הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

התנהלות כללית של עסקים

 • ​​התנהלות כללית
   ​כל עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים לא יפעל ולא יבצע פעולות הקשורות לפעילות העסק שעלולות לגרום לרעש מעבר לשעות המותרות בפרק י"א (פתיחת עסקים וסגירתם) בחוק עזר לראשון לציון (שמירת הסדר והניקיון), התשמ"ט–1988.
  • בעל עסק לא יציב מחוץ לעסקו כל מתקן תצוגה, מכונה, שולחנות וכסאות, סחורה או כל חפץ ומכשיר אחר, אלא לאחר שקיבל לידיו אישור בכתב מאת אגף רישוי וקידום עסקים ובהתאם לדרישות האגף.
  • עסק שבמהלך פעילותו מתקיימת לגביו פריקה או טעינה של סחורות יידרש לציין בתוכנית העסק את מיקום חניית הרכב לצרכי הפריקה והטעינה ולצרף אישור מאת אגף תנועה וחנייה בעירייה למקום החניה ובתנאי כי לא יהיה במיקום משום פגיעה בתנועה רציפה או בבטיחות העוברים והשבים.
  • עסק שבמהלך פעילותו מתקיימת פעילות של מתן שרותי שליחויות באמצעות אופנועים יידרש לציין בתוכנית העסק את מיקום חניית האופנועים ולצרף אישור אגף תנועה וחניה בעירייה לגבי מיקום זה ובתנאי כי לא יהיה במיקום משום גרימת מטרד לסביבה ולא יהווה פגיעה בתנועה ובבטיחות העוברים והשבים.
  • נכסים:
   • בקשה לרישיון עסק - יש לצרף לבקשה נסח עדכני של רישום הנכס בפנקסי המקרקעין והסכם עם בעל הנכס.
   • בקשה לרישיון עסק במקרקעין ו/ או בנכס אשר בחלקם ו/ או כולם בבעלות העירייה- יש לצרף לבקשה אישור אגף הנכסים בעירייה. 
   • אישור אגף הנכסים יינתן בכפוף לקיומו של הסכם ו/ או הסכמה מאת אגף הנכסים העירוני לגבי קיום העסק על ידי מבקש רישיון העסק.