הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מנהל לשכת סגן ראש הרשות

 דרושים

מספר מכרז 79.2019
תיאור המכרז

​​​מכרז פנימי/פומבי  לתפקיד מנהל לשכת סגן ראש הרשות  מס' 79/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד - מנהל לשכת סגן ראש הרשות 

א. תאור התפקיד

1. ניהול והפעלה של לשכת סגן ראש הרשות , סיוע אדמיניסטרטיבי לסגן ראש הרשות לקידום ענייני הרשות בהתאם לסמכויות שהואצלו לו ע"י ראש הרשות.
א. ניהול לוח הזמנים וניתוב הפניות בלשכת סגן ראש הרשות.
2. ניהול פיקוח ובקרה על הפעילות התקינה של לשכת סגן ראש הרשות.
א. תכנון חלוקת העבודה בין עובדי הלשכה.
ב. הנחיה והדרכה מקצועית של עובדי הלשכה.
ג. בקרה על עבודת עובדי הלשכה.
3. ניהול תוכנית הפעילויות של סגן ראש הרשות.
א. מיון וניתוב הפניות המגיעות ללשכת סגן ראש הרשות (בתיאום עם עוזר הסגן).
ב. תיאום פגישות לסגן ראש הרשות, על פי הנחיותיו ועל פי בקשות המפנות מעוזר הסגן.
ג. ריכוז חומר ומידע לסגן ראש הרשות לקראת ובעקבות דיונים שונים בהם הוא נוכח.
4. ריכוז והפצת מידע בנוגע לפעולות ולהחלטות ברשות בתחומי אחריות סגן ראש הרשות.
א. כתיבה ועריכה של מסמכים בהתאם להנחיות סגן ראש הרשות.
ב. איסוף מידע ופנייה לגורמים הרלוונטיים לצורך סיוע לסגן ראש הרשות בקבלת החלטות.
ג. עדכון ראש הרשות בנגוע לפעולות והחלטות סגן ראש הרשות.
ד. מעקב אחר פעולות יחידות הרשות תחת אחריותו של סגן ראש הרשות, לצורך דיווח לסגן ראש הרשות.
ה. הכנת דו"חות לבקשת סגן ראש הרשות, לצורך מיפוי ובקרה על פעולות ביחידות הרשות הנתונות בתחום אחריותו.
ו. מתן מענה לגורמים שונים בנוגע לנושאים מקצועיים הקשורים לעבודת סגן ראש הרשות.

ב. דרישות סף

1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.  או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 באותם תחומים, ובעל ניסיון מקצועי כמפורט להלן, או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל, או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה או בכולל, 6 שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר 3 בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שניים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר), או בעל השכלה אחרת וניסיון מקצועי במפורט להלן. 
2. עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – 3 שנות ניסיון מוניציפאלי ו/או מזכירותי ו/או ניהולי.
3. עבור הנדסאי רשום- 4 שנות ניסיון.
4. עבור טכנאי מוסמך- 5 שנות ניסיון כאמור.
5. עבור בעל השכלה אחרת - 6 שנות ניסיון כאמור.

כישורים נוספים

5. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
6. אמינות ומיומנות אישית גבוהה.
7. עבודה בשעות לא שגרתיות.
8. ייצוגיות.
9. הכרות עם תוכנות ה"אופיס".
10. התמודדות עם שינויי לוחות זמנים ואירועים בלתי מתוכננים.

​ג.  כפיפות 

סגן ראש הרשות.

ד. תנאי ההעסקה 

העובד יועסק במתח דרגות 9-11 בדירוג המנהלי או במתח דרגות  39-41 בדרוג המח"ר.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש  באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך _22.7.2019_בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

 בברכה,

רז קינסטליך
ראש העירייה


קובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך אחרון להגשה 22/07/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

79.2019

מועד אחרון להגשה

22.07.2019 12:00

​​​מכרז פנימי/פומבי  לתפקיד מנהל לשכת סגן ראש הרשות  מס' 79/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד - מנהל לשכת סגן ראש הרשות 

א. תאור התפקיד

1. ניהול והפעלה של לשכת סגן ראש הרשות , סיוע אדמיניסטרטיבי לסגן ראש הרשות לקידום ענייני הרשות בהתאם לסמכויות שהואצלו לו ע"י ראש הרשות.
א. ניהול לוח הזמנים וניתוב הפניות בלשכת סגן ראש הרשות.
2. ניהול פיקוח ובקרה על הפעילות התקינה של לשכת סגן ראש הרשות.
א. תכנון חלוקת העבודה בין עובדי הלשכה.
ב. הנחיה והדרכה מקצועית של עובדי הלשכה.
ג. בקרה על עבודת עובדי הלשכה.
3. ניהול תוכנית הפעילויות של סגן ראש הרשות.
א. מיון וניתוב הפניות המגיעות ללשכת סגן ראש הרשות (בתיאום עם עוזר הסגן).
ב. תיאום פגישות לסגן ראש הרשות, על פי הנחיותיו ועל פי בקשות המפנות מעוזר הסגן.
ג. ריכוז חומר ומידע לסגן ראש הרשות לקראת ובעקבות דיונים שונים בהם הוא נוכח.
4. ריכוז והפצת מידע בנוגע לפעולות ולהחלטות ברשות בתחומי אחריות סגן ראש הרשות.
א. כתיבה ועריכה של מסמכים בהתאם להנחיות סגן ראש הרשות.
ב. איסוף מידע ופנייה לגורמים הרלוונטיים לצורך סיוע לסגן ראש הרשות בקבלת החלטות.
ג. עדכון ראש הרשות בנגוע לפעולות והחלטות סגן ראש הרשות.
ד. מעקב אחר פעולות יחידות הרשות תחת אחריותו של סגן ראש הרשות, לצורך דיווח לסגן ראש הרשות.
ה. הכנת דו"חות לבקשת סגן ראש הרשות, לצורך מיפוי ובקרה על פעולות ביחידות הרשות הנתונות בתחום אחריותו.
ו. מתן מענה לגורמים שונים בנוגע לנושאים מקצועיים הקשורים לעבודת סגן ראש הרשות.

ב. דרישות סף

1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל.  או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 באותם תחומים, ובעל ניסיון מקצועי כמפורט להלן, או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל, או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה או בכולל, 6 שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר 3 בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שניים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר), או בעל השכלה אחרת וניסיון מקצועי במפורט להלן. 
2. עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל – 3 שנות ניסיון מוניציפאלי ו/או מזכירותי ו/או ניהולי.
3. עבור הנדסאי רשום- 4 שנות ניסיון.
4. עבור טכנאי מוסמך- 5 שנות ניסיון כאמור.
5. עבור בעל השכלה אחרת - 6 שנות ניסיון כאמור.

כישורים נוספים

5. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
6. אמינות ומיומנות אישית גבוהה.
7. עבודה בשעות לא שגרתיות.
8. ייצוגיות.
9. הכרות עם תוכנות ה"אופיס".
10. התמודדות עם שינויי לוחות זמנים ואירועים בלתי מתוכננים.

​ג.  כפיפות 

סגן ראש הרשות.

ד. תנאי ההעסקה 

העובד יועסק במתח דרגות 9-11 בדירוג המנהלי או במתח דרגות  39-41 בדרוג המח"ר.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש  באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך _22.7.2019_בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

 בברכה,

רז קינסטליך
ראש העירייה


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר