הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תובע עירוני ממונה תחום בלשכה המשפטית

 דרושים

מספר מכרז 1/2021
תיאור המכרז

​מכרז מאגר פנימי/פומבי מס' 1/2021 לתפקיד תובע עירוני  ממונה תחום בלשכה המשפטית

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכן להפף -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד תובע עירוני – עורך דין ממונה תחום בלשכה המשפטית

א. תיאור התפקיד

1. ייצוג העירייה בהליכים פליליים לפי חוקי העזר של העירייה ודברי חקיקה ראשיים, כפי נוסחם מעת לעת.
2. ייצוג העירייה בהליכים משפטיים לפי התוספת השלישית לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.
3. ייצוג הוועדה המקומית בהליכים לפי פרק י' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, בכפוף להסכמה מטעם היועץ המשפטי לממשלה.
4. הייצוג בהליכים המפורטים בסעיפים 1-3 לעיל כולל, בין היתר:
4.1. החלטה בערעורים על ברירות משפט לפי פרק ז' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;
4.2. החלטות בהליכי גבייה בגין קנסות פליליים;
4.3. בחינת חומר החקירה, העברת בקשה להשלמות חקירה, מתן החלטה האם יש בחומר די ראיות להגשת כתב אישום, האם החומר מצדיק הגשת כתב אישום, הכנת כתב אישום, הופעה בפני הערכאה השיפוטית, ניהול חקירות בבימ"ש, סיכומים, טיעונים לעונש בביהמ"ש לעניינים מקומיים ובביהמ"ש המחוזי, וכל מטלה כיו"ב;
4.4. בחינת האפשרות להגעה להסדר מותנה והכנתו, במידת הצורך;
4.5. כתיבת מסמכים משפטיים שונים, כגון בקשות לצווים שיפוטיים, תגובות לבקשות ביטול צווים מינהליים, בקשות לעיכוב הליכים, תגובות לטענות מקדמיות וכו';
4.6. גיבוש החלטה ומתן נימוקים להגשת ערעור, כתיבת כתב ערעור, מענה לערעורים, ייצוג בהליכי ערעור, ככל שיידרש.
5. הנחייה והדרכת של הפיקוח העירוני ויחידת השיטור העירוני.
6. מתן חוות דעת להוצאת צווים מינהליים.
7. השתתפות בשימועים בהליכים מינהליים מכח דברי החקיקה המנויים לעיל ובתוספת השלישית לחוק בתי המשפט, [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.
8. ייצוג התביעה והאכיפה העירונית בדיונים עם גורמי העירייה השונים וגורמי אכיפה מחוץ לעירייה כגון משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות וכו'.
9. ביצוע משימות משפטיות שיוטלו על עוה"ד במסגרת תפקידו בכפוף להנחיות היועצת המשפטית לעירייה או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.
10. מסירת דיווח על הרשעות ו/או צווי הריסה לרוגמים הנדרשים עפ"י הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ו/או משרד הפנים ו/או היועצת המשפטית לעירייה או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.
11. ביצוע פעולות תאום וייעוץ בנוגע להליכי התביעה מול המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה בפרקליטות המדינה.
12. גיבוש וניסוח מדיניות אכיפה, הנחיות ונהלים בתחומי התביעה והאכיפה העירונית לאישור היועצת המשפטית לעירייה או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.
13. מתן סיוע וייעוץ משפטי לגורמים שונים בעירייה בהתאם להנחיות היועצת המשפטית לעירייה או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.
14. הכנת חוות דעת משפטיות לבקשת היועצת המשפטית לעירייה או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.
15. ניסוח מסמכים משפטיים בתיאום עם היועצת המשפטית לעירייה או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.
16. מתן דיווח שוטף ליועצת המשפטית לעירייה או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.
17. ביצוע מטלות ותפקידים משפטיים נוספים על פי קביעת והנחיית היועצת המשפטית לעירייה ו/או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.

ב. כישורים נדרשים

1. בעל תואר אקדמי במשפטים המוכר ע"י המל"ג. 
לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המועמד להצעתו למכרז העתק של תעודת התואר הראשון במשפטים ממוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.

2. בעל רישיון ישראלי לעריכת דין בתוקף וחבר בלשכת עורכי דין.
לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה המועמד יצרף להצעתו למכרז העתק של כרטיס החבר שהונפק לו ע"י לשכת עוה"ד לשנת 2020 או אישור מלשכת עורכי הדין בדבר תשלום דמי חבר לשנת 2020.
מועמד שהוסמך במהלך 3 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יוכל לצרף במקום כרטיס חבר לשנת 2020 או אישור בדבר תשלום דמי חבר כאמור, תעודה כי הוא נתקבל כחבר בלשכת עורכי הדין בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.

3. בעל לפחות 2 שנות ניסיון בשנים 2013-2020 כעו"ד בתחום המשפט הפלילי (לרבות מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה), וכן ניסיון בהופעות בבתי משפט, הכנה וכתיבה של כתבי טענות, ניהול הליכי הוכחות וכו'.
לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המועמד להצעתו לפחות 2 מסמכים מבין המסמכים הבאים, שאותם ערך והגיש: סיכומים/תגובה לטענה מקדמית/תגובה לבקשה לביטול צו מינהלי/בקשה להשלמת חקירה/חוות דעת מהותית. 
בנוסף, יצרף המועמד להצעתו פרוטוקול מדיון מהותי שבו הופיע המועמד.
ניתן למחוק מכתבי הטענות והפרוטוקול פרטים מזהים.

ג. כישורים נוספים

1. בעל כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. בעל יכולת אנליטית של סוגיות משפטיות ברמה גבוהה.
3. בעל יכולת הופעה מרשימה.
4. ידע ושליטה מלאה בתוכנות OFFICE.
5. היכרות עם תוכנות מאגרי מידע משפטיים.
6. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות.
7. ידע בתכנון ובנייה - יתרון
8. ידע והיכרות עם נט המשפט ותוכנות ניהול משרד עוה"ד כדוגמת קומיט, עו"דכנית פלטינום, משפטית וכו' - יתרון.

ד. כפיפות

היועצת המשפטית לעירייה או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.

ה. תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות א'1 – א'3 בדירוג המשפטנים. לחילופין, העסקה בחוזה דירוגי למשפטנים בכפוף לאישור משרד הפנים.
​ מועמד שיבחר לתפקיד ישובץ במערך החירום העירוני.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998  ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז מפורסמים במערכת בפורטל העירוני  ובאתר העירוני את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות האתר העירוני  עד לתאריך _28.1.2021_בשעה 24:00.  (יש לקרוא את ההנחיות לפני הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה).  חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור הלשכה המשפטית
תאריך אחרון להגשה 28/01/2021 00:00
תאריך פרסום 12/01/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 113
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

1/2021

תאריך פרסום

12.01.2021

מועד אחרון להגשה

28.01.2021 00:00

​מכרז מאגר פנימי/פומבי מס' 1/2021 לתפקיד תובע עירוני  ממונה תחום בלשכה המשפטית

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכן להפף -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד תובע עירוני – עורך דין ממונה תחום בלשכה המשפטית

א. תיאור התפקיד

1. ייצוג העירייה בהליכים פליליים לפי חוקי העזר של העירייה ודברי חקיקה ראשיים, כפי נוסחם מעת לעת.
2. ייצוג העירייה בהליכים משפטיים לפי התוספת השלישית לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.
3. ייצוג הוועדה המקומית בהליכים לפי פרק י' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, בכפוף להסכמה מטעם היועץ המשפטי לממשלה.
4. הייצוג בהליכים המפורטים בסעיפים 1-3 לעיל כולל, בין היתר:
4.1. החלטה בערעורים על ברירות משפט לפי פרק ז' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982;
4.2. החלטות בהליכי גבייה בגין קנסות פליליים;
4.3. בחינת חומר החקירה, העברת בקשה להשלמות חקירה, מתן החלטה האם יש בחומר די ראיות להגשת כתב אישום, האם החומר מצדיק הגשת כתב אישום, הכנת כתב אישום, הופעה בפני הערכאה השיפוטית, ניהול חקירות בבימ"ש, סיכומים, טיעונים לעונש בביהמ"ש לעניינים מקומיים ובביהמ"ש המחוזי, וכל מטלה כיו"ב;
4.4. בחינת האפשרות להגעה להסדר מותנה והכנתו, במידת הצורך;
4.5. כתיבת מסמכים משפטיים שונים, כגון בקשות לצווים שיפוטיים, תגובות לבקשות ביטול צווים מינהליים, בקשות לעיכוב הליכים, תגובות לטענות מקדמיות וכו';
4.6. גיבוש החלטה ומתן נימוקים להגשת ערעור, כתיבת כתב ערעור, מענה לערעורים, ייצוג בהליכי ערעור, ככל שיידרש.
5. הנחייה והדרכת של הפיקוח העירוני ויחידת השיטור העירוני.
6. מתן חוות דעת להוצאת צווים מינהליים.
7. השתתפות בשימועים בהליכים מינהליים מכח דברי החקיקה המנויים לעיל ובתוספת השלישית לחוק בתי המשפט, [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.
8. ייצוג התביעה והאכיפה העירונית בדיונים עם גורמי העירייה השונים וגורמי אכיפה מחוץ לעירייה כגון משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות וכו'.
9. ביצוע משימות משפטיות שיוטלו על עוה"ד במסגרת תפקידו בכפוף להנחיות היועצת המשפטית לעירייה או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.
10. מסירת דיווח על הרשעות ו/או צווי הריסה לרוגמים הנדרשים עפ"י הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ו/או משרד הפנים ו/או היועצת המשפטית לעירייה או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.
11. ביצוע פעולות תאום וייעוץ בנוגע להליכי התביעה מול המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה בפרקליטות המדינה.
12. גיבוש וניסוח מדיניות אכיפה, הנחיות ונהלים בתחומי התביעה והאכיפה העירונית לאישור היועצת המשפטית לעירייה או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.
13. מתן סיוע וייעוץ משפטי לגורמים שונים בעירייה בהתאם להנחיות היועצת המשפטית לעירייה או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.
14. הכנת חוות דעת משפטיות לבקשת היועצת המשפטית לעירייה או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.
15. ניסוח מסמכים משפטיים בתיאום עם היועצת המשפטית לעירייה או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.
16. מתן דיווח שוטף ליועצת המשפטית לעירייה או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.
17. ביצוע מטלות ותפקידים משפטיים נוספים על פי קביעת והנחיית היועצת המשפטית לעירייה ו/או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.

ב. כישורים נדרשים

1. בעל תואר אקדמי במשפטים המוכר ע"י המל"ג. 
לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המועמד להצעתו למכרז העתק של תעודת התואר הראשון במשפטים ממוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.

2. בעל רישיון ישראלי לעריכת דין בתוקף וחבר בלשכת עורכי דין.
לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה המועמד יצרף להצעתו למכרז העתק של כרטיס החבר שהונפק לו ע"י לשכת עוה"ד לשנת 2020 או אישור מלשכת עורכי הדין בדבר תשלום דמי חבר לשנת 2020.
מועמד שהוסמך במהלך 3 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יוכל לצרף במקום כרטיס חבר לשנת 2020 או אישור בדבר תשלום דמי חבר כאמור, תעודה כי הוא נתקבל כחבר בלשכת עורכי הדין בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.

3. בעל לפחות 2 שנות ניסיון בשנים 2013-2020 כעו"ד בתחום המשפט הפלילי (לרבות מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה), וכן ניסיון בהופעות בבתי משפט, הכנה וכתיבה של כתבי טענות, ניהול הליכי הוכחות וכו'.
לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המועמד להצעתו לפחות 2 מסמכים מבין המסמכים הבאים, שאותם ערך והגיש: סיכומים/תגובה לטענה מקדמית/תגובה לבקשה לביטול צו מינהלי/בקשה להשלמת חקירה/חוות דעת מהותית. 
בנוסף, יצרף המועמד להצעתו פרוטוקול מדיון מהותי שבו הופיע המועמד.
ניתן למחוק מכתבי הטענות והפרוטוקול פרטים מזהים.

ג. כישורים נוספים

1. בעל כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. בעל יכולת אנליטית של סוגיות משפטיות ברמה גבוהה.
3. בעל יכולת הופעה מרשימה.
4. ידע ושליטה מלאה בתוכנות OFFICE.
5. היכרות עם תוכנות מאגרי מידע משפטיים.
6. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות.
7. ידע בתכנון ובנייה - יתרון
8. ידע והיכרות עם נט המשפט ותוכנות ניהול משרד עוה"ד כדוגמת קומיט, עו"דכנית פלטינום, משפטית וכו' - יתרון.

ד. כפיפות

היועצת המשפטית לעירייה או סגנית היועצת המשפטית לתביעה ולאכיפה עירונית.

ה. תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות א'1 – א'3 בדירוג המשפטנים. לחילופין, העסקה בחוזה דירוגי למשפטנים בכפוף לאישור משרד הפנים.
​ מועמד שיבחר לתפקיד ישובץ במערך החירום העירוני.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998  ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז מפורסמים במערכת בפורטל העירוני  ובאתר העירוני את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות האתר העירוני  עד לתאריך _28.1.2021_בשעה 24:00.  (יש לקרוא את ההנחיות לפני הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה).  חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייההגשת מועמדות

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר