הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​דרישות כלליות מעסקים

  • על כל פריט עיסוק המפורט להלן חלות גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה, וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.
  • אין באמור להלן כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
  • בנוסף לאמור בדרישות אלו, כל שינוי בהוראת דין החל על עסקים נשואי דרישות אלו, יחול על העסקים מיום פרסום הוראת הדין ואילך ויחייב את העסק. בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.
  • בעל עסק בתחומי העיר ראשון לציון יפעיל את עסקו בהתאם לחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
  • אין באמור להלן כדי לפטור את מבקש הרישיון מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. 
  • מי שמנהל עסק ללא רישיון או היתר זמני עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
  • היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013, יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם עיסוקים.
  • בנוסף לאמור להלן בכל הנוגע למדיניות העירייה, על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות התוכניות החלות על המקרקעין בהתאם לחוק התכנון והבניה (להלן: "התב"ע") ו/ או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.
  • הדרישות הכלליות לעיל רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 ​פריטי עיסוק), אך הרשות​ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע דרישות כלליות במפרטים הבאים שיפורסמו ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.

שילוט
שילוט
מונעי זרימה חוזרתמכשירים מונעי זרימה חוזרת והזרמת שפכיםטיפול באשפהטיפול באשפה
איכות הסביבהאיכות הסביבהמזון מן החי​טיפול, הכנה והגשה של מזון מן החי​
רוכלותרוכלות
נגישותנגישות

​אירועים מעל 500 איש​
אירועים מעל 500 אנשים​