הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע

​​​​​​​​​​​הגשת בקשה למידע​​​

לצורך קבלת מידע בהתאם להוראות חוק חופש המידע, יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. תשלום אגרת בקשה למידע על פי חוק חופש המידע בסך 20 ש"ח כקבוע בחוק.
  2. מילוי ושליחה של טופס בקשה למידע בצירוף אישור תשלום האגרה אל הממונה על חופש המידע בעירייה, לפי הפרטים המופיעים בעמוד זה (כל הפרטים מופיעים גם בטופס).

למידע נוסף: ​נוהל יישום חוק חופש המידע בעירייה​ ​​

​​תעריפי אגרות על בקשת מידע​

שר המשפטים התקין תקנות​ הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע כמפורט להלן (נכון ל- 10/10/2016):​

סוג האגרה​כמותסכום
אגרת בקשה120 ש"ח
אגרת טיפול:
  • שעות עבודה ממונה
  • שעות עבודה איש מקצוע
  • שעות עבודה לשכה משפטית
  • טכני
 30 ש"ח עבור כל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית. כולל איתור מיון וטיפול​​
אגרת הפקהאין לגבות אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 ש"ח1לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב - 0.2 ש"ח
לתקליטור מחשב - 2.49 ש"ח
אחר עלות הסרטה או הקלטה

סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרת טיפול והפקה (תקנה 4) - 150 ש"ח.

המידע יועמד לרשות המבקש ​כפי שהוא מצוי בידי הרשות, ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

לידיעתכם, הינכם זכאים לעתור בפני בית המשפט המחוזי כנגד החלטה של הרשות לדחות את הבקשה למידע.

לדיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע בעיריית ראשון לציון

נימוקים לדחיית בקשה למידע או מתן תשובה שלילית או חלקית

​מס'
אסמכתא בחוקפירו​ט
1
סעיף 7 (ה)המידע אינו מצוי ברשות כפי שנתבקש ומצריך עיבוד מיוחד לצורכי המבקש
2סעיף 8 (1)מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה
3סעיף 8 (3)המידע אינו מצוי/ אינו קיים במשרדי הרשות
4סעיף 8 (4)המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו בתשלום או ללא תשלום
5סעיף 8 (5)המידע נוצר ברשות אחרת ואין בהפניית המבקש לאותה רשות בכדי להכביד על קבלת המידע על ידיו
6סעיף 9 (א') (3)מסירת המידע מהווה פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981
7סעיף 9 (א') (4)המידע המבוקש אסור לגילוי על פי כל דין
8סעיף 9 (ב') (1)מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות או את יכולתה לבצע את תפקידיה
9סעיף 9 (ב') (2)מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב
10סעיף 9 (ב') (4)מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות, חבריהן או יועציהן, וכן, חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה
11סעיף 9 (ב') (6)מידע שהוא סוד מסחרי או מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי שפרסומו עלול לפגוע בעניינים מסחריים הקשורים לעסקיו של אדם, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי
12סעיף 9 ב' (7)רשות ציבורית אינה חייבת לגלות מידע שהגיע לידיה, שאי גילויו היה תנאי למסירתו, או שגילויו עלול לפגוע בהמשך קבלת המידע
13סעיף 9 (ב') (8)מידע אודות שיטות ונהלים של רשות שיש לה סמכות חקיקה או ביקורת או בירור תלונות על פי דין
14סעיף 9 (ב') (9)מידע בנוגע לענייני משמעת של עובד רשות ציבוריתכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתשעות מענה טלפונייצירת קשרfalse