הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מכשירים מונעי זרימה חוזרת והזרמת שפכים

מכשירים למניעת זרימה ​חוזרת (מז"ח) מכשרים למניעת זרימה חוזרת

 1. כל עסק, כהגדרתו בתקנה 1 בתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב-1992 יתקין, על ידי מתקין מוסמך כמוגדר בתקנות האמורות, מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), ברשת המים הפרטית שמותקנת ממד המים של תאגיד המים העירוני (להלן: חברת מניב), אל העסק עצמו, כאמור בתקנות.
 2. ​בעל העסק יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית של המז"ח על ידי בודק מוסמך כהגדרתו בתקנות האמורות (להלן: הבדיקה השנתית).
 3. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים העירוני חב​​רת מניב ולאגף רישוי עסקים, ובמקביל יישמרו תוצאות הבדיקה השנתית בעסק ל- 3 שנים לפחות.
 4. בעל העסק יבצע מיידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית.
 5. במידה ובעל העסק לא יתקין מז"ח ו/ או לא יבצע בדיקה שנתית למז"ח ו/ או לא יעביר את מסקנות הבדיקה השנתית לחברת מניב, רשאית חברת מניב להפסיק את אספקת המים לעסק ולנתקו מרשת המים העירונית, וזאת בהתאם להוראות התקנות עד לביצוע האמור לעיל.
 6. יובהר כי כל האמור כאן אינו בא לגרוע מחובות העסק לפי התקנות לעיל, כנוסחן מעת לעת. 

ניטור ודיגום שפכי ת​עשייה

 1. ​כל עסק יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד–2014.
 2. בעל העסק ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת הזרמתם של שפכים חריגים ו/ או שפכים אסורים מבית העסק, וימנע כניסת חלקים גדולים מוצקים למערכת הביוב העירונית.
 3. בכל אחד מסוגי העסקים הבאים*, רשאי תאגיד המים העירוני חברת מניב בע"מ (להלן: חברת מניב) לדגום שפכים, כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד–2014:
  • מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב
  • אולמות אירועים, מסעדות, קניונים
  • מפעלי מזון ומשקאות
  • משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים
  • טקסטיל כולל הלבנה או צביעה
  • טקסטיל בלא הלבנה או צביעה
  • מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח
  • מכבסות
  • תחנות תדלוק
  • רפת או לול
  • מפעלי עיבוד עורות
  • תחנות מעבר לפסולת
  • בתי דפוס
  • מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים
  • מפעלי חומרי בנייה
  • בתי מלון

        *רשימה זו עשויה ל​התעדכן מעת לעת, לפי החלטות הרשות הממשלתית למים ולביוב.

 4. בעל עסק בכל אחד מ​​סוגי העסקים שלעיל יישא בתשלום עלות הדיגומים שתבצע חברת מניב בעסקו בהתאם לתעריפים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע-2009​.
 5. ​כל עסק מבין סוגי העסקים שצוינו ברשימה לעיל יתקין, בנקודה שלפני התחברות לצנרת הביוב העירונית, שוחה בה ניתן לבצע דיגומים של שפכיו במיקום שאושר על ידי חברת מניב.
 6. במידה וקיימות מספר נקודות ה​זרמה לביוב העירוני, תותקן נקודת הדיגום במקום שאושר על ידי חברת מניב.

לחץ מים בעסק ​

לידיעת בעל העסק: ​לחץ המים המסופק לך על ידי תאגיד המים מניב עומד בדרישות המחייבות לעניין זה. על אף זאת, במקרים מסוימים בהם לחץ המים אינו מספיק כדי לעמוד בדרישות ספיקות המים של שירותי הכבאות, באחריות בעל העסק לבצע בעצמו ועל חשבונו את כל הנדרש כדי למלא את דרישות שירותי הכבאות בעניין זה.

כל המידע על דרישות כלליות מעסקים