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.
לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישה לרישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה.
3. מועמד ייחשב כעומד בתנאי הסף לניהול בית ספר אם יענה על אחת מהחלופות הבאות:
א. בעל תעודת סיום (או אישור זכאות לתעודה) של התכנית החדשה להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים.
ב. הצגת אישור על התחלת לימודים בתכנית להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים בחודש יולי 2014 והתחייבות להשלים את מלוא חובותיו במסגרת התכנית.
ג. מועמד שהחל לימודי תואר שני במינהל חינוך או בניהול וארגון מערכות חינוך בשנת תשע"א או קודם לכן, ייחשב כמי שעונה לתנאי הסף, אף אם לא עמד באחת החלופות לעיל, אם יציג אחד מן המסמכים הבאים:
1. תעודת סיום של אחת מהתכניות להכשרת מנהלים בארץ לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בתכניות להכשרת מנהלים של משרד החינוך במוסדות האקדמיים שקדמו לתכנית החדשה של מכון "אבני ראשה".
2. תעודת זכאות לתואר אקדמי שני ייעודי במנהיגות בית ספרית לבוגרים אשר סיימו את לימודיהם בשנת התשס"ט (להל"ן: תכנית הפיילוט" באוניברסיטאות תל אביב ובר אילן ובמכללת אחווה).
3. תעודת זכאות לתואר אקדמי שני במיהל החינוך ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל לבוגרים אשר החלו את לימודיהם בשנת הלימודים התשע"א לכל המאוחר.
              הערות:
              עובדי ההוראה שלהלן פטורים מהצגת תעודת סיום של אחת מהתכניות להכשרת מנהלים לבתי ספר המופרטות לעיל:
מועמד שבעת הצגת המועמדות מכהן בפועל כמנהל בית ספר בארץ ( יסוד, חט"ב, על יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) ברציפות במשך 3 שנים לפחות ואושרו לו 3 שנות וותק בניהול ואין חוות דעת שלילית על עבודתו כמנהל ויעמוד ביתר תנאי הסף לתפקיד.
מועמד שבעת הצגת המועמדות אינו מכהן כמנהל בית ספר בפועל, אך שימש בתפקיד של מנהל בית ספר בארץ ( יסודי, חט"ב ,על יסודי עד כיתה י"ב ועד בכלל) לפחות 4 שנים במהלך 10 השנים האחרונות לפני הצגת המועמדות ואושרו לו 4 שנות ותק בניהול, ואין חוות דעת שלילית על עבודתו כמנהל ויעמוד ביתר תנאי  הסף לתפקיד.
4. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בהוראה בפועל בבתי ספר יסודיים ו/או על יסודיים (בכיתות א'-י"ב ועד בכלל) בארץ בהיקף      המזכה בוותק בהוראה, לעניין זה לא יוכר וותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון: עבודה כמרצה/כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיוצ"ב.

5. עמידה במבחן התאמה שייקבע על ידי העירייה, במידה ויידרש.
                             המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
                             מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים:
1. הכרת מערכת חינוך עירונית.
2. ידע בהכנה וניהול תקציב.
3. הכרת הוראות משרד החינוך ונהליו.
4. בעל כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
5. בעל כושר מנהיגות ויכולת עבודה בצוות.

ג. כפיפות- ראש מינהל החינוך.

ד. תנאי ההעסקה: 
    העובד יועסק על פי דירוג עובדי הוראה.

הערות כלליות
תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי מחלקת המכרזים באגף משאבי אנוש בלבד, בבניין העירייה רח' הכרמל 20, קומה 4 עד לתאריך 29/04/2019_בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר