​​​​​​רוכלותבשנים האחרונות מסתמנת בארץ מגמה של צמצום רישיונות הרוכלות הקיימים ואי-מתן רישיונות רוכלות חדשים, וזאת בהתחשב באינטרסים הציבוריים המחייבים הגבלה זו, כגון שמירה על חזות העיר, שמירה על המרחב הציבורי לשימוש כלל הציבור, מניעת מפגעי רעש ולכלוך, שמירה על תחרות הוגנת עם עסקים במבני קבע, ועוד.

מדיניות עיריית ראשון לציון בנושא הינה להפסיק חלוקת רישיונות רוכלות מעבר לרישיונות הקיימים שבתוקף, על מנת לצמצם ככל האפשר את מספר עסקי הרוכלות.

יחד עם זאת, ומכוח סמכותו הבלעדית של ראש העירייה על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 וחוק העזר לראשון לציון (שמירת הסדר והניקיון) התשמ"ט-1988, יאושר מתן רישיונות רוכלות נוספים במקרים חריגים, וזאת בתנאי שהמבקש עמד בתנאים ובמבחנים המפורטים להלן:

  1. מבקש הרישיון הוא תושב העיר המטופל על ידי המינהל לשילוב חברתי בעיריית ראשון לציון. במקרים חריגים ומשיקולים של אינטרס הציבור, תישקל האפשרות למתן רישיון גם למי שאינו עומד בתנאי זה, ובלבד שהבקשה למתן רישיון תהיה מנומקת ותיעשה בכתב. רישיון זה יהיה בתוקף לתקופה של שנה קלנדרית אחת שלאחר השנה בה ניתן ההיתר, לדוגמה: היתר שניתן בשנת 2017 יהיה בתוקף עד 31/12/2018.
  2. מבקש הרישיון הינו בעל רישיון נהיגה ובקשתו לרישיון עסק מסוג רוכלות אושרה על ידי משטרת ישראל.
  3. מבקש הרישיון הינו בעל רכגב ייעודי שאושר על ידי משרד הבריאות למטרת הרוכלות המבוקשת.
  4. לא תותר רוכלות נייחת מכל סוג שהוא (בסטה, סככה, דוכן וכדומה).
  5. לא יינתן רישיון עסק לרוכלות במרכז העיר כהגדרות בחוק העזר לראשון לציון (שמירת הסדר והניקיון) התשמ"ט-1988 פרק י"ב סעיף 74(ב) תת סעיף (2) (ב).
  6. הרישיון יונפק לשנה אחת בלבד כאמור בחוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968.
  7. הרישיון הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאדם אחר או ליורשיו של בעל הרישיון.
  8. על עיסוק ברוכלות על פי רישיון עסק שיינתן כאמור לעילן יחולו הוראות חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, הוראות חוקי העזר לראשון לציון וכל דין אחר שיחול באותה עת והמסדיר ו/ או חל על העיסוק הרשום מעלה.