הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רוכלות - דרישות כלליות מעסקים


דוכן רוכלות

​​​עיריית ראשון לציון, בהמשך למגמה הארצית, תפעל לצמצום תופעת הרוכלות בעיר, לרבות רוכלים קיימים, וזאת מתוך התחשבות באינטרסים הציבוריים השונים כגון צרכי הסדר הציבורי, מניעת פגיעה בפרנסתם של רוכלים ובעלי עסקים אחרים, שמירה על חזות העיר, שמירת המרחב הציבורי לשימוש כלל הציבור ומניעת מפגעי רעש ולכלוך.

שיקול הדעת המסור לרשו​ת הרישוי בעניין זה מעוגן בסעיף 2א לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 (להלן: "החוק" או "חוק רישוי עסקים") ומתיר לרשות כדלקמן:

 • ​לאסור על רוכלות באזורים מסוימים;
 • להגביל את מספר רישיונות הרוכלות באזורים מסוימים;
 • לאסור סוגים מסוימים של רוכלות;
 • להגביל את מספר הרישיונות בסוגי רוכלות מסוימים.

עם זאת, רשאי ראש העירייה, מכוח סמכותו כראש רשות הרישוי ומי שהסמיכו לכך, לאשר, במקרים חריגים, רישיונות רוכלות נוספים מעבר לקיים באותה העת תוך שימת דגש על צרכי התושבים, סוג הרוכלות ו​​התאמתה לאופי האזור בו מבוקש לעסוק ברוכלות ובתנאי עמידתו של מבקש הרוכלות במבחנים שיפורטו במסמך מדיניות זה.

​​מדיניות ראש העירייה על פי הוראות סעיף 2 א לחוק:

 • ​בזמן נתון, יפעלו בתחומי הרשות המקומית ראשון לציון עד 20 רוכלים ניידים בלבד מתוכם עד 5 רוכלים העוסקים בהכנה ומכירת מזון (למעט מכירת פירות וירקות) ואף אלה רק בכפוף למבחנים והמגבלות המפורטים במסמך זה.

 • רישיונות רוכלות חדשים (עד למכסה שנקבעה) יאושרו רק באזור התעשייה המערבי ובמעוין שורק בכפוף לתנאים והמגבלות שמפורטים במסמך המדיניות.

 • לא יאושרו רישיונות רוכלות ב"מרכז העיר" כהגדרתו בחוק העזר לראשון לציון (שמירת הסדר והניקיון) פרק י"ב סעיף 74 (ב) תת סעיף (2)(ב).

 • לא יימכרו משקאות משכרים וטבק ומוצריו על ידי עסק רוכלות. 

 • לא יאושרו רישיונות רוכלות חדשים למכירת פירות וירקות.

 • מספר רישיונות העסק שיונפקו לצורך רוכלות לא יעלה על המכסה שנקבעה במסמך זה. הסמכות לאשר רישיונות תהיה של ראש העירייה יחד עם חבר המועצה מחזיק תיק רישוי עסקים.

 • על אף האמור, רשאי מנהל אגף רישוי וקידום ​עסקים לחרוג ממכסת הרישיונות שנקבעה, לצורך הענקת רישיונות עסק לרוכלות במסגרת חגי ישראל וכן באירועים ציבוריים חד פעמיים כגון אירועי יום העצמאות, פורים, פסטיבלים וכיוצא בזה ובלבד שהרישיון יינתן לרוכלות זמנית ובכפוף לעמידה בדרישות כל דין.

תנאים ומגבלות  לאישור רישיון רוכלות:

 1. ​מבקש הרישיו​ן לרוכלות הינו תושב העיר והמטופל ע"י המנהל לשילוב חברתי בעירייה. עם זאת, במקרים חריגים תישקל אפשרות למתן רישיון רוכלות גם למי שאינו עומד בתנאי זה ובלבד שההחלטה על מתן הרישיון תהיה מנומקת ובכתב.

 2. מבקש רישיון הרוכלות הינו בעל רכב ייעודי למטרת הרוכלות המבוקשת או שברשותו חוזה שימוש ברכב ייעודי כאמור.

 3. לא תותר רוכלות נייחת כגון בסטה, סככה, דוכן, הצבת שולחנות וכסאות וכדומה ו/או חיבור לתשתיות קבועות.

 4. רישיון הרוכלות הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאדם אחר או ליורשיו של בעל הרישיון.

 5. לא יותר שימוש בכריזה או הגברה מכל סוג.

 6. על עיסוק ברוכלות, בהתאם לרישיון שינתן כאמור לעיל, יחולו הוראות חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו והוראות חוק העזר ראשון לציון (שמירת הסדר והניקיון) התשמ"ט 1988 פרק י"ב לעניין רוכלים וכל דין אחר שיחול באותה עת והמסדיר ו/או חל על העיסוק הנ"ל.

 7. בהתאם לכך, לא ינהל אדם עסק של רוכלות מזון ולא יעסוק אדם ברוכלות מזון אלא אם כן יש בידו רישיון שניתן לפי תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס"ט - 2009.

 8. לא יעסוק אדם ברוכלות ברחוב, במקום ציבורי, במעבר בין בנינים או בכניסה לבניין, באופן שעיסוקו מהווה מטרד או מכשול לרבים או לפרט.

 9. לא יאושרו רישיונות רוכלות בניגוד לדיני התעבורה ובמקומות בהם קיים חשש להפרעה לתנועה ו/או חשש בטיחותי להולכי רגל ו/או לכלי רכב כגון בקרבת צמתים, תחנות אוטובוס, שולי כבישים, מקומות צרים וכדומה. לצורך בחינת נושא זה תעשה פנייה לחברה לביטחון וסד"צ לקבלת אישורם למיקום הרוכלות.

 10. לא יינתן רישיון לרוכלות במקום בו יש סיכון בטחוני ו/או פגיעה בבטיחות הציבור ו/או משום מטרד ו/או מפגע רעש ולכלוך.

 11. לא תתקיים רוכלות ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, ביום כיפור ו-ט' באב.

 12. יודגש כי ככל שישנם בעלי עסקים מסוג רוכלות הפועלים ללא רישיון עסק טרם פרסום מסמך מדיניות זה, עליהם להגיש בקשה לרישיון לרוכלות שתבחן בהתאם לאמור במסמך זה.

 13. כל שיוחלט על מתן רישיון עסק לרוכלות הוא יוגבל לתקופה של שנה אחת. למרות האמור לעיל, בסמכות רשות הרישוי להגביל את תקופת הרישיון לתקופה הקטנה מהקבוע בחוק ובלבד שההחלטה תהיה מנומקת ובכתב.

 14. כל בקשה לחידוש רישיון רוכלות לתקופה נוספת תיבחן באופן פרטני על פי שיקול דעת רשות הרישוי ובכפוף למדיניות ראש העירייה התקפה באותה עת.

 15. במקרה של הפרת תנאי רישיון העסק לרוכלות ובכלל זה אי עמידה בתנאים ובמגבלות במפורטים במסמך מדיניות זה, תהא רשות הרישוי רשאית לבטל את רישיון העסק בכפוף לכל דין.

 16. העירייה תהא רשאית להחתים כל בעל רישיון רוכלות על כתב התחייבות לפיו מתחייב הרוכל להתפנות מקרקע ציבורית במידה ויידרש לכך ע"י העירייה ו/או לקבוע תנאים ברישיון לכך.

 17. לא יעמוד רוכל בטווח הנמוך מ250 מטר מעסק קבע המוכר מוצרים דומים למוצרים הנמכרים ע"י הרוכל.

 18. מבקש רישיון רוכלות  יידרש לצרף כל אישור, היתר, מסמך או נתון, שיהיו דרושים לרישוי העסקים טרם קבלת החלטה בבקשה שהוגשה על-ידו. 

 19. רשות הרישוי רשאית להוסיף תנאים או לגרוע תנאים רלוונטיים מכל סוג שהוא, וזאת הן באופן כללי, הן באשר לאזור מסוים או לתחום רוכלות מסוים, והן באופן פרטני, במסגרת דיון בבקשה ספציפית לרישוי שתונח להחלטתה.​