הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

איכות הסביבה - דרישות כלליות מעסקים

​​​מפגעי רעשאיכות הסביבה

  1. ​בעל עסק יימנע מיצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו.
  2. במידה ונמצא שהעסק גורם ליצירת רעש בלתי סביר, מחובתו של בעל העסק להגיש לאגף איכות הסביבה חוות דעת אקוסטית שתוכן על ידי יועץ אקוסטי, ובה המלצות להקטנת עוצמת הרעש. בעל העסק ימלא ויישם את המלצות חוות הדעת האמורה לאחר שאושרה על ידי אגף איכות הסביבה שבעירייה, ובתנאים שנקבעו על ידי האגף.
  3. בעל העסק יידרש לבצע בדיקה של יועץ אקוסטי כדי להוכיח שהוא אינו גורם ליצירת רעש בלתי סביר כמוגדר בחוק. הבדיקה תתבצע בנוכחות נציג אגף איכות הסביבה.

מפגעי ריח​

  1. בעל עסק יימנע מיצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א–1961 ובנוהל המשרד להגנת הסביבה כתוצאה מפעילות עסקו.
  2. במידה ונמצא שהעסק גורם ליצירת ריח בלתי סביר, מחובתו של בעל העסק לנקוט אמצעים, לרבות התקנת מתקנים להקטנת עוצמת הריח. בעל העסק יגיש לאגף איכות הסביבה את המסמכים והאישורים על הפעולות שננקטו להקטנת עוצמת הריח.​
  3. במידה והתברר כי הריח הבלתי סביר מפעילות העסק עדיין ממשיך למרות נקיטת הפעולות על ידי בעל העסק להקטנת עוצמתו כאמור לעיל, יגיש בעל העסק לאגף איכות הסביבה תכנית להפחתת עוצמת הריח אשר תכלול אפיון מוקדי הריח והמלצות להתקנת מתקנים להקטנת עוצמת הריח במוקדים אלו. בעל העסק יישם לאלתר את המלצות חוות הדעת לאחר שזאת נבחנה ואושרה על ידי האגף לאיכות הסביבה ​בעירייה.

​ייצור חשמל באמצעות תאים פוטו-וולטאיים

  1. עסק שמייצר חשמל באמצעות תאים פוטו-וולטאים, יתקין מיגון נגד קרינה אלקטרומגנטית, לממיר זרם ישר לזרם חילופין.

עסקים בהם יש טיפול במזון​​

  1. תנאים מוקדמים ותנאי מסגרת לרישיון עסק לעסקים שיש בהם טיפול במזון​