הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מדביר עירוני

 דרושים

מספר מכרז 47/2021
תיאור המכרז

​מכרז מאגר פנימי/פומבי  מס' 47/2021 לתפקיד מדביר עירוני

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מדביר עירוני - מחלקת הדברה עירונית
מינהל איכות הסביבה

א. תיאור התפקיד

1. ביצוע הדברה בשטחים עירוניים, תעלות ומעברי מים.
2. ביצוע פעולות מניעת מזיקים ותיאום מול גורמי האכיפה הרלוונטיים.
3. אחראי לביצוע מעקב שוטף אחר קבלה, טיפול, תיעוד וסגירת הפניות המועברות למחלקה.
4. ביצוע כוננות עפ"י סבב תקופתי בין צוות המדבירים , לאחר שעות הפעילות הרגילות ובימי שבת וחג על פי נוהל כוננות. 
5. הפקת דוחות יומיים ובקרה אחר ביצוע המשימות, כנדרש בחוק.
6. תיאום  ופיקוח על עבודות קבלנים חיצוניים.
7. הקפדה לפעול בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
8. שמירה על תקינות ציוד ההדברה וחובת שימוש באמצעי מיגון אישי.
9. מתן מידע לתושבים, מוקד  עירוני ולשכות הנהלת העיר.
10. ביצוע כל מטלה שתידרש על ידי מנהל מח' הדברה.

ב. דרישות סף

1. בוגר 12 שנות לימוד לפחות.  
2. בעל ניסיון מיקצועי של שנתיים לפחות בתחום ההדברה.
3. רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח - רישיון לבצע כל הדברה, למעט הדברה באיוד.
4. בעל רישיון רכב בתוקף.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

ג.  כישורים נוספים

1. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם מערכות ממוחשבות לרבות תוכנת ה"אופיס".
3. יכולת קיום יחסי עבודה תקינים.
4. ייצוגיות ותודעת שירות גבוהה.
5. אמינות ומיומנות אישית גבוהה.
6. יכולת עבודה בתנאי שטח פתוח.
7. העבודה כרוכה במאמץ פיזי בתנאי שטח ומזג אויר משתנים ובשעות לא שגרתיות (הרמת ציוד הדברה)
8. העבודה כרוכה בניידות
9. תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג - יתרון

ד. כפיפות

מנהל מחלקת הדברה העירונית.

ה. תנאי ההעסקה

 העובד יועסק במתח דרגות 6-9  בדירוג המנהלי .
 בהיקף משרה 100%
 מועמד שיבחר לתפקיד ישובץ במערך החירום העירוני.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998  ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז מפורסמים במערכת בפורטל העירוני  ובאתר העירוני את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות האתר העירוני  עד לתאריך __27.4.2021__בשעה 24:00.  (יש לקרוא את ההנחיות לפני הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה).  חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


    בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור מינהל איכות הסביבה
תאריך אחרון להגשה 27/04/2021 00:00
תאריך פרסום 08/04/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 1
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

47/2021

תאריך פרסום

08.04.2021

מועד אחרון להגשה

27.04.2021 00:00

​מכרז מאגר פנימי/פומבי  מס' 47/2021 לתפקיד מדביר עירוני

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מדביר עירוני - מחלקת הדברה עירונית
מינהל איכות הסביבה

א. תיאור התפקיד

1. ביצוע הדברה בשטחים עירוניים, תעלות ומעברי מים.
2. ביצוע פעולות מניעת מזיקים ותיאום מול גורמי האכיפה הרלוונטיים.
3. אחראי לביצוע מעקב שוטף אחר קבלה, טיפול, תיעוד וסגירת הפניות המועברות למחלקה.
4. ביצוע כוננות עפ"י סבב תקופתי בין צוות המדבירים , לאחר שעות הפעילות הרגילות ובימי שבת וחג על פי נוהל כוננות. 
5. הפקת דוחות יומיים ובקרה אחר ביצוע המשימות, כנדרש בחוק.
6. תיאום  ופיקוח על עבודות קבלנים חיצוניים.
7. הקפדה לפעול בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
8. שמירה על תקינות ציוד ההדברה וחובת שימוש באמצעי מיגון אישי.
9. מתן מידע לתושבים, מוקד  עירוני ולשכות הנהלת העיר.
10. ביצוע כל מטלה שתידרש על ידי מנהל מח' הדברה.

ב. דרישות סף

1. בוגר 12 שנות לימוד לפחות.  
2. בעל ניסיון מיקצועי של שנתיים לפחות בתחום ההדברה.
3. רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח - רישיון לבצע כל הדברה, למעט הדברה באיוד.
4. בעל רישיון רכב בתוקף.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

ג.  כישורים נוספים

1. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם מערכות ממוחשבות לרבות תוכנת ה"אופיס".
3. יכולת קיום יחסי עבודה תקינים.
4. ייצוגיות ותודעת שירות גבוהה.
5. אמינות ומיומנות אישית גבוהה.
6. יכולת עבודה בתנאי שטח פתוח.
7. העבודה כרוכה במאמץ פיזי בתנאי שטח ומזג אויר משתנים ובשעות לא שגרתיות (הרמת ציוד הדברה)
8. העבודה כרוכה בניידות
9. תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג - יתרון

ד. כפיפות

מנהל מחלקת הדברה העירונית.

ה. תנאי ההעסקה

 העובד יועסק במתח דרגות 6-9  בדירוג המנהלי .
 בהיקף משרה 100%
 מועמד שיבחר לתפקיד ישובץ במערך החירום העירוני.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998  ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז מפורסמים במערכת בפורטל העירוני  ובאתר העירוני את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות האתר העירוני  עד לתאריך __27.4.2021__בשעה 24:00.  (יש לקרוא את ההנחיות לפני הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה).  חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


    בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייההגשת מועמדות

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר